Majątek trwały – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest majątek trwały? Jaka jest definicja majątku trwałego? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o majątku trwałym – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Majątek trwały - definicja, pojęcie

Definicja majątku trwałego

Zgodnie z przepisami prawa bilansowego, majątek trwały to aktywa trwałe, czyli zasoby gospodarcze o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku oraz przeznaczone na potrzeby jednostki.

Do majątku trwałego zalicza się następujące składniki:

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

 • Grunty
 • Budynki i budowle
 • Urządzenia techniczne i maszyny
 • Środki transportu
 • Inne środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

 • Prawa autorskie i pokrewne
 • Licencje, patenty, wzory użytkowe i znaki towarowe
 • Know-how
 • Inne wartości niematerialne i prawne

Kryteria zaliczenia składnika majątku do majątku trwałego

Aby składnik majątku mógł zostać zaliczony do majątku trwałego, musi spełnić następujące kryteria:

 • Okres użytkowania musi przekraczać 12 miesięcy.
 • Składnik majątku musi być kompletny i zdatny do użytku.
 • Składnik majątku musi być przeznaczony na potrzeby jednostki.

Zasady wyceny majątku trwałego

Majątek trwały wycenia się w następujący sposób:

 • Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w wartości początkowej, która obejmuje cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększoną o koszty związane z zakupem lub wytworzeniem, w tym koszty montażu, uruchomienia i instalowania.
 • Wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej, która obejmuje cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększoną o koszty związane z zakupem lub wytworzeniem, w tym koszty badań i rozwoju, koszty prawne oraz koszty rejestracji.

Amortyzacja majątku trwałego

Majątek trwały ulega stopniowemu zużyciu w toku użytkowania. Zużycie to nazywa się amortyzacją. Amortyzacja jest odpisami amortyzacji dokonywanymi w celu rozliczenia wartości początkowej składnika majątku trwałego w czasie jego przewidywanego okresu użytkowania.

Amortyzację dokonuje się w następujący sposób:

 • Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową, degresywną lub amortyzacją jednorazową.
 • Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową lub amortyzacją jednorazową.

Wycena majątku trwałego na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy majątek trwały wycenia się w wartości godziwej, jeżeli jest ona wyższa niż wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Jeżeli wartość godziwa jest niższa niż wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, to różnicę wykazuje się w bilansie w pozycji „Odpisy aktualizujące wartość aktywów”.

Znaczenie majątku trwałego

Majątek trwały jest istotnym składnikiem majątku każdej jednostki gospodarczej. Stanowi on bazę materialno-techniczną, niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. Majątek trwały wpływa na wyniki finansowe jednostki, zarówno w zakresie przychodów, jak i kosztów.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.