Polityka Prywatności


Polityka prywatności

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w domenie AdFinanse.pl oraz prawa osób których dane są przetwarzane

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest ADM Media Group Adam Marcinowski, z siedzibą ul. 1 Maja 5A/40, 10-900 Olsztyn, NIP: 7391082832, REGON: 510328987, Tel: 516913294, e-mail: (zwany dalej: „Administratorem”) prowadzący serwis AdFinanse.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. W celu spełnienia wymogów ustawowych, Administrator dobiera i wykorzystuje stosowne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator również zabezpiecza dane osobowe przed dostępem do nich osób nieupoważnionych oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zwroty z wielkiej litery stosowane w Polityce Prywatności mają wymowę przypisaną im w Regulaminie serwisu AdFinanse.pl (zwanym dalej: „Regulaminem”).

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
 • rejestracji konta w Serwisie Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, potwierdzana poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki prywatności,
 • realizacji zamówień produktu / usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności i działań koniecznych do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja Usługi (np. złożenie/przesłanie zamówienia) i nieodzowność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Ponadto możliwość takiego przetwarzania danych osobowych jest potwierdzana poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki prywatności podczas składania zamówienia w Serwisie
 • przeprowadzenia rozliczeń wynikających z umowy jest art. 106 e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • koniecznym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia kampanii reklamowych i działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora bądź Partnera drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych umieszczonych w Serwisie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników. Ponadto Administrator przetwarza dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania z Serwisu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora, a szczególnie w celu marketingu bezpośredniego produktów oraz usług Administratora lub Partnera, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcjonalności Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi przez Serwis automatycznie danymi dotyczącymi m.in. sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu. Administrator zawiadamia, że ze względów technicznych może dojść do takiego połączenia, jednak dane tak połączone będą przetwarzane przez Administratora tylko ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcjonalności Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk na własne potrzeby Administratora.

4. Za odrębnie udzielonymi/wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora i Partnera. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać zaniechania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

5. Dane przetwarzane w związku ze składaniem przez Użytkownika zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na obowiązki podatkowe i księgowe, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia Usług.

7. Dane przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu cofnięcia wczesnej udzielonych zgód przez Użytkownika.

8. Informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

9. Dane osobowe uzyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w czasie prowadzenia tego kontaktu. Później dane te będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest usprawiedliwione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem możliwych roszczeń.

III. Zakres i cel zbierania danych oraz ich odbiorcy

1. Każdorazowo cel i zakres przetwarzania danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który przekazuje Administratorowi dane do przetwarzania wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa. Ponadto dane te mogą być doprecyzowywane wskutek działań i czynności podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza oraz zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”),
 • adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
 • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”),
 • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
 • w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym bądź niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3. Użytkownik podaje dane osobowe:

 • w czasie rejestracji w celu korzystania z Usług,
 • w trakcie korzystania z Serwisu,
 • w trakcie dokonywania zakupów, zamawianiu Produktów i Usług dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych Usługach w celu zawarcia i dalszej realizacji umowy, w tym przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika.

4. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika. W związku z charakterem niektórych Usług udostępnianych i oferowanych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Profil i zakres dodatkowych danych osobowych będzie podany na odpowiednich stronach Serwisu.

5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

 • zakładanie konta Użytkownika w Serwisie,
 • składanie zamówień,
 • bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,
 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usług,
 • rozliczenia sprzedaży,
 • reklamacje,
 • archiwizacja,
 • realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,
 • realizacja działań marketingowych dotyczących produktów i usług Partnera (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,
 • budowanie i realizacja rankingów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia,
 • realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia.

6. Przekazanie danych osobowych Partnerowi organizowanego wydarzenia (konkursu) jest możliwe wyłącznie po akceptacji jego regulaminu i za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika na takie przekazanie.

7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

 • pracownicy, współpracownicy Administratora,
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia również dostęp do aktualnej i dokładnej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez Użytkownika.

8. Przy składaniu zamówień na produkty lub usługi dostępne w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, adres e-mail, dane o zamówionych produktach lub usługach w celu świadczenia Usług. W związku z natur a niektórych Usług dostępnych w Serwisie lub produktów Partnera, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych jest w każdym przypadku wskazywany jest przez Administratora na odpowiednich stronach Serwisu.

9. Dane osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

IV. Prawa Użytkowników

1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych odbywa się przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: rodo@adfinanse.pl.

3. Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą dalej przetwarzane w celach w których zostały przekazane. Zmiany lub uzupełnienia danych osobowych Użytkownik może dokonać przez przesłanie stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: rodo@adfinanse.pl.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: rodo@adfinanse.pl.

V. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie pisemnej wiadomości lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Pkt I.1 niniejszej Polityki Prywatności.

2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na jego adres korespondencyjny: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

3. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celach rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych dotyczących wskazanych danych. Adresy oraz dane gromadzone w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

4. Wszelkie wnioski Użytkownika o dokonanie czynności związanych z danymi osobowymi Administrator będzie wykonywał po uprzedniej weryfikacji Użytkownika. W tym celu Administrator zastrzega sobie prawo by ponownie zwrócić się do Użytkownika (np. telefonicznie) o potwierdzenie jego danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które uprzednio zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o których przekazanie wnosi Użytkownik.

VI. Zabezpieczenia

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 • szyfrowanie danych osobowych,
 • zdolności ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Okazjonalnie, w ramach Serwisu organizowane są Konkursy. Decydując się na udział w Konkursie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora (podanych w związku z partycypacją Użytkownika w Konkursie) dla celów związanych z Konkursem. Dane osobowe Użytkowników, którzy wezmą udział w Konkursie, będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia organizowanego Konkursu, w tym powiadomienia Użytkowników o wyniku Konkursu oraz wysłania Użytkownikowi nagrody.

2. Aby uczynić Serwis jeszcze bardziej atrakcyjny dla Użytkownika, Administrator posługuje się plikami „cookies”. Plik „cookie” to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Administratora do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Dzięki plikowi „cookie”, przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez Serwis należący do Administratora. Większość używanych przez Administratora „cookies” jest po zakończeniu sesji przez Użytkownika usuwana z jego dysku twardego („session cookies”). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”). Wyłączenie przez Użytkownika opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu.

3. Administrator korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Użytkownika w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies”, czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Serwisu. Administrator korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny jego możliwości technicznych. Administrator używa tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, aby zaaranżować Serwis w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, aby Serwis był prostszy i bardziej przyjazny w obsłudze. Decydując się na korzystanie z towarów/usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik ma świadomość powyższych działań oraz wyraża na nie zgodę.

4. Mając na uwadze fakt, że rynek usług monitoringu rozwija się niezwykle dynamicznie, Administrator stara się informować Użytkowników o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być również inne firmy. Jednocześnie, Administrator informuje, że Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, zgodnie z procedurą określoną poniżej.

5. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc. znajdującego się w USA i przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google (dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html). Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z Portali, tworzenia raportów przeznaczonych dla operatorów witryn dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Portali oraz z Internetu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezamówionych wiadomości nie będących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu transakcji (np. prośby o wypełnienie ankiety) bądź też zwyczajowe niekomercyjne wiadomości (np. życzenia, komunikaty systemu). Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Użytkownika przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.

7. W Serwisie mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie aktywacji przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem, a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na takich stronach internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookies”. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.

8. Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Użytkowników. Polityka Prywatności dotyczy każdego Użytkownika Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkowników,
 • rozwój funkcjonalności lub Usług podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.

9. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu i Aplikacji informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się udostępniana do publicznej wiadomości z nową datą.

10. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności, a udzielonymi przez Użytkownika zgodami na przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danemu Użytkownikowi profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

Korzystając z Serwisu, oświadczasz, że zgadzasz się na powyższe zasady korzystania z Serwisu, Politykę prywatnościPolitykę CookiesRegulamin oraz Zasady komentowania.