Regulamin


Regulamin serwisu internetowego AdFinanse.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego w domenie adfinanse.pl przez ADM Media Group Adam Marcinowski, z siedzibą ul. 1 Maja 5A/40, 10-900 Olsztyn, NIP: 7391082832, REGON: 510328987, Tel: 516913294, e-mail: , zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym w domenie adfinanse.pl.

1. Definicje

 1. Adres IP – oznacza unikatowy numer przyporządkowany interfejsowi sieciowemu opartemu na protokole IP, nadawany przez dostawcę Internetu.
 2. Aplikacja – oznacza użytkowy program komputerowy rozpowszechniany przez Usługodawcę lub Partnera służący do korzystania przez Użytkownika z Usługi Usługodawcy lub Partnera.
 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Formularz – oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Usługodawcy danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług.
 5. Materiały – oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w domenie adfinanse.pl lub za ich pośrednictwem.
 6. Newsletter – oznacza list elektroniczny przesyłany przez Usługodawcę za zgodą Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu, zawierający informacje finansowo- gospodarcze, marketingowe lub handlowe, opatrzony elementami wizualizacyjnymi Usługodawcy, jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.
 7. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą.
 8. PDF – format zapisu danych w pliku którą można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF (np. Adobe Reader) oraz inne dokumenty dostępne w formie elektronicznej.
 9. Serwis AdFinanse.pl – zwany dalej Serwisem oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie adfinanse.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Serwisie AdFinanse.pl i jego treścią.
 10. Profile Użytkownika – oznaczają obszary w Serwisie udostępnione Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik administruje danymi dotyczącymi swojej aktywności w ramach Serwisu.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Usługi AdFinanse.pl – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Serwisu adfinanse.pl, określone w pkt 2.2.(B) Regulaminu.
 14. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu i Usług.

2. Usługi

2.1 W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności Serwisu nie jest wymagana rejestracja Serwis jest internetowymi publikatorami informacyjnymi umożliwiającymi na zasadach przewidzianych w Regulaminie dostęp do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w zakresie w jakim dostęp ten jest bezpłatny.

2.2 W ramach Serwisu Usługodawca może udostępniać Użytkownikom inne od opisanych w Pkt 2.1. Regulaminu funkcjonalności właściwe ze względu na charakter Serwisu.

2.2.1 Usługi Serwisu:

Usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Serwisu są w szczególności:

2.2.1.1 możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w tym w zakresie wyznaczonym przez Serwis – odpłatnie,

2.2.1.2 dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów,

2.2.1.3 Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) – dotyczy wszystkich stron Serwisu, w tym w szczególności:

2.2.1.3.a Kanał RSS (Really Simple Syndication) – umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom pobierania części treści zamieszczonych na stronach Serwisu i zamieszczania ich na stronach internetowych Użytkowników,

2.2.1.3.b Newsletter adfinanse.pl – umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika,

2.2.1.3.c AdFinanse.TV – udostępnianie Użytkownikom treści video z Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika.

2.2.1.4 Usługi komunikacyjne – umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów umożliwiających wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych,

2.2.1.5 Usługi pośrednictwa finansowego – umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w Serwisie lub u Partnerów.

2.2.1.6 Usługi doradcze – dostęp do bazy odpowiedzi w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego stanowiącego porównywarkę cenową oraz możliwość zadawania pytań drogą elektroniczną Partnerowi.

3. Rejestracja

3.1. Warunkiem rejestracji Użytkownika w Serwisie jest wypełnienie i przesłanie Formularza udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

3.2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Usługodawcy zawarte w treści Serwisu oraz oświadczenia

Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu.

3.3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Serwisie, jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.

3.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.

3.5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta i Profilu Użytkownika osobom innym niż Użytkownik. Udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika, w tym w szczególności korzystanie z Materiałów stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Usługodawcę do rozwiązania umowy na korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym. Przy czym na potrzeby Regulaminu za osobę trzecią uważana jest również każda dodatkowa osoba (ponad uzgodnioną przez Użytkownika i zagwarantowaną przez Usługodawcę liczbę dostępów do Konta i Profilu Użytkownika) będąca pracownikiem (lub współpracownikiem) Użytkownika zatrudniającego pracowników (lub współpracowników), której

Użytkownik udostępniłby jakiekolwiek dane umożliwiające korzystanie z Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika.

3.6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania (zalecane zbudowanie hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.

3.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika i danych w nim zawartych. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.

3.8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określa pkt. 9 Regulaminu.

4. Zasady dostępności i korzystania z Materiałów

4.1 Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały, zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane zarówno w części Serwisu dostępnego bez rejestracji Użytkownika, jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji (w tym prawa do baz danych), stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.

4.2 Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.

4.2.1. Udostępnienie Materiałów w Serwisie oraz korzystanie przez Użytkownika z Serwisu zarówno w części otwartej, jak i w zakresie usługi płatnego dostępu do Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią, jak również w zakresie dozwolonego użytku osobistego, nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:

4.2.2. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;

4.2.3. umieszczania odesłań do strony internetowej Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów;

4.2.4. zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

4.2.5. rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;

4.2.6. realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

4.3 Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Serwisie oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Serwisie są zarejestrowanymi

znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

4.4 Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Serwisu, na której opublikowana jest pełna treść.

4.5 Podmioty gospodarcze, opisywane w Materiałach, mogą uzyskać uprawnienie licencyjne do publikacji archiwalnych Materiałów na zasadach poniższych:

4.5.1. Materiał uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od opublikowania go w Serwisie,

4.5.2. Nabycie licencji odbywa się poprzez złożenie zamówienia na udostępnienie Materiału wraz z uprawnieniami licencyjnymi i otrzymanie Materiału w formie elektronicznej (np. plik tekstowy, plik pdf), po uiszczeniu opłaty licencyjnej określonej w cenniku,

4.5.3. Nabycie licencji uprawnia licencjobiorcę do publikacji Materiału w formie elektronicznej, wyłącznie na ogólnodostępnych stronach internetowych, na zasadach i z ograniczeniami określonymi w punktach 4.6.4. – 4.6.9 poniżej,

4.5.4. Licencjobiorca w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do publikacji Materiału wyłącznie na własnej stronie internetowej bez prawa dalszej sublicencji. W szczególności licencjobiorcy nie przysługuje uprawnienie do udostępniania Materiału osobom trzecim do dalszej publikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystania,

4.5.5. Zakazana jest w szczególności jakakolwiek dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne Materiału, w szczególności w celach zarobkowych, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych, jak intranet, newsletter wewnętrzny,

4.5.6. Przy dozwolonej publikacji tekstu licencjobiorca ma obowiązek opatrzyć go oznaczeniem danych dotyczących źródła, autora i numeru wydania, a w przypadku Materiału publikowanego w wersji elektronicznej oznaczeniem danych autora, wydawcy i linkiem do tekstu źródłowego w domenie adfinanse.pl z której Materiał pochodzi,

4.5.7. Na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do tekstu, a jedynie zezwolenie na opublikowanie Materiału na warunkach określonych w Regulaminie,

4.5.8. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków licencji,

4.5.9. Jakiekolwiek inne korzystanie z Materiału nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Usługodawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

4.6 Użytkownik oświadcza, ze jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów.

5. Zasady subskrypcji Newslettera

5.1. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w Serwisie.

5.2. Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.

5.3. Użytkownik, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług elektroniczną ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub dotyczących innych podmiotów.

5.4. Cofnięcie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Użytkownika w zakresie, jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.

5.5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5.6. Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Usługi lub zmiany parametrów jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie Użytkownika.

5.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów w każdym czasie.

5.8. Usługa subskrypcji Newslettera może być bezpłatna albo płatna. W przypadku, w którym usługa ta jest płatna realizacja umowy w części dotyczącej dokonania zamówienia, wykonania płatności i rozpoczęcia świadczenia usługi następuje według zasad właściwych dla korzystania ze Sklepu.

6. Usługa Aplikacji

6.1. Usługa Aplikacji polega na możliwości zapoznawania się, za pośrednictwem przenośnych komputerów osobistych typu tablet i smartfonów, z treścią wybranych Materiałów.

6.2. Dostęp do Aplikacji może być dostępem odpłatnym.

6.3. Prawo korzystania z Aplikacji Użytkownik nabywa za pośrednictwem Sklepu, na zasadach właściwych dla nabywania Towarów lub za pośrednictwem sklepów

internetowych w których Aplikacja zostanie udostępniona, według zasad ustalanych przez tych usługodawców.

6.4. Ceny nabycia dostępu publikowane są Sklepie oraz na stronach internetowych usługodawców którzy udostępniają Aplikacje.

6.5. Pobierając Aplikację oraz akceptując zasady Regulaminu oraz zasady licencji do korzystania z Aplikacji Użytkownik uzyskuje prawo do używania Aplikacji w celu

korzystania z Materiałów na urządzeniu mobilnym. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji, jej rozpowszechniania, w tym zbywania odpłatnie lub nieodpłatnie prawa do korzystania z Aplikacji, jak również do dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Aplikacji, zarówno jej warstwie informatycznej, jak i zewnętrznej warstwie graficznej.

6.6. Usługodawca nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie Aplikacji jeżeli jest to spowodowane:

6.6.1. przyczynami leżącymi po stronie podmiotów udostępniających Aplikację

6.6.2. wadami sprzętu Użytkownika.

6.7. Do korzystania z Aplikacji stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zapoznawania się treścią Materiałów i praw do Materiałów.

7. Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych Usługodawca. Pełne dane administratora danych osobowych: […].

7.2. Usługodawca jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

7.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).

7.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.

7.5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników.

7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności które skutkować będą pozbawieniem Usługodawcy prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę Usług.

7.7. W przypadku konieczności realizacji Usług dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Usługi. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

7.8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług

do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych. .

7.9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

7.10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8 Postanowienia końcowe

8.1 Korzystając z funkcjonalności Serwisu, zarówno w zakresie nie wymagającym rejestracji Użytkownika, jak w zakresie tego wymagającym, w tym w zakresie Usług odpłatnych, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania, niezależnie od postawień Regulaminu, zasad netykiety, której naruszenia traktowane będą przez Usługodawcę, jako naruszenia Regulaminu.

8.2 Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Portalu w formie tekstu jednolitego.

8.3 Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Prawo prasowe.

8.5 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych a jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Korzystając z Serwisu, oświadczasz, że zgadzasz się na powyższe zasady korzystania z Serwisu, Politykę Cookies, Politykę prywatności, Regulamin oraz Zasady komentowania.