Porównanie kredytów hipotecznych – mieszkaniowych


Sprawdź porównanie kredytów hipotecznych — mieszkaniowych. Zobacz, która oferta kredytu hipotecznego jest obecnie najlepsza na rynku. Porównaj oprocentowania, marże, prowizje, RRSO, oraz maksymalne wysokości kredytów kilkunastu największych banków w Polsce.

Porównanie kredytów hipotecznych - mieszkaniowych
Jak znaleźć najkorzystniejszy, czyli najlepszy kredyt hipoteczny? Zacznij od poniższego porównania kredytów hipotecznych, co pomoże ci dopasować ofertę optymalną do potrzeb i możliwości. Dzięki temu podejmiesz świadomą decyzję. Pamiętaj jednak, że ostateczne warunki będą zależały od Twojej zdolności kredytowej.

Porównanie kredytów hipotecznych — mieszkaniowych

Wkład własny

Jeszcze kilka lat temu można było sfinansować zakup nieruchomości w 100%. Teraz niestety prawo tego zabrania. Obecnie wymagany jest wkład własny, czyli kwota, którą kredytobiorca musi wpłacić na zakup nieruchomości, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Banki wymagają wniesienia wkładu własnego, aby ograniczyć ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Im wyższy wkład własny, tym mniejsze ryzyko dla banku, a tym samym lepsze warunki kredytowe dla kredytobiorcy.

Minimalny wkład własny w Polsce

Od 2019 roku minimalny wkład własny do kredytu hipotecznego w Polsce wynosi 20% wartości nieruchomości. Banki mogą jednak udzielić kredytu z wkładem własnym na poziomie 10%, jednak wówczas kredyt musi być dodatkowo zabezpieczony, np. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Co może być wkładem własnym?

Wkładem własnym mogą być pieniądze z:

 • oszczędności,
 • sprzedaży innej nieruchomości,
 • otrzymanego spadku lub darowizny,
 • środków z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 • kredytu na wkład własny.

Wpływ wkładu własnego na warunki kredytowe

Im wyższy wkład własny, tym:

 • niższa marża kredytu,
 • niższa rata kredytu,
 • krótszy okres kredytowania,
 • niższe ryzyko kredytu.

Zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego

Zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego to forma zabezpieczenia interesów banku w przypadku, gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacać rat kredytu. W Polsce najczęstszym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości, na którą kredytobiorca zaciąga kredyt.

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość i daje wierzycielowi prawo do zaspokojenia się z niej w przypadku niewypłacalności dłużnika. W przypadku kredytu hipotecznego hipoteka zabezpiecza spłatę kredytu w całości, w tym zarówno kwoty głównej, jak i odsetek.

Ponadto kredytobiorca jest również zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych, którego cesja będzie zapisana na bank. Część banków wymaga również, by klient wykupił polisę na życie, która ma zabezpieczyć spłatę kredytu w przypadku jego śmierci przed całkowitą spłatą zobowiązania.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Jest ono jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze kredytu. Oprocentowanie kredytu składa się z marży bankowej i wskaźnika referencyjnego. W Polsce wskaźnikiem referencyjnym dla kredytów hipotecznych jest WIBOR. Wartość WIBOR wyznaczana jest ze średniej wartości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że przy obniżeniu stóp procentowych, kredytobiorca może liczyć na niższą ratę kredytu. Natomiast, gdy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe NBP, rata kredytu będzie rosła.

Oprocentowanie składa się z dwóch elementów:

 • Marży bankowej – jest to procent, jaki bank dodaje do wskaźnika referencyjnego, aby uzyskać oprocentowanie kredytu. Marża bankowa jest ustalana przez bank i zależy od wielu czynników, takich jak:
  • Ryzyko kredytowe – im wyższe ryzyko kredytowe, tym wyższa marża bankowa.
  • Dochody kredytobiorcy – im wyższe dochody kredytobiorcy, tym niższa marża bankowa.
 • Zdolność kredytowa kredytobiorcy – im wyższa zdolność kredytowa kredytobiorcy, tym niższa marża bankowa.
 • Wskaźnika referencyjnego – jest to wskaźnik, który określa aktualny poziom stóp procentowych. W Polsce wskaźnikiem referencyjnym dla kredytów hipotecznych jest WIBOR. WIBOR jest ustalany przez banki na podstawie ofert depozytowych składanych przez nie na rynku międzybankowym.
Rodzaje oprocentowania kredytu hipotecznego

W Polsce występują dwa rodzaje oprocentowania kredytu hipotecznego:

 1. Oprocentowanie zmienne – oprocentowanie kredytu jest zmienne w czasie i zależy od poziomu WIBOR-u.
 2. Oprocentowanie stałe – oprocentowanie kredytu jest stałe w czasie i nie zależy od poziomu WIBOR-u.
Wybór rodzaju oprocentowania

Wybór rodzaju oprocentowania kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Przewidywalność kosztów – oprocentowanie stałe zapewnia większą przewidywalność kosztów kredytu, ponieważ nie zmienia się w czasie.
 • Ryzyko kredytowe – oprocentowanie zmienne jest bardziej ryzykowne dla kredytobiorcy, ponieważ może wzrosnąć w czasie.
 • Okres kredytowania – oprocentowanie stałe jest korzystniejsze dla kredytów o dłuższym okresie kredytowania.
Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego

W przypadku kredytu o oprocentowaniu zmiennym oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w czasie. Zmiana oprocentowania następuje w regularnych odstępach czasu, określonych w umowie kredytu.

Wpływ oprocentowania kredytu hipotecznego na wysokość raty

Wysokość raty kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, w tym od wysokości oprocentowania kredytu. Im wyższe oprocentowanie kredytu, tym wyższa rata kredytu.

Okres kredytowania, czyli jak obniżyć miesięczne raty?

Okres kredytowania to jeden z najważniejszych czynników wpływających na wysokość miesięcznych rat kredytu hipotecznego. Im dłuższy okres kredytowania, tym niższe raty, ale, tym wyższe koszty całkowite kredytu.

Aby obniżyć miesięczne raty kredytu hipotecznego, można rozważyć wydłużenie okresu kredytowania. Na przykład, jeśli zamiast 20 lat kredytujemy się na 30 lat, to rata miesięczna zmniejszy się o około 30%.

Oczywiście, wydłużenie okresu kredytowania oznacza, że będziemy spłacać kredyt przez dłuższy czas i w sumie zapłacimy więcej. Dlatego przed podjęciem decyzji o wydłużeniu okresu kredytowania należy dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw.

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wydłużeniu okresu kredytowania:

 • Dostępność środków finansowych. Jeśli mamy możliwość spłaty kredytu w krótszym okresie czasu, to warto ją rozważyć. Dzięki temu zapłacimy mniej odsetek i szybciej staniemy się właścicielami nieruchomości.
 • Zdolność kredytowa. Wydłużenie okresu kredytowania może pozwolić nam na uzyskanie większego kredytu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zakupu mieszkania o wyższej wartości.
 • Stabilność dochodów. Jeśli mamy stabilne dochody, to wydłużenie okresu kredytowania może być dobrym rozwiązaniem. Dzięki temu będziemy mieć więcej czasu na spłatę kredytu, nawet jeśli nasze dochody w przyszłości ulegną zmniejszeniu.

Jeśli zdecydujemy się na wydłużenie okresu kredytowania, to należy pamiętać, że będziemy płacić raty przez dłuższy czas. Dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i upewnić się, że będziemy w stanie je spłacać.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu warto sprawdzić porównanie kredytów hipotecznych – mieszkaniowych, by dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości i wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to spłata całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej. Jest to prawo każdego kredytobiorcy, które wynika z ustawy o kredycie hipotecznym.

Wcześniejsza spłata może być opłacalna w wielu przypadkach. Przede wszystkim pozwala ona zaoszczędzić na odsetkach, ponieważ kredytobiorca spłaca je tylko za okres, w którym korzystał z pieniędzy. Ponadto wcześniejsza spłata może być korzystna w przypadku zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy, np. gdy otrzyma on podwyżkę lub odziedziczy spadek.

W zależności od rodzaju kredytu hipotecznego wcześniejsza spłata może być bezpłatna lub obwarowana opłatą. W przypadku kredytów hipotecznych oprocentowanych zmienną stopą procentową kredytodawca może pobierać rekompensatę za wcześniejszą spłatę w okresie pierwszych 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Jakie są rodzaje wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego może być:

 • Całkowita – polega na spłacie całości kredytu przed terminem określonym w umowie.
 • Częściowa – polega na spłacie części kredytu przed terminem określonym w umowie. Nadpłata może być dokonana jednorazowo lub w ratach.
Jakie są warunki wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Warunki wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego określa umowa kredytowa. W umowie powinny być zawarte informacje dotyczące:

 • Możliwości wcześniejszej spłaty – czy jest ona dopuszczalna, czy też nie.
 • Opłaty za wcześniejszą spłatę – czy jest ona bezpłatna, czy też obwarowana opłatą.
 • Terminu dokonania wcześniejszej spłaty – w jakim terminie należy dokonać wcześniejszej spłaty, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.
Jak dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Aby dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, należy złożyć w banku wniosek o wcześniejszą spłatę. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • Kwotę wcześniejszej spłaty.
 • Termin spłaty.
 • Formę spłaty – czy spłata ma być dokonana jednorazowo, czy też w ratach.

Bank ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o wcześniejszą spłatę w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego może być opłacalna w wielu przypadkach. Przede wszystkim pozwala ona zaoszczędzić na odsetkach. Ponadto wcześniejsza spłata może być korzystna w przypadku zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy. Warto przed zawarciem umowy kredytowej zapoznać się z warunkami wcześniejszej spłaty, aby mieć pewność, że będzie ona możliwa i opłacalna.

Zatrudnienie a kredyt hipoteczny

Zatrudnienie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Banki oceniają zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy na podstawie jego dochodów, wydatków i historii kredytowej. Stały i stabilny dochód jest gwarancją, że kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać raty kredytu.

Rodzaje zatrudnienia

Większość banków wymaga, aby kredytobiorca miał umowę o pracę na czas nieokreślony. Umowa na czas określony może być również akceptowana, ale w tym przypadku bank może wymagać od kredytobiorcy dłuższego stażu pracy lub wyższej zdolności kredytowej.

Oprócz umowy o pracę banki mogą również akceptować inne źródła dochodu, takie jak:

Minimalny staż zatrudnienia

Minimalny staż zatrudnienia wymagany przez banki wynosi zazwyczaj 3 miesiące. W niektórych przypadkach banki mogą wymagać dłuższego stażu, np. 12 lub 24 miesięcy.

Zatrudnienie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego, warto zadbać o stabilne i wysokie dochody.

Porównanie kredytów hipotecznych sposobem na wybranie optymalnej oferty

Porównanie kredytów hipotecznych jest kluczowym etapem w procesie ubiegania się o kredyt na zakup nieruchomości. Dzięki porównaniu ofert kredytowych można wybrać najlepszą ofertę, która będzie odpowiadała indywidualnym potrzebom i możliwościom kredytobiorcy.

Czym warto się kierować podczas porównywania kredytów hipotecznych?

Podczas porównywania kredytów hipotecznych należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 1. Oprocentowanie – to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na wysokość raty kredytu.
 2. Prowizja – prowizja jest jednorazową opłatą, którą pobiera bank za udzielenie kredytu.
 3. Opłaty dodatkowe – banki mogą pobierać dodatkowe opłaty, np. za ubezpieczenie kredytu, wyciągi bankowe, czy przelewy.
 4. Okres kredytowania – okres kredytowania ma wpływ na wysokość raty kredytu.
 5. Kwota kredytu – banki mogą udzielać kredytów na różne kwoty.
 6. Warunki udzielenia kredytu – banki mogą mieć różne warunki udzielania kredytów, np. wymagania dotyczące zatrudnienia, czy zdolności kredytowej.
Jak porównać kredyty hipoteczne?

Najprostszym sposobem na porównanie kredytów hipotecznych jest skorzystanie z porównywarki kredytów. Porównywarka kredytów hipotecznych pozwala na wprowadzenie danych dotyczących kredytu, a następnie porównanie ofert różnych banków.

Jakie są zalety porównywania kredytów hipotecznych?

Porównywanie kredytów hipotecznych pozwala na:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty – dzięki porównaniu ofert można wybrać kredyt, który będzie miał najniższe oprocentowanie, prowizję, i inne koszty.
 2. Zaoszczędzenie pieniędzy – wygodny sposób na porównanie ofert różnych banków pozwala zaoszczędzić pieniądze na kosztach kredytu.
 3. Łatwiejsze podejmowanie decyzji – porównywanie ofert ułatwia podjęcie decyzji o wyborze kredytu.
  Podsumowanie.

Porównanie kredytów hipotecznych jest niezbędnym etapem w procesie ubiegania się o kredyt na zakup nieruchomości. Dzięki porównaniu ofert można wybrać najlepszą ofertę, która będzie odpowiadała indywidualnym potrzebom i możliwościom kredytobiorcy.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.