Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej


on

W niniejszym wpisie wyjaśnię Wam, jakie są skutki i konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Rozważając ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto, jest dowiedzieć się, czym będzie ona skutkowała zarówno w czasie postępowania sądowego, jak i po jego zakończeniu. Po lekturze tego wpisu przeanalizuj Swoją sytuację i odpowiedz sobie na pytanie, czy w Twoim przypadku warto ogłosić upadłość konsumencką. Przed podjęciem ostatecznej decyzji poznaj pozytywne i negatywne skutki bankructwa konsumenckiego oraz zapoznaj się z innymi wpisami.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Przyczyny tego, że znalazłeś się w długach, nie są istotne. Jeżeli doszedłeś do kresu swoich możliwości, co do pokrywania zadłużeń, to przestajesz je spłacać i rosną odsetki. Znalazłeś się w punkcie z pozoru bez wyjścia. Wyjście jest, ale nie upatruj go w kolejnej pożyczce na spłatę długów. Osoby, które próbowały pożyczać na spłatę długów, wpadają w szpony oszustów, płacą prowizje przed udzieleniom pożyczki lub zastawiają mieszkania jako „przejściowe zabezpieczenie”. Tak czy inaczej, tracą tylko pieniądze lub majątek. Bezpiecznym rozwiązaniem, które pozwoli Ci wyjść z pętli zadłużenia, jest upadłość konsumencka. Ta jednak pociąga za sobą określone konsekwencje.

Na czym polega ogłoszenie bankructwa konsumenckiego osoby fizycznej?

Od 2009 roku upadłości poza przedsiębiorcami mogą ogłaszać również osoby fizyczne. W ten sposób Kowalski również może znacznie zredukować lub całkowicie umorzyć swoje długi. Złożyć wniosek i rozpocząć procedury może niemal każdy (dokładnie opisuję kto TUTAJ). Jednakże podstawowym warunkiem jest stan niewypłacalności, tzn. sytuacja kiedy dłużnik nie reguluje przynajmniej jednego ze swoich zobowiązań od minimum 3 miesięcy. Sprawy o bankructwo rozpoznaje tzw. sąd upadłościowy, który jest wydziałem sądu rejonowego (listę sądów rejonowych w Polsce sprawdzisz TUTAJ). Od złożenia wniosku do pierwszej rozprawy mija zwykle od miesiąca do trzech. Na pierwszej sprawie sąd rozpoznaje sytuację upadającego, jego zdolność upadłościową i ogłasza upadłość. Po ogłoszeniu upadłości następuje tzw. postępowanie likwidacyjne, w ramach którego syndyk spienięża majątek upadającego. Następnie sąd podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach może zostać umorzony dług upadającego. Sąd może go umorzyć w całości lub w części.

Jakie są skutki i konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Możemy je podzielić na pozytywne i negatywne.

Pozytywne skutki bankructwa konsumenckiego

1. Pozbycie się długów.

Kanonicznym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej sednem jest pozbycie się długów. Nie wszyscy i nie zawsze mogą się ich pozbyć całkowicie. Sąd podejmuje decyzję o całkowitym lub częściowym umorzeniu zobowiązań i ustaleniu planu spłaty wierzycieli w wysokości odpowiedniej do możliwości finansowych upadającego.

Całkowite umorzenie długów upadającego jest możliwe kiedy nie posiada on żadnego majątku, który mógłby pokryć zobowiązania. Sąd może też umorzyć wszystkie długi jeżeli przemawia za tym trudna sytuacja zarobkowa, zdrowotna, czy rodzinna dłużnika.

Jednakże sąd nie umorzy wszystkich długów, gdyż wyłączone są z tego zadłużenia wynikające np. z:

    • alimentów,
    • postępowania karnego,
    • renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci.
2. Zabezpieczenia dla dłużnika i jego rodziny.

Pomimo zajęcia przez syndyka majątku i wynagrodzenia dłużnika nie pozostawia on go na lodzie. Zgodnie z prawem syndyk musi pozostawić kwotę wolną na zabezpieczenie potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny. Dłużnikowi zwracane są za czas 24 miesięcy koszty wynajmu mieszkania, opłat za media, czy dojazdu do pracy.

3. Nie cały majątek wchodzi do masy upadłości.

Syndyk nie zajmuje rzeczy osobistych oraz codziennego użytku, jak np. pralka, lodówka, kanapa, fotele, czy telewizor i inny sprzęt gospodarstwa domowego. Nie zajmie także rzeczy o niewielkiej wartości, trudnych do spieniężenia, czy też potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej.

4. Syndyk nie musi zajmować całego wynagrodzenia upadającego.

Syndyk ma możliwość niezajmowania całego wynagrodzenia upadającego i pozostawienie mu kwoty wyższej niż minimalna. Jednakże trzeba złożyć o to wniosek zawierający zestawienie potrzeb i wydatków.

5. Zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Jeśli w stosunku do upadłego są prowadzone postępowania egzekucyjne, to w momencie rozpoczęcia procedur upadłości zostają one zawieszone. Po ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

6. Zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych.

W czasie trwania postępowania upadłościowego w stosunku do upadającego dłużnika nie może zostać wszczęte żadne nowe postępowanie egzekucyjne.

7. Wykreślenie upadłego z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Rejestr ten jest prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. Sąd dokonuje wpisu danych dłużnika do tego rejestru po ogłoszeniu jego upadłości, a wykreśla po umorzeniu jego długów lub wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

8. Brak możliwości wszczęcia ponownej egzekucji.

Zobowiązania, które nie zostaną zaspokojone w toku upadłości konsumenckiej, nie mogą być dochodzone ponownie.

9. Wstrzymanie naliczania odsetek.

Ogłoszenie upadłości powstrzymuje dalsze narastanie zadłużenia, gdyż z masy upadłości mogą być zaspokojone wyłącznie odsetki za czas do dnia ogłoszenia upadłości.

Negatywne skutki bankructwa konsumenckiego

Umorzenie długów jest akurat pozytywnym skutkiem ogłoszenia upadłości. Jednakże z ogłoszeniem upadłości powstają także inne skutki i konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które można poczytać za negatywne dla dłużnika.

1. Utrata zarządu nad majątkiem i jego przejście w ręce syndyka.

Od momentu ogłoszenia upadłości syndyk przejmuje zarząd nad majątkiem i przeprowadza jego likwidację (sprzedaż) celem zdobycia środków na spłatę wierzycieli. Majątek upadającego tworzy tak zwaną masę upadłościową, jednakże niecały.

2. Wejście wynagrodzenia do masy upadłości.

Wchodzi ono do masy upadłościowej (w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym) nawet w sytuacji kiedy wcześniej zostało już zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. W takiej sytuacji komornik musi wstrzymać egzekucję i zwolnić wynagrodzenie, które z kolei zajmuje syndyk.

3. Postawienie wszystkich zobowiązań dłużnika w stan natychmiastowej wymagalności.

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie zobowiązania upadającego stają się wymagalne nawet jeżeli spłaca je terminowo. Wszystkie to zobowiązania zostają objęte postępowaniem upadłościowym.

Ograniczenie praw konsumenta to także wada upadłości konsumenckiej

1. Umieszczenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.
2. Brak możliwości zawierania niektórych umów.

Dotyczy to przede wszystkim umów kupna zwiększających zadłużenie i blokujących spłatę wierzycieli. Ustawodawca miał tu na myśli również umowy zawierane celowo z zamysłem wyzbycia się majątku. Dłużnik może zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego.

3. Zakaz zaciągania kredytów i pożyczek przez upadającego dłużnika.

Zakaz ten ma na celu, to żeby dłużnik świadomie nie pogarszał Swojej sytuacji, licząc na to, że nowe zobowiązania zostaną wkrótce umorzone. Obejmuje on całe postępowanie upadłościowe.

Skutki i konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla współmałżonka.

1. Małżonek upadającego odczuwa skutki prawne upadłości.

Z chwilą jej ogłoszenia pomiędzy małżonkami następuje podzielność majątkowa. Niestety majątek zgromadzony wspólnie do czasu ogłoszenia upadłości wchodzi w skład masy upadłościowej.

2. Współmałżonek upadającego jest zmuszony tak samo jak wierzyciele zgłaszać roszczenia do sądu.

Co prawda współmałżonek upadłego może dochodzić swoich należności, ale może to zrobić wyłącznie na drodze postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości należy rozważyć w szczególny sposób. Musisz dokładnie przeanalizować je z punktu widzenia potencjalnych konsekwencji zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. W wielu przypadkach zalety upadłości konsumenckiej przewyższają jej negatywne konsekwencje. Mam nadzieję, że artykuł podsumowujący skutki i konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie Ci w tym pomocny.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.