Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – wszystkie informacje 2


PPK Pracownicze Plany Kapitałowe, co to jest? Zasady oszczędzania na emeryturę, rezygnacja z uczestnictwa, kalkulator PPK – wszystko co musisz wiedzieć o PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe w skrócie PPK to powszechny system oszczędzania na emeryturę dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. PPK to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania przeznaczony dla ok. 11,5 mln pracowników, który umożliwia im gromadzenie oszczędności wypłacanych po 60 roku życia. W ramach PPK część Twojego wynagrodzenia trafia na specjalny rachunek, który jest tylko Twój i w pełni prywatny, nie powtórzy się więc sytuacja z OFE. Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są prywatną własnością uczestników PPK i mogą oni je wybrać w dowolnym momencie oszczędzania. Program jest całkowicie dobrowolny i można się z niego wypisać w każdym czasie. Pierwsi pracownicy już zaczęli oszczędzać od 1 lipca 2019 roku (pracujący w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników). W zależności od wielkości firmy Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami od 2019 aż do 2021 roku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat PPK? Jakie są zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak oszczędzać na emeryturę w PPK? Zapraszam do lektury niniejszego artykułu.

Podjęcie decyzji o uczestnictwie w PPK jest bardzo ważnym postanowieniem finansowym i powinno być jak najbardziej świadome. Tym artykułem chcę Wam pomóc w świadomym podjęciu tej ważnej dla Waszej przyszłości decyzji.
Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Co to jest PPK? Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program oszczędnościowy, którego działanie reguluje ustawa z 4 października 2018 roku.

PPK powstały we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Kapitał zebrany przez członków PPK ma być „poduszką bezpieczeństwa” dla ich emerytur. Jego powstanie zainicjowała niewydolność systemu emerytalnego, który dzisiaj nie jest w stanie zapewnić godziwych emerytur, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. PPK jest szansą dla Polaków, pozwalając im na samodzielne odkładanie środków na emeryturę i budowanie kapitału emerytalnego. Środki te będą stanowiły dodatkowe źródło dochodu po ukończeniu 60 roku życia. Program zapewnia niemal całkowity brak formalności, gdyż oferuje automatyczny zapis, co ma mu zapewnić wysoki odsetek uczestników, gdyż docelowo nawet 11,5 mln osób. Żeby w nim uczestniczyć, Pracownik nie będzie musiał dopełniać żadnych formalności, a obowiązki związane z zawarciem umowy, prowadzeniem i zarządzaniem PPK będą spoczywały na pracodawcy oraz wybranej instytucji finansowej. Każdy uczestnik może mieć więcej niż jedno konto PPK. Jest to program dobrowolny i można się z niego wypisać w dowolnym momencie. Wymaga to jednak aktywności i złożenia specjalnego formularza deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (możesz go pobrać – link pod tabelą).

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem:

 • dobrowolnym, gdyż można zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie,
 • tanim, ponieważ zapewniają niski limit kosztów 0,6%,
 • przyjaznym pracownikom, ponieważ wymagają minimum aktywności i nic nie trzeba robić, żeby przystąpić do PPK.

Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a obecnie członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju stwierdza, że PPK to „interes życia” dla każdego Uczestnika.

Czy ma rację? W mojej skromnej ocenie zdecydowanie ją ma, ale przejdźmy do rzeczy i przyjrzyjmy się zagadnieniu dokładniej.

Zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych

Informacje o PPK dla Pracowników

Kto może uczestniczyć w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, który obejmuje automatycznie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Osoby między 55 a 69 nie zostaną automatycznie włączone do programu. Będą one mogły w nim uczestniczyć dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli.

Kto nie zostanie objęty PPK?

W Pracowniczych Planach Kapitałowych PPK nie mogą uczestniczyć osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy.

Skąd pochodzą środki na Pracownicze Plany Kapitałowe?

Na konto w Pracowniczych Planach Kapitałowych wpłacają składki solidarnie pracownik oraz pracodawca. Zarówno pracownik, jak i pracodawca wpłacają obligatoryjną składkę podstawową oraz mogą wpłacać dobrowolną składkę dodatkową. Ponadto dla aktywnych Uczestników PPK, są przewidziane specjalne dopłaty rządu finansowane z Funduszu Pracy.

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – Twoje, Pracodawcy i państwa

1. Twoje składki na PPK

Uczestnik PPK, czyli Pracownik podobnie jak pracodawca może odprowadzać następujące składki:

 • Podstawową, wynoszącą 2% wynagrodzenia brutto. Ustawodawca pomyślał o osobach o niższych dochodach. Osoba, której wynagrodzenie otrzymywane ze wszystkich źródeł nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, może odprowadzać składkę mniejszą niż 2%, która jednak nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto.
 • Dodatkową, wynoszącą maksymalnie do 2% wynagrodzenia.

Wysokość dodatkowej składki Pracownik określa w deklaracji składanej pracodawcy, aczkolwiek może ją w dowolnym momencie zmienić. Wpłaty dobrowolne zadeklarowane i finansowane przez Pracownika będą potrącane z jego wynagrodzenia po opodatkowaniu, czyli z wynagrodzenia netto (na rękę).

2. Składki Pracodawcy
 • podstawowa (obowiązkowa) – 1,5% od pensji brutto Pracownika.
 • dodatkowa (dobrowolna) – do 2,5% od pensji brutto Pracownika.
3. Składki państwa – dopłaty do PPK

Ustawa przewiduje następujące dopłaty państwa:

 • Jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł, finansowaną z Funduszu Pracy. Jest ona wypłacana w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału Uczestnikowi, w którego imieniu zawarto umowę o prowadzenie PPK w danym kwartale lub w kwartale poprzednim. Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest bycie przez przynajmniej 3 pełne miesiące uczestnikiem PPK.
 • Dopłata roczną w wysokości 240 zł jest wypłacana pod warunkiem, że kwota wpłat podstawowych i dodatkowych jest przynajmniej równa kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób uzyskujących niższe dochody, które opłacają obniżoną składkę podstawową (do 0,5%), dopłata roczna przysługuje, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych w danym roku jest równa co najmniej 25% wpłat podstawowych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna dopłata roczna niezależnie od ilości posiadanych kont PPK.

Oznacza to, że jeżeli Pracodawca każdemu Pracownikowi będzie wpłacał od 1,5% do maksymalnie 4% (wpłata podstawowa i dodatkowa) i Uczestnik programu będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2%, co daje łącznie maksymalnie 4% (wpłata podstawowa i dodatkowa), to w efekcie konto Pracownika w PPK będzie mogła zasilać łączna wpłata od 3,5 do 8% wynagrodzenia.

Kto zarządza środkami zgromadzonymi na PPK?

Zebrane na kontach Uczestników pieniądze, będą inwestowane przez określone w ustawie o PPK instytucje:

 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
 • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
 • Zakłady Ubezpieczeń.

PPK to system prywatny i środki w nim zgromadzone są prywatne. Działa to na takiej samej zasadzie jak lokaty bankowe. Dlatego program mają obsługiwać instytucje mające zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Jakie warunki musi spełniać instytucja ubiegająca się o możliwość tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Instytucja ubiegająca się o możliwość tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych powinna:

 • Mieć najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi. W przypadku zakładów ubezpieczeń to przynajmniej 3 lata w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • Posiadać kapitał własny (lub dopuszczone środki własne) w wysokości przynajmniej 25 mln zł, przy czym co najmniej 10 mln zł powinno być w środkach płynnych (tj. lokatach określonych dla funduszy rynku pieniężnego).
 • Dysponować odpowiednią ilością funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Jak są lokowane oszczędności Uczestników PPK?

Każda z instytucji zobowiązująca się do prowadzenia PPK będzie miała obowiązek utworzenia minimum pięciu tzw. funduszy zdefiniowanej daty. W każdym z nich portfel inwestycyjny powinien być zaprojektowany tak, aby wraz z postępującym wiekiem członka PPK zmniejszało się ryzyko inwestycyjne. Fundusze zdefiniowanej daty stosują odrębne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek Uczestników PPK, przez co pozwalają na racjonalne inwestowanie zgromadzonych środków, tak aby w coraz bardziej bezpieczny sposób inwestować środki gromadzone przez Uczestników zbliżających się do 60 roku życia.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych ściśle wyznacza, w jakich narzędziach kapitałowych mogą być lokowane pieniądze.

W części udziałowej (akcje):

 • co najmniej 40% – spółki WIG20,
 • maksymalnie 20% – spółki WIG40,
 • maksymalnie 10% – pozostałe spółki na giełdzie,
 • co najmniej 20% – inwestycje zagraniczne.

W części dłużnej (obligacje) kapitał może być lokowany w:

 • co najmniej w 70% w:

• papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NPB, jednostki samorządu terytorialnego, władze publiczne lub banki centralne państw członkowskich, Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, bądź też inne papiery wartościowe gwarantowane przez organizacje posiadające rating na poziomie uznanym przez Europejski Bank Centralny;
• depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych bądź instytucjach kredytowych posiadających rating uznany przez Europejski Bank Centralny.

 • nie więcej niż 30% w inne aktywa, przy czym maksymalnie 10% z nich może być lokowana w instrumentach nieposiadających ratingu uznanego przez Europejski Bank Centralny.

Jakie jest wynagrodzenie instytucji zarządzającej kapitałem zgromadzonym na koncie w PPK?

Ustawodawca zadbał o ograniczenie kosztów obsługi, gdyż niskie koszty to większy zysk Uczestnika, a przecież o to chodzi. Ustawa przewiduje wynagrodzenie dla instytucji finansowej zarządzającej kapitałem wynoszące nie więcej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu oraz premię za wyniki wynoszącą nie więcej niż 0,1% wartości zebranych aktywów.

Bezpieczeństwo Uczestników PPK – bez obaw o powtórkę z OFE

Żeby wykluczyć obawy, że PPK stanie się powtórką OFE w ustawie znalazł się bezpośredni zapis o wyłącznej własności środków Uczestnika PPK. Nie oznacza to jednak, że uczestnik nie będzie mógł kompletnie dowolnie dysponować tymi środkami. Docelowo będzie można z nich skorzystać dopiero po ukończeniu 60 roku życia jednakże z pewnymi wyjątkami.

W jakich sytuacjach można wypłacić pieniądze z konta PPK?

Pieniądze zgromadzone przez Uczestnika w ramach PPK są jego prywatną własnością uczestników i zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Warunek ten jest identyczny dla kobiet i mężczyzn.

Jednakże na wypadek wyjątkowych sytuacji, o których mowa powyżej ustawodawca przewiduje możliwość dokonania wypłaty:

 1. Bezzwrotna wypłata do 25% środków zgromadzonych na koncie PPK w przypadku poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka takiej jak m.in. nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca, zapalenie mózgu, stwardnienie zanikowe boczne, Alzheimer, Parkinson.
 2. Wypłata do 100% zebranego kapitału z przeznaczeniem na wkład własny do kredytu na cele mieszkaniowe dla osób poniżej 45 roku życia. Wypłata jest jednak obwarowana obowiązkiem zwrotu, przy czym zwrot nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

Oprócz tego przed ukończeniem 60 roku życia Uczestnik PPK ma prawo w dowolnym momencie przetransferować zgromadzone środki do innego PPK, IKE lub PPE (swojego lub osoby uprawnionej).

Uczestnik może też całkowicie wycofać środki ze swojego konta w PPK, co jednak wiąże się z utratą 30% składek opłaconych przez pracodawcę (trafią one do ZUS) oraz utratą wszystkich dopłat od rządu, które przewidziano w ustawie. Ponadto wycofując środki całkowicie ze Swojego konta przed ukończeniem 60 roku życia, należy uiścić podatek dochodowy od zysków kapitałowych (19%).

Po ukończeniu 60 roku życia, z zebranych środków można skorzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli jednorazowo wypłaci się 25%, a pozostałe 75% w co najmniej 120-miesięcznych ratach. Możliwa jest również wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego, pod warunkiem, że obie osoby ukończyły 60 lat i posiadają konto PPK w tej samej instytucji. Pieniądze z PPK można także przetransferować na rachunek terminowej lokaty bankowej, o ile przewidziana jest w niej wpłata ratalna przez przynajmniej 120 miesięcy.

Należy tutaj nadmienić, że jeżeli po ukończeniu 60 roku życia rozpoczniesz wypłatę środków, to nawet jeśli będziesz dalej pracować, ani składki, ani dopłaty od rządu nie będą już trafiały na Twoje konto.

O ile wyższą emeryturę można mieć? Ile można zaoszczędzić, zarobić i finalnie zyskać dzięki PPK?

To, ile zyskasz na oszczędnościach w Pracowniczych Planach Kapitałowych, jest uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim zależy od wieku, w którym zaczniesz oszczędzać, wysokości odprowadzanych składek. Przy wysokości składek ważne jest to czy Ty i Pracodawca będziecie odprowadzać wyłącznie składki podstawowe, czy też dodatkowe. Dużo też zależy od wieku, do którego zamierzasz oszczędzać.

Przyjrzyjmy się temu, ile można zyskać na PPK na kilku przykładach uwzględniających różne scenariusze. Nie zastosuję podziału na kobiety i mężczyzn, gdyż wiek emerytalny nie ma tutaj żadnego znaczenia. Każdy niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną może dysponować środkami po 60 roku życia. Do wyliczeń przyjąłem stopę zwrotu, czyli zysk wypracowany przez zaoszczędzone środki na poziomie 3% rocznie z kapitalizacją miesięczną oraz wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% rocznie.

TABELA ZYSKÓW Z PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
Wiek Zarobki brutto W PPK do Twoja dodatkowa składka Dodatkowa składka Pracodawcy Zgromadzony kapitał Wypłata środków jednorazowa Wypłat miesięcznych Dodatkowo do emerytury otrzymasz
Tabelka 1.

Bez składek dodatkowych Twoich oraz Pracodawcy

20 lat 2 500 zł 60 lat 83 916,40 zł 120 699,30 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 83 916,40 zł 240 349,65 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 83 916,40 zł 25% 120 524,48 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 83 916,40 zł 25% 240 262,24 zł
Tabelka 2.

Co się zmieni jeżeli Ty zaczniesz opłacać składkę dodatkową? Zobaczmy!

20 lat 2 500 zł 60 lat 2% 148 736,11 zł 120 1 239,47 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 2% 148 736,11 zł 240 619,73 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 2% 148 736,11 zł 25% 120 929,60 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 2% 148 736,11 zł 25% 240 464,80 zł
Jak widać powyżej, warto się pokusić o wpłacanie Swojej składki dodatkowej, gdyż dzięki temu mamy blisko 46% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Tabelka 3.

O ile wzrośnie Twój zysk jeżeli oprócz Ciebie składkę dodatkową będzie wpłacał Twój Pracodawca? Sprawdźmy!

20 lat 2 500 zł 60 lat 2% 2,5% 229 760,76 zł 120 1 914,67 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 2% 2,5% 229 760,76 zł 240 957,34 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 2% 2,5% 229 760,76 zł 25% 120 1 436,00 zł
20 lat 2 500 zł 60 lat 2% 2,5% 229 760,76 zł 25% 240 718,00 zł
Jak widać powyżej, jeżeli oprócz Ciebie składkę dodatkową będzie wpłacał Twój Pracodawca, to dzięki temu zyskasz kolejne blisko 64% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Teraz przyjrzymy się, ile zyskamy, tylko wydłużając czas oszczędzania na PPK o 5 lat, czyli z 60 do 65 roku życia. O ile wzrośnie zgromadzony kapitał i kwota do wypłaty każdego miesiąca?
Tabelka 4.

Sprawdzimy dla tych samych założeń jak w Tabelce 1. powyżej, czyli rozpoczniemy bez dodatkowych składek własnych i Pracodawcy!

20 lat 2 500 zł 65 lat 106 192,07 zł 120 884,93 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 106 192,07 zł 240 442,47 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 106 192,07 zł 25% 120 663,70 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 106 192,07 zł 25% 240 331,85 zł
Jak widać w powyżej, przy tych samych założeniach co w Tabelce 1. tylko wydłużając czas składkowy z 60 lat do 65 lat, zyskasz stosunkowo blisko 79% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Tabelka 5.

Co się zmieni jeżeli Ty zaczniesz opłacać składkę dodatkową do 65 roku życia? Zobaczmy!

20 lat 2 500 zł 65 lat 2% 188 925,85 zł 120 1 574,38 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 2% 188 925,85 zł 240 787,19 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 2% 188 925,85 zł 25% 120 1 180,79 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 2% 188 925,85 zł 25% 240 590,39 zł
Jak widać w powyżej, przy tych samych założeniach, jak w Tabelce 2. tylko wydłużając czas składkowy z 60 lat do 65 lat, zyskasz stosunkowo blisko 78% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Tabelka 6.

O ile wzrośnie Twój zysk jeżeli oprócz Ciebie składkę dodatkową będzie wpłacał Twój Pracodawca do 65 roku życia? Sprawdźmy!

20 lat 2 500 zł 65 lat 2% 2,5% 292 343,08 zł 120 2 436,19 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 2% 2,5% 292 343,08 zł 240 1 218,10 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 2% 2,5% 292 343,08 zł 25% 120 1 827,14 zł
20 lat 2 500 zł 65 lat 2% 2,5% 292 343,08 zł 25% 240 913,57 zł
Jak widać w powyżej, przy tych samych założeniach, jak w Tabelce 3. tylko wydłużając czas składkowy z 60 lat do 65 lat, zyskasz stosunkowo blisko 78% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Przeanalizowaliśmy, ile mogą zyskać na PPK osoby młode dopiero rozpoczynające karierę zawodową i z tej racji uzyskujące niewielkie zarobki.
Przyjrzyjmy się zatem, ile zyskają dzięki PPK osoby starsze o ugruntowanej pozycji zawodowej, a co za tym idzie i wyższych zarobkach.
Tabelka 7.

Bez składek dodatkowych Twoich oraz Pracodawcy

30 lat 4 000 zł 60 lat 117 927,17 zł 120 982,73 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 117 927,17 zł 240 491,36 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 117 927,17 zł 25% 120 737,04 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 117 927,17 zł 25% 240 368,52 zł
Tabelka 8.

Co się zmieni jeżeli Ty zaczniesz opłacać składkę dodatkową? Zobaczmy!

30 lat 4 000 zł 60 lat 2% 178 394,37 zł 120 1 486,62 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 2% 178 394,37 zł 240 743,31 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 2% 178 394,37 zł 25% 120 1 114,96 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 2% 178 394,37 zł 25% 240 557,48 zł
Jak widać powyżej, warto się pokusić o wpłacanie Swojej składki dodatkowej, gdyż dzięki temu mamy stosunkowo (do Tabelki 7.) blisko 66% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Tabelka 9.

O ile wzrośnie Twój zysk jeżeli oprócz Ciebie składkę dodatkową będzie wpłacał Twój Pracodawca? Sprawdźmy!

30 lat 4 000 zł 60 lat 2% 2,5% 253 978,38 zł 120 2 116,49 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 2% 2,5% 253 978,38 zł 240 1 058,24 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 2% 2,5% 253 978,38 zł 25% 120 1 587,36 zł
30 lat 4 000 zł 60 lat 2% 2,5% 253 978,38 zł 25% 240 793,68 zł
Jak widać powyżej, jeżeli oprócz Ciebie składkę dodatkową będzie wpłacał Twój Pracodawca, to dzięki temu stosunkowo (do Tabelki 8.)zyskasz kolejne blisko 70% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Teraz zobaczmy, ile zyskamy, tylko wydłużając czas oszczędzania na PPK o 5 lat, czyli z 60 do 65 roku życia. O ile wzrośnie zgromadzony kapitał i kwota do wypłaty każdego miesiąca?
Tabelka 10.

Sprawdzimy teraz zyski dla tych samych założeń jak w Tabelce 7. powyżej, czyli rozpoczniemy bez dodatkowych składek własnych i Pracodawcy!

30 lat 4 000 zł 65 lat 155 346,60 zł 120 1 294,56 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 155 346,60 zł 240 647,28 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 155 346,60 zł 25% 120 970,92 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 155 346,60 zł 25% 240 485,46 zł
Jak widać w powyżej, przy tych samych założeniach co w Tabelce 7. tylko wydłużając czas składkowy z 60 lat do 65 lat, zyskasz stosunkowo blisko 75% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Tabelka 11.

Co się zmieni jeżeli Ty zaczniesz opłacać składkę dodatkową do 65 roku życia? Zobaczmy!

30 lat 4 000 zł 65 lat 2% 235 349,28 zł 120 1 961,24 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 2% 235 349,28 zł 240 980,62 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 2% 235 349,28 zł 25% 120 1 470,93 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 2% 235 349,28 zł 25% 240 735,47 zł
Jak widać w powyżej, przy tych samych założeniach, jak w Tabelce 8. tylko wydłużając czas składkowy z 60 lat do 65 lat, zyskasz stosunkowo blisko 75% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Tabelka 12.

O ile wzrośnie Twój zysk jeżeli oprócz Ciebie składkę dodatkową będzie wpłacał Twój Pracodawca do 65 roku życia? Sprawdźmy!

30 lat 4 000 zł 65 lat 2% 2,5% 335 352,62 zł 120 2 794,61 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 2% 2,5% 335 352,62 zł 240 1 397,30 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 2% 2,5% 335 352,62 zł 25% 120 2 095,95 zł
30 lat 4 000 zł 65 lat 2% 2,5% 335 352,62 zł 25% 240 1 047,98 zł
Jak widać w powyżej, przy tych samych założeniach, jak w Tabelce 9. tylko wydłużając czas składkowy z 60 lat do 65 lat, zyskasz stosunkowo blisko 75% więcej do wypłaty każdego miesiąca!
Legenda:
*Zarobki brutto – suma dochodów brutto ze wszystkich źródeł (spełniających warunki programu).
*Twoja dodatkowa składka „-” – uwzględniono wyłącznie podstawową składkę 2%.
*Dodatkowa składka Pracodawcy „-” – uwzględniono wyłącznie podstawową składkę 1,5%.
*Wypłata środków jednorazowa „-” – bez wypłaty 25% zgromadzonego kapitału po ukończeniu 60 roku życia.
*Wypłat miesięcznych – ilość miesięcy przez jakie będą regularnie wypłacane środki.
*Dodatkowo do emerytury otrzymasz – kwota, którą każdego miesiąca otrzymasz na konto (przy danych założeniach).

Policz, ile Ty zdołasz odłożyć do emerytury:


Trzeba też podkreślić, że w Pracowniczych Planach Kapitałowych, podobnie jak w przypadku emerytury z ZUS, opłaca się oszczędzać dłużej niż tylko do 60 roku życia. Każdy dodatkowy rok składek w PPK to więcej o blisko 4 tysiące oszczędności.

Jaki zysk mogą dać Pracownicze Plany Kapitałowe?

Korzyści z uczestnictwa w PPK są niebagatelne. Wiceminister Bartosz Marczuk, mówiąc, że PPK to „interes życia” dla każdego Uczestnika miał całkowitą rację.

Przeanalizujmy przykładowe dane z przedostatniej Tabelki 11. (żebyś nie musiał przewijać strony). Wybrałem jako przykład Tabelkę 11. gdyż nie uwzględnia ona dodatkowej składki od pracodawcy. Przyjąłem bardziej prawdopodobny wariant negatywny, przy którym opłaca on tylko składkę obowiązkową 1,5%.

Mając 30 lat, zarabiając 4 000 zł brutto, odkładając Samemu na PPK do 65 roku życia dwie składki po 2% (podstawową i dodatkową), czyli łącznie 4% oraz biorąc pod uwagę to, że Pracodawca opłaca jedynie obowiązkową składkę 1,5%, zgromadzisz 335 352,62 zł kapitału.
Z tych 335 352,62 zł możesz korzystać:

 • nie wypłacając 25% zgromadzonego kapitału, możesz przez 120 miesięcy odbierać po 1 961,24 zł.
 • nie wypłacając 25% zgromadzonego kapitału, możesz przez 240 miesięcy odbierać po 980,62 zł.
 • wypłacić jednorazowo 25% zgromadzonego kapitału tj. 58 837,32 zł i dodatkowo przez 120 miesięcy odbierać po 1 470,93 zł.
 • wypłacić jednorazowo 25% zgromadzonego kapitału tj. 58 837,32 zł i dodatkowo przez 240 miesięcy odbierać po 735,47 zł.

Ile będzie Cię kosztowało uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Niewiele! Obciążenie miesięczne będzie praktycznie nieodczuwalne. Przyjrzyjmy się jak to będzie wyglądało na konkretnych przykładach.

TABELA KOSZTÓW PRACOWNIKA PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PPK
Zarobki brutto Zarobki netto przed potrąceniem składki Wysokość składki na PPK Zarobki netto po potrąceniu składki
2 500 zł 1 808 zł 50 zł  1758 zł
3 000 zł 2 157 zł 60 zł 2 097 zł
3 500 zł 2 505 zł 70 zł 2 435 zł
4 000 zł 2 854 zł 80 zł 2 774 zł

Od kiedy można zacząć oszczędzać w PPK?

Im w większej firmie pracujesz, tym szybciej dołączysz do programu. Jednak nim Pracodawca wybierze instytucję i podpisze umowę o zarządzanie PPK, powinien się w tej sprawie skonsultować z pracownikami.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wdrażane w 4 etapach:

 1. Od 1 lipca 2019 – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób.
 2. Od 1 stycznia 2020 – firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników.
 3. Od 1 lipca 2020 – firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników.
 4. Od 1 stycznia 2021 – pozostałe firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników i jednostki sektora finansów publicznych.

Rezygnacja z PPK – formularz deklaracji rezygnacji z PPK

Pomimo automatycznego zapisu, jako że Pracownicze Plany Kapitałowe są całkowicie dobrowolnym programem, dlatego istnieje możliwość zrezygnowania z oszczędzania. W tym celu niezbędna będzie deklaracja rezygnacji z PPK, której wzór został ustalony przez ministra ds. instytucji finansowych we współpracy z ministrem ds. zabezpieczenia społecznego.

Wypełnioną deklarację rezygnacji z PPK musisz złożyć w Swoim miejscu pracy. Twój Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym właściwą instytucję finansową w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Ciebie deklaracji. Rezygnacja zaczyna obowiązywać już w miesiącu złożenia, przy czym, jeśli w tym miesiącu składki już zostały pobrane, to podlegają one zwrotowi.

UWAGA! Jeżeli zdecydujesz się złożyć deklarację rezygnacji z oszczędzania z PPK, to pamiętaj, że nie jest ona ostateczna. Po upływie 4 lat Twój Pracodawca ponownie zacznie naliczać stosowne składki, o czym ma obowiązek Cię poinformować. W tej sytuacji będziesz musiał ponownie złożyć deklarację rezygnacji z PPK, o ile nadal nie będziesz chciał w nim uczestniczyć.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał z niego zrezygnować, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację, a jednocześnie w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Informacje o PPK dla Pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią obowiązkowy pakiet świadczeń pracowniczych. Stanowią one obciążenie dla firm, ale dzięki nim będą one mogły budować wizerunek odpowiedzialnego i zaangażowanego Pracodawcy. Obowiązek wyboru instytucji finansowej oraz utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych spoczywa na Pracodawcy. Jednakże obowiązuje zakaz akwizycji wtórnej narzucony ustawą, która zabrania nakłaniania do zmiany instytucji finansowej bądź oferowania korzyści majątkowych w zamian za zawarcie lub nierozwiązanie umowy o prowadzenie PPK.

W jakiej wysokość składki płaci Przedsiębiorca?

Po stronie Pracodawcy leżą następujące składki uiszczane na konto uczestnika PPK:

 • obowiązkowa składka podstawowa 1,5% od pensji brutto Pracownika,
 • dobrowolna składka dodatkowa do 2,5% od pensji brutto Pracownika.

Składek tych nie wlicza się do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale będą one mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu m.in. koszty związane z modernizacją systemów kadrowo-płacowych związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe od strony Pracodawcy krok po kroku

Wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi powinien być dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku w porozumieniu z wyłonioną w tym celu reprezentacją pracowników. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, to wówczas Pracodawca może taką decyzję podjąć samodzielnie. Można podpisać umowę wyłącznie z instytucją umieszczoną na liście PPK.

Umowę o prowadzenie PPK Pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz pracowników. Zawiera się jedną umowę z wybraną instytucją finansową, wskazując Pracowników objętych programem na liście stanowiącej załącznik do niej. To spore uproszczenie pozwalające uniknąć konieczności zawierania wielu pojedynczych umów dla każdego z pracowników z osobna. Zgłasza się do PPK Pracowników, którzy w danej firmie posiadają staż pracy dłuższy niż 3 miesiące.  Taka umowa o prowadzenie PPK będzie zawierana elektronicznie i będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

Obowiązki Pracodawcy odnośnie do PPK

Nie jest ich wiele i nie są one skomplikowane, no może z wyłączeniem dostosowania systemu kadrowo-płacowego.

Do obowiązków Pracodawcy należy:

 1. Uwzględnienie kosztu obsługi programu w planach finansowych.
 2. Powiadomienie pracowników o PPK.
 3. Wybór odpowiedniej instytucji finansowej.
 4. Podpisanie umowy z wybraną instytucją.
 5. Dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do potrzeb PPK.

Kiedy Twoją firmę obejmą Pracownicze Plany Kapitałowe?

Data od której będziesz musiał wprowadzić PPK jest uzależniona od ilości osób, które zatrudniasz w firmie, nawet jeżeli zatrudniasz tylko jednego pracownika.

Etapy wdrażania programu przebiegają następująco:

 • 01.07.2019 powyżej 250 pracowników,
 • 01.01.2020 od 50 do 249 pracowników,
 • 01.07.2020 od 20 do 49 pracowników,
 • 01.01.2021 poniżej 20 pracowników.

Kiedy Pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

Pracodawca jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zacznie go obowiązywać (według powyższych dat). Umowa z wybraną instytucją finansową o zarządzanie PPK należy zawrzeć nie później niż 10 dni roboczych przed upływem powyższego terminu.

Czy każdy Przedsiębiorca ma obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Nie. Ustawodawca przewidział pewne wyjątki i PPK nie musi wprowadzać:

 • mikroprzedsiębiorca – mała firma zatrudniająca mniej niż 10 osób o ile wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z PPK,
 • pracodawca, który w dniu objęcia go przepisami ustawy posiada funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5% oraz udziałem pracowniczym minimum 25%.

Ponadto Pracodawca może czasowo nie dokonywać wpłat na PPK:

 • w okresach przestoju ekonomicznego,
 • w przypadku niewypłacalności,
 • w czasie przejściowego ograniczenia lub zaprzestania działalności spowodowanej powodzią.

Jakie są kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Pracodawca, który w wyznaczonym terminie nie zawrze umowy o Pracownicze Plany Kapitałowe, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Podobną karę ustawodawca przewiduje za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Ponadto karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który:

 • nie zawrze umowy o prowadzenie PPK,
 • nie będzie dokonywał wpłat na PPK,
 • nie będzie prowadził stosownej dokumentacji,
 • będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie programu.

Podsumowanie

Moim zdaniem Pracownicze Plany Kapitałowe są bardzo dobrym rozwiązaniem choćby z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze wobec „zapaści” systemu ZUS emerytury będą tak niskie, że środki zgromadzone w ramach PPK będą dawały znaczne wsparcie. Po drugie do tego, co zaoszczędzimy, musi dorzucać się nasz pracodawca, a oprócz tego państwo. Jeżeli zatem jest z czego brać, to dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Jak mawiał mój dziadek „jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj”.

Zapraszam do zadawania pytań

Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie związane z PPK, to proszę, zadaj je śmiało w komentarzu. Wiem, że na pewno będziecie je mieli, gdyż zdaję sobie sprawę, że nie ująłem tutaj wszystkich zagadnień związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. PPK to temat bardzo obszerny i może wiązać się z nim wiele pytań i niejasności, czy wątpliwości. W miarę jak będziecie zadawali pytania, będę na nie odpowiadał w treści powyższego artykułu, rozwijając go. Jeżeli zagadnienie będzie szersze, to napiszę odrębny artykuł je wyjaśniający i umieszczę tutaj link do niego.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy do “Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – wszystkie informacje

 • Leo

  Z PPK temat jest całkiem prosty. Nie ma tutaj wiekszej filozofii bo sam program nie jest żadną nowoscia tylko dziala na świecie od lat – w samej Anglii ppk zrzesza mase mlodych ktorzy w ten sposob oszczedzaja. Wreszcie ktos pomyslal i o naszych mlodych, a tak naprawde o ich sytuacji finansowej w wieku emerytalnym

   
  • admin Autor wpisu

   Masz rację Leo, że „ktoś wreszcie pomyślał”. Dodatkowo może cieszyć fakt, że oszczędności te „nie wyparują” w cudowny sposób jak z OFE. To szansa nie tylko dla młodych, ale dla każdego, a w tym i starszych. Każdy z nas dostaje z ZUS co jakiś czas wyliczenie, ile ma przyszłej emerytury. Kwoty nie oszałamiają, więc każda złotówka się liczy. Dzięki PPK można tych złotówek odłożyć więcej (nawet nie z własnej kieszeni), a dodatkowo każdą z nich można pomnożyć.