RapidaMoney pożyczka ze złą historią w BIK do 25 000 zł na 60 m-cy 1


RapidaMoney to pożyczka dostępna dla osób ze złą historią kredytową w BIK. Rapida oferuje pożyczki od 2500 zł do 25 000 zł na czas 12, 24, 36, 48 miesięcy dla pożyczek do 15 000 zł. Pożyczki powyżej 15 000 zł do 25 000 zł można rozłożyć nawet na 60 miesięcy. Zła historia kredytowa jest nieistotna, jeśli pożyczkobiorca ma gwaranta. Gwarant musi być pełnoletni, mieć zdolność kredytową oraz posiadać nieruchomość. RRSO zależnie od wysokości pożyczki i czasu spłaty wynosi od 62,41% do maksymalnie 99,54%. W dalszej części artykułu wezmę pożyczkę RapidaMoney pod lupę i gruntownie ją zrecenzuję. Omówię warunki i zasady, na jakich jest dostępna oraz wskaże jej wady i zalety. W komentarzach pod tą recenzją znajdziesz opinie Klientów o pożyczce oraz firmie Rapida sp. z o.o.

RapidaMoney pożyczka


Pożyczka Rapida
Pożyczka dla osób ze złą historią kredytową w BIK:

 • pożyczki szybkie, łatwe i dopasowane do Klienta,
 • Pożyczka ratalna nawet do 25 000 zł na 60 miesięcy,
 • dostępna dla osób w wieku od 18 do 75 lat,
 • proces złożenia wniosku przez internet,
 • zła historia kredytowa nie ma znaczenia, jeśli masz gwaranta,
 • RRSO przykładu reprezentatywnego 62,41%.

Wypełnij wniosek o udzielenie pożyczki

Kto jest właścicielem serwisu rapidamoney.pl?

Właścicielem serwisu jest Rapida Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000647952, kapitał zakładowy w wysokości 200 000 00 zł. Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000379.

Pożyczka ratalna Rapida – kilka słów tytułem wstępu

Twój BIK jest zły? OK! Pożyczysz z Gwarantem nawet do 25 000 zł w ciągu 24 godzin. Rapida zapewnia, że w przeciwieństwie do instytucji bankowych nie podejmuje decyzji o przyznaniu pożyczki na podstawie analizy Twojej historii kredytowej. Dla firmy nie ma znaczenia czy Twój BIK jest negatywny, czy też masz zupełnie czystą historię kredytową. Skąd takie swobodne podejście? Otóż stąd, że wymagane jest poręczenie pożyczki, czyli Gwarant. Firma zaufa Ci, jeżeli Ty znajdziesz Gwaranta, który ma do Ciebie zaufanie i wierzy, że będziesz spłacał zobowiązanie. Jeżeli jedna z jakiegoś powodu zawiedziesz ze spłatą raty, wówczas Gwarant ureguluje ją za Ciebie.

Dla kogo może zostać przyznana pożyczka pozabankowa RapidaMoney?

Każda instytucja pozabankowa ma ściśle ustalone warunki kardynalne, które musi spełniać osoba chcąca otrzymać pożyczkę. Nie inaczej jest w przypadku Rapida.
Pożyczka Rapida może zostać przyznana wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest osobą fizyczną,
 • jest pełnoletni
 • mieści się w przedziale wiekowym od 18 do 75 lat,
 • jest obywatelem polskim zamieszkałym stale na terenie Polski lub posiada kartę stałego pobytu na terenie Polski,
 • nie zalega wobec Rapida Sp. z o.o. ze spłatą innych pożyczek,
 • nie jest w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • ma Gwaranta pożyczki,
 • nie musi on pracować na pełny etat, gdyż akceptowani są również samo zatrudnieni.

Nie spełniasz powyższych warunków? To nie problem:

Kto może zostać Gwarantem?

Gwarantem może zostać każdy, czyli dowolna osoba będąca wieku od 18 do 75 lat, mająca polskie obywatelstwo. Osoba ta powinna mieć dobrą historię kredytową i być stabilna finansowo, gdyż jest odpowiedzialna za spłatę rat, na wypadek niedokonania ich spłaty przez pożyczkobiorcę. Musi on mieć zdolność kredytową oraz być właścicielem nieruchomości (będzie musiał dostarczyć akt własności nieruchomości).

Proces ubiegania się o pożyczkę RapidaMoney – złożenie wniosku online

Jak się zapewne domyślasz w RapidaMoney pożyczka dostępna, jest po złożeniu wniosku. Wypełniając go, podajesz kwotę, jaką chcesz pożyczyć oraz czas spłaty. Następnie wprowadzasz swoje dane osobowe oraz wysokość dochodów, oraz ponoszonych wydatków. Po zatwierdzeniu Twojego wniosku otrzymasz link do wniosku Gwaranta. Musisz przesłać ten link osobie, która ma zostać Twoim Gwarantem. Powinien on wypełnić Swój wniosek tak samo, jak Ty i podpisać go. Gwarant jest weryfikowany pod kątem tego, czy jest stabilny finansowo (ma zdolność kredytową) oraz czy nie miał w przeszłości problemów ze spłatą zobowiązań. Następnie zostanie przeprowadzona rozmowa telefoniczna z Tobą i Twoim Gwarantem, między innymi w celu ustalenia dnia płatności raty. W trakcie tej rozmowy Ty i Gwarant musicie potwierdzić swą odpowiedzialność za spłatę zadłużenia. Rozmowy te mają na celu również uświadomienie obu stronom ich obowiązków. Twoich jako pożyczkobiorcy i Gwaranta jako osoby odpowiedzialnej za spłatę, kiedy Ty jej nie dokonasz w terminie.

Jak odbywa się wypłata pożyczki Rapida?

Pożyczki staramy się wypłacać w ciągu 48 godzin od momentu akceptacji wniosku gwaranta. Pieniądze są wpłacane na rachunek bankowy gwaranta w celu zapobieżenia oszustwu oraz celem upewnienia się, że jest on świadomy swoich obowiązków. Gwarant przesyła pieniądze pożyczkobiorcy przelewem bankowym, czekiem bądź gotówką. Przed wypłatą środków musisz podać numer Twojej karty płatniczej lub karty kredytowej. Dlaczego musisz je podawać? Przeczytasz o tym poniżej.

Zasady i terminy spłaty pożyczki RapidaMoney

Zawierając umowę, zgadzasz się zwrócić pożyczkę wraz z kosztami (odsetki i prowizja) w comiesięcznych ratach zgodnie z Harmonogramem. Harmonogram spłat jest ustalany po rozmowie telefonicznej, w której trakcie wybierasz dzień miesiąca, na który przypada termin płatności miesięcznej raty. Dniem tym może być dowolny dzień miesiąca, który wybierzesz.
Reguły spłaty oraz konstrukcji miesięcznych rat pożyczki:

 1. Rata jest równa, z wyjątkiem ostatniej raty, która zależy od wybranego przez Ciebie dnia spłaty.
 2. W pierwszej kolejności spłacasz prowizję za udzielenie pożyczki.
 3. Dopiero od momentu, kiedy kwota prowizji będzie niższa od raty, zostaną do niej doliczone odsetki umowne.
 4. Z kolei, gdy prowizja zostanie już spłacona w całości, dopiero wówczas rata składać się będzie z odsetek oraz kwoty pożyczki.
 5. Kwota odsetek będzie stopniowo malała z każdą kolejną ratą.
 6. Odsetki naliczane są dziennie od pozostałej do spłaty kwoty, począwszy od dnia otrzymania przez Gwaranta pożyczki.
 7. Odsetki za ewentualne opóźnienie są naliczane dziennie, począwszy od dnia następującego po terminie płatności raty.
Dlaczego musiałeś podać numer Swojej karty kredytowej lub płatniczej?

Dlatego, ze zawierając umowę, upoważniasz RapidaMoney do pobierania comiesięcznych rat z Twojej karty kredytowej lub płatniczej. Jednakże masz prawo anulować to upoważnienie w dowolnym momencie. Do momentu, kiedy nie cofniesz upoważnienia, rata będzie pobierana z rachunku Twojej karty. Zamiast upoważnienia do pobierania rat z Twojej karty, możesz ustanowić stałe polecenie przelewu ze Swojego konta bankowego. Jeżeli anulujesz upoważnienie do pobierania rat z Twojej karty lub stałe polecenie przelewu, to wówczas będziesz musiał spłacać raty przelewem na konto bankowe RapidaMoney. W przypadku gdy dzień płatności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to w tej sytuacji dniem płatności będzie następny dzień roboczy.

Czy w RapidaMoney pożyczka może zostać wcześniej spłacona?

Tak. Jesteś uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki przed terminem wyznaczonym w umowie. Firma nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę. W przypadku przedterminowej spłaty całek kwoty zobowiązania, jego całkowity koszt ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o jaki skrócono czas obowiązywania Umowy. Z kolei w przypadku przedterminowej spłaty części zobowiązania, całkowity jego koszt ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o jaki skrócono termin płatności danej kwoty, odpowiednio do wysokości tej kwoty, nawet jeśli poniosłeś je już przed dokonaniem spłaty.
W przypadku gdy przedterminowej spłaty całość pożyczki wszelkie rozliczenia z tym związane będą dokonane w terminie 14 dni od dokonania spłaty.

Skutki braku płatności raty

Pożyczka RapidaMoney jak każda inna powinna być terminowo spłacana. W przypadku braku płatności raty w terminie firma przewiduje następujące czynności zarówno przeciwko Tobie, jak i Gwarantowi:

 1. Naliczenie odsetek za opóźnienie zgodne ze stopą oprocentowania odsetek za opóźnienie.
 2. Monit telefoniczny, SMS, e-mail lub wysyłany pocztą tradycyjną.
 3. Przekazanie wierzytelności do obsługi przez podmiot zewnętrzny.
 4. Zamieszczenie informacji o opóźnieniu w spłacie rat w biurach informacji gospodarczej.
 5. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Dochodzenie należności na drodze sądowej. W konsekwencji prowadzi to do egzekucji, czyli m.in. zajęcia Twojego rachunku lub rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności i praw majątkowych.

Za wyżej wymienione czynności (poza dochodzeniem należności na drodze sądowej) Rapida nie pobierze od Ciebie ani od Gwaranta opłat. Natomiast w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową możesz zostać zobowiązany do poniesienia kosztów tego postępowania, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów ewentualnej egzekucji komorniczej.

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki Rapida

Każdy Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez ponoszenia za to kosztów. Odstąpienia od umowy należy dokonać na specjalnym oświadczeniu, które stanowi załącznik do Umowy. Odstępując od umowy, musisz zwrócić pożyczkę w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Ile kosztuje pożyczka RapidaMoney?

Reprezentatywny przykład:

 • kwota pożyczki: 25 000 zł,
 • czas spłaty: 48 miesięcy,
 • rata: 1204.12 zł na miesiąc,
 • całkowita kwota do zapłaty: 57 797,60 zł,
 • prowizja za udzielenie pożyczki: 25000 zł,
 • oprocentowanie stałe: 10%,
 • RRSO: 62,41%.

Stan na dzień 14.03.2019r.

Przepraszam Was, ale jak widzę takie rzeczy jak prowizja równa wysokości pożyczki, którą otrzymujesz, to odnoszę wrażenie, że Kopernik nie znał do końca pojęcia astronomia. Pożyczka RapidaMoney z racji zastosowanej prowizji sprawia, że pojęcie to należałoby rozszerzyć o astronomiczne koszty!
Tabela opłat i prowizji pożyczki RapidaMoney

Pożyczka ratalna RapidaMoney – jej wady i zalety

Pożyczka RapidaMoney ma więcej zalet niż wad. Dzięki temu wielu czytelnikom mojego bloga może się wydać interesującą propozycją. Jednakże jej wady swoją wagą znacznie przewyższają zalety. Dlatego przyjrzyj się im dokładnie, zanim skorzystasz.


Zalety:

 • wysoka kwota pożyczki, nawet do 25 000 zł,
 • długi 48-miesięczny okres kredytowania,
 • pożyczka dla osób ze złą historią kredytową oraz niskimi dochodami,
 • pożyczkodawca nie sprawdza baz dłużników,
 • RRSO: 62,41%,
 • pożyczka od 18 roku życia, osiągalna również dla seniorów do 75 lat.

Wady:

 • konieczność dołączenia poręczyciela, który w razie braku spłaty zobowiązania będzie pokrywał raty,
 • pożyczka jest przelewana na konto gwaranta,
 • konieczność posiadania nieruchomości przez gwaranta,
 • wysokie koszty – prowizja równa wypłacanej do ręki kwocie pożyczki.

Opinie Klientów o pożyczce Rapida

Pomimo wypunktowanych wad niż zalet, jakie ma pożyczka RapidaMoney, to o jej prawdziwej wartości najwięcej powiedzą opinie Klientów, którzy już z niej korzystali. Dlatego zachęcam Klientów firmy do zaopiniowania tej oferty oraz opisania swoich doświadczeń, oraz jakości i sposobu obsługi Klienta. Wasze subiektywne opinie będą najlepszym źródłem wiedzy dla innych czytelników mojego bloga potencjalnie zainteresowanych tą ofertą.

Podsumowanie i moja opinia o pożyczce RapidaMoney

Przepraszam Was, ale trudno jest mi recenzować takie „pożyczki” i zachować przy tym spokój. Zapytacie, co myślę o tej ofercie? Odpowiem w ten sposób. Jeżeli musicie i nie macie innego wyjścia, to pożyczcie w Rapida. Ja jedna oczywiście, jeżeli mogę, to Was jednak proszę o to, żebyście tego nie robili!

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “RapidaMoney pożyczka ze złą historią w BIK do 25 000 zł na 60 m-cy

 • Marek

  Komuś się udało u nich dostać? Mam zły BIK i chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć o tej pożyczce zanim zacznę szukać poręczyciela. Ktoś, coś? Z góry dzięki za odpowiedzi