Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych PPK


Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych PPK

Przeczytaj tekst aktu oraz tekst ogłoszony – poznaj ustawę w pełnym brzmieniu! Przyjętą przez parlament ustawę Prezydent podpisał 19 listopada 2018r. Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to szansa dla tych, którzy myślą o swojej przyszłości i bezpieczeństwie finansowym w wieku emerytalnym. To również szansa dla Tych, którzy widząc zapaść ZUS nie chcieli podnosić składek ponad obowiązkowe by podwyższyć przyszłą emeryturę. Publikuję tekst ustawy, gdyż będzie ona osnową dla cyklu artykułów o PPK.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego (poza ZUS) i przede wszystkim dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Gwarantuje on to, że uczestnik będzie wyłącznym właścicielem zgromadzonych środków, które ponadto podlegają dziedziczeniu. PPK umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych po przejściu na emeryturę.


Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

USTAWA

z dnia 4 października 2018 r.

o pracowniczych planach kapitałowych([1])

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)     część dłużna – część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty:

 1. a)     instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych,
 2. b)     obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe,
 3. c)     inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu,
 4. d)     depozyty bankowe,
 5. e)     instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią papiery wartościowe lub prawa majątkowe wymienione w lit. a–c, lub indeksy dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe,
 6. f)     jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a–e;

2)     część udziałowa – część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty finansowe:

 1. a)     akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe,
 2. b)     inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji,
 3. c)     instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią papiery wartościowe wymienione w lit. a lub b, lub indeksy akcji,
 4. d)     jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a–c;

3)     dane identyfikujące uczestnika PPK – imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego;

4)     dyspozycja – polecenie dokonania wypłaty, wypłaty transferowej albo zwrotu składane wybranej instytucji finansowej;

5)     dziecko uczestnika PPK – dziecko własne uczestnika PPK, dziecko małżonka uczestnika PPK, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a także dziecko, w sprawie którego toczy się z wniosku uczestnika PPK lub jego małżonka postępowanie o przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje uczestnik PPK lub jego małżonek;

6)     fundusz emerytalny – dobrowolny fundusz emerytalny lub pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

7)     fundusz inwestycyjny – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, lub ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy;

8)     gromadzenie środków – przyjmowanie wpłat podstawowych, wpłat dodatkowych do PPK, wpłaty powitalnej, dopłat rocznych, wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany, lub środków przekazanych przez likwidatora, o których mowa w art. 87 ust. 21, oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w PPK;

9)     grupa kapitałowa – grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629);

10)   IKE – indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 oraz …);

11)   instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10;

12)   konwersja:

 1. a)     jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty lub w subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo ten sam zakład ubezpieczeń lub
 2. b)     jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub w subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w innym funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub
 3. c)     jednoczesne umorzenie jednostek rozrachunkowych w jednym funduszu emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, i przeliczenie umorzonych jednostek rozrachunkowych na jednostki rozrachunkowe innego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanego przez to samo PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne;

13)   minimalne wynagrodzenie – wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650);

14)   NIP – numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629);

15)   okres zatrudnienia lub zatrudnienie:

 1. a)     w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a – okres od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku,
 2. b)     w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b i d – okres od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy,
 3. c)     w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c – okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania,
 4. d)     w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e – okres od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji;

16)   organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075 i …);

17)   osoba uprawniona – osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 i 1629), lub spadkobiercę uczestnika PPK, które, na zasadach określonych w ustawie otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci;

18)   osoby zatrudnione:

 1. a)     pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i …), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374) oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 2. b)     osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 3. c)     członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285),
 4. d)     osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 5. e)     członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.[2]));

19)   PFR – Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182);

20)   płatnik – płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

21)   podmiot zatrudniający:

 1. a)     pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a,
 2. b)     nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b,
 3. c)     rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c,
 4. d)     zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d,
 5. e)     podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e;

22)   portal PPK – system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 11;

23)   poważne zachorowanie:

 1. a)     całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub
 2. b)     umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub
 3. c)     niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub
 4. d)     zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub
 5. e)     zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy;

24)   PPE – pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i …);

25)   PTE – powszechne towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

26)   pracownicze towarzystwo emerytalne – pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

27)   rachunek PPK – zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego lub w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, lub w rejestrze członków funduszu emerytalnego, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, prowadzony na zasadach określonych w niniejszej ustawie, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

28)   rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

29)   środki zgromadzone na rachunku PPK – jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w funduszach inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, nabywane przez uczestnika PPK za wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, przyjęte wypłaty transferowe lub za środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany lub zgodnie z art. 87 ust. 21, albo jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych, na które uczestnikowi PPK przeliczane są takie wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, wypłaty transferowe lub środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany zgodnie z art. 87 ust. 21;

30)   towarzystwo funduszy inwestycyjnych – towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;

31)   trwały nośnik – każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;

32)   ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy – ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 50 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

33)   uczestnik PPK – osobę fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową;

34)   ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000, 1669 i …);

35)   ustawa o funduszach inwestycyjnych – ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 i …);

36)   ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.[3]));

37)   ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138, 730 i …);

38)   wkład własny – wymagane środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819);

39)   wybrana instytucja finansowa – instytucję finansową, z którą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, lub instytucję finansową, która zgodnie z ustawą, ustawą o funduszach inwestycyjnych lub ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wstąpiła w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy;

40)   wynagrodzenie – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

41)   wypłata – dokonaną na wniosek uczestnika PPK wypłatę środków zgromadzonych w PPK na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie;

42)   wypłata transferowa – przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie z jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK, na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej, na PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na PPE osoby uprawnionej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.[4])), na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK lub do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w Dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

43)   wyznaczona instytucja finansowa – wyznaczoną instytucję finansową, o której mowa w rozdziale 9;

44)   zakład ubezpieczeń – krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, uprawnione do prowadzenia działalności określonej w Dziale I w grupie 3 załącznika do tej ustawy, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

45)   zamiana – jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu będącym subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w tym samym funduszu inwestycyjnym;

46)   ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

47)   zwrot – wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem przez uczestnika PPK 60. roku życia na wniosek uczestnika PPK, małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej;

48)   zdefiniowana data funduszu – rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, jest właściwy.

 1. Przy ustalaniu limitu 50%, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, uwzględnia się wartość instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–c, stanowiących bazę instrumentów pochodnych.
 2. Przy ustalaniu limitu 50%, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, uwzględnia się wartość instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–e, stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

Art. 3. 1. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

 1. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, z zastrzeżeniem art. 105.
 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39, oraz zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 3. W okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa lub umarzania jednostek rozrachunkowych fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, nie dokonuje konwersji, zamian, wypłat, wypłat transferowych lub zwrotów.
 4. Do terminów, o których mowa w art. 80 ust. 3, art. 81, art. 85 ust. 2 i 4, art. 86 ust. 3, art. 101 ust. 3, art. 102 ust. 4 i art. 105 ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia:

1)     zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39;

2)     przeliczania wpłat do funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, na jednostki rozrachunkowe tego funduszu lub umarzania jednostek rozrachunkowych tego funduszu.

Art. 4. 1. W sprawach dotyczących PPK uczestnik PPK składa oświadczenia woli w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich na trwałym nośniku wybranej instytucji finansowej lub w innej postaci, jeżeli w umowie o zarządzanie PPK tak określono.

 1. Uczestnik PPK jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących uczestnika PPK, poinformować wybraną instytucję finansową o tej zmianie.
 2. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także po ustaniu zatrudnienia.
 3. W przypadku połączenia podmiotów zatrudniających, podziału podmiotu zatrudniającego albo zbycia przez podmiot zatrudniający prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w całości albo jego zorganizowanej części uczestnik PPK składa oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK wybranej instytucji finansowej.
 4. W przypadku likwidacji podmiotu zatrudniającego uczestnik PPK składa oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK za pośrednictwem likwidatora lub bezpośrednio wybranej instytucji finansowej. Likwidator jest obowiązany do powiadomienia uczestników PPK o sposobie składania oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK w związku z likwidacją podmiotu zatrudniającego w terminie 30 dni od dnia otwarcia likwidacji.
 5. W przypadku upadłości podmiotu zatrudniającego uczestnik PPK składa oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK za pośrednictwem syndyka lub bezpośrednio wybranej instytucji finansowej. Syndyk jest obowiązany do powiadomienia uczestników PPK o sposobie składania oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK w związku z upadłością podmiotu zatrudniającego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

Art. 5. Podmiot zatrudniający, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

Art. 6. Określenia „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK” mogą być używane wyłącznie do określenia planów uregulowanych w ustawie.

Rozdział 2

Umowa o zarządzanie PPK

Art. 7. 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, zgodnie z przepisami rozdziału 3, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

 1. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.
 2. Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
 3. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.
 4. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, o którym mowa w ust. 3 lub 4, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, z uwzględnieniem ust. 3.
 5. Umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Art. 8. 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 16.

 1. Do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia PFR informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym kwartale składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera dane, o których mowa w ust. 2, zgodne ze stanem odpowiednio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.
 3. PFR weryfikuje dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2, z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.
 4. W przypadku, gdy w wyniku dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, o którym mowa w ust. 1, PFR wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 5. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 5, PFR informuje jednocześnie podmiot zatrudniający o karze za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, o której mowa w art. 106.
 6. Fundusz zdefiniowanej daty zarządzany przez wyznaczoną instytucję finansową nie może odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Art. 9. 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 12.

 1. W przypadku:

1)     nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części,

2)     połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK

– podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera, w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia, umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez ten podmiot zatrudniający umowa o zarządzanie PPK.

Art. 10. 1. Umowa o zarządzanie PPK określa w szczególności:

1)     strony umowy;

2)     nazwę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

3)     warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;

4)     warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 2;

5)     warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

6)     wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;

7)     sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

8)     maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;

9)     warunki zmiany umowy;

10)   warunki i okres wypowiedzenia umowy;

11)   warunki dokonywania konwersji lub zamiany.

 1. W przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń określa także:

1)     wysokość sumy ubezpieczenia;

2)     wysokość składki ochronnej, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 2;

3)     brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.

Art. 11. Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.

Art. 12. 1. Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową:

1)     zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK, jeżeli osoba zatrudniona miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową;

2)     informuje osobę zatrudnioną, o której mowa w pkt 1, o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową, o której mowa w ust. 1.

 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, osoba zatrudniona może poinformować w formie pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
 2. W przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot zatrudniający składa, w imieniu osoby zatrudnionej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, za pośrednictwem podmiotu zarządzającego inną instytucją finansową, o której mowa w ust. 1, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym dla osoby zatrudnionej przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową, o której mowa w ust. 1.
 3. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, środki dotychczas zgromadzone na rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu podmiot zatrudniający, pozostają na tym rachunku PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.
 4. Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot.

Art. 13. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1)     mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2 – przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;

2)     podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

 1. Podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o pracowniczych programach emerytalnych, może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dopłata roczna do PPK, o której mowa w art. 32, nie przysługuje.
 3. Podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 2, finansuje wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, począwszy od dnia:

1)     zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;

2)     ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

3)     likwidacji PPE;

4)     opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

 1. W przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu, a kosztów ochrony ubezpieczeniowej nie potrąca się ze środków zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.

Rozdział 3

Umowa o prowadzenie PPK

Art. 14. 1. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

 1. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.
 2. Zawieranie przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym nie stanowi:

1)     działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2)     działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378, 650 i 1629);

3)     działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wykonywanej na podstawie art. 32 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

4)     działalności akwizycyjnej w rozumieniu art. 92 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 1. Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.
 2. Instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK, jest obowiązana poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, w tym o możliwości konwersji i zamiany, o której mowa w art. 45, oraz o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

Art. 15. 1. Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia.

 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek, z zastrzeżeniem ust. 3. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania osoby zatrudnionej, o której mowa w zdaniu pierwszym, o możliwości złożenia wniosku.
 2. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, o której mowa w ust. 2, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia, osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie zatrudniającym łącznie przez co najmniej 3 miesiące.

Art. 16. 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną. Do deklaracji, o których mowa w zdaniu poprzednim, przepis art. 23 stosuje się odpowiednio.

 1. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną.
 2. W przypadku osób wykonujących pracę nakładczą do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 17. Jeżeli podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK.

Art. 18. Uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.

Art. 19. 1. W terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających – podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.

 1. Podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 1, informuje tego uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
 2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK informuje, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.
 3. W przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot zatrudniający składa, w imieniu uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 1, i za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
 4. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.
 5. Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot.

Art. 20. 1. Umowa o prowadzenie PPK określa w szczególności:

1)     strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową;

2)     dane identyfikujące uczestnika PPK;

3)     sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

4)     nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

5)     warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 4;

6)     sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 4;

7)     sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w pkt 4;

8)     warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

9)     sposób składania dyspozycji;

10)   zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK;

11)   maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

 1. W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń określa także:

1)     wysokość sumy ubezpieczenia;

2)     wysokość składki ochronnej, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 2;

3)     brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.

Art. 21. 1. Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, zgodnie z przepisami rozdziału 13, środki zgromadzone na jego rachunku PPK.

 1. Jeżeli zgodnie z ust. 1 wskazano kilka osób, a nie oznaczono ich udziału w otrzymywanych przez nie środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.
 2. Uczestnik PPK może w każdym czasie zmienić wskazanie, o którym mowa w ust. 1, wskazując zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, inne osoby, które jako osoby uprawnione mają otrzymać po jego śmierci, zgodnie z przepisami rozdziału 13, środki zgromadzone na jego rachunku PPK, lub oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednie wskazanie, nie wskazując innych osób.
 3. Wskazanie osoby, która jako osoba uprawniona ma otrzymać środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK po jego śmierci, staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią uczestnika PPK. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że uczestnik PPK zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Art. 22. 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wybrana instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, informację o zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

 1. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)     dane wybranej instytucji finansowej;

2)     dane podmiotu zatrudniającego, który zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK;

3)     określenie wysokości wpłat podstawowych;

4)     określenie wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający;

5)     określenie wysokości możliwej do zadeklarowania przez uczestnika PPK wpłaty dodatkowej oraz sposób jej deklarowania;

6)     wskazanie właściwych przepisów podatkowych mających związek z uczestnictwem w PPK;

7)     opis:

 1. a)     zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK środków,
 2. b)     trybu składania deklaracji, o których mowa w art. 23 ust. 2, w tym opis warunków rezygnacji z oszczędzania w PPK, trybu składania wniosków, o których mowa w art. 23 ust. 10, a także deklaracji, o których mowa w art. 27 ust. 4, i zmian deklaracji, o których mowa w art. 27 ust. 6, wraz z opisem konsekwencji, w tym finansowych, złożenia takich deklaracji, wniosków i zmian deklaracji,
 3. c)     praw osoby uprawnionej,
 4. d)     możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na jego rachunku PPK oraz trybu składania takich dyspozycji;

8)     wskazanie pozostałych warunków gromadzenia środków w PPK określonych w umowie o prowadzenie PPK.

 1. Wybrana instytucja finansowa przekazuje uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej, informację o warunkach wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym uczestnik PPK osiągnie 60. rok życia.
 2. Wybrana instytucja finansowa, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazuje uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej, roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym. Przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i art. 191 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie stosuje się.
 3. W razie sporu ciężar dowodu udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, 3 lub 4, spoczywa na wybranej instytucji finansowej.

Art. 23. 1. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Do osoby zatrudnionej stosuje się odpowiednio przepisy art. 183a § 1–5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Określony w tych przepisach obowiązek równego traktowania dotyczy osoby zatrudnionej także bez względu na to, czy jest ona czy nie jest uczestnikiem PPK.

 1. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.
 2. O złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 2, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, informuje wybraną instytucję finansową.
 3. Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację, o której mowa w ust. 2. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.
 4. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.
 5. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Podmiot zatrudniający informuje podmiot zarządzający wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK zgodnie z ust. 6.
 7. Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 2, a przed dniem 1 kwietnia, o którym mowa w ust. 6, ukończył 70. rok życia. Do takiego uczestnika PPK przepisu ust. 5 nie stosuje się.
 8. Podmiot zatrudniający dokonuje zgodnie z ust. 6 wpłat za uczestnika PPK, który po złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 2, a przed dniem 1 kwietnia, o którym mowa w ust. 6, ukończył 55. rok życia, wyłącznie na wniosek tego uczestnika PPK złożony do ostatniego dnia lutego, o którym mowa w ust. 5.
 9. Uczestnik PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, z zastrzeżeniem ust. 8. Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.
 11. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawności przebiegu procesu składania deklaracji.

Art. 24. 1. W przypadku złożenia przez uczestnika PPK deklaracji, o której mowa w art. 23 ust. 2, w przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu w okresie, w którym podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK.

 1. W okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do zarządzania środkami uczestnika PPK zgromadzonymi w funduszu zdefiniowanej daty będącym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z tytułu zarządzania środkami zakładowi ubezpieczeń przysługuje wynagrodzenie ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wypłaty wyłącznie środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

Rozdział 4

Wpłaty dokonywane do PPK

Art. 25. 1. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków.

 1. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych.
 2. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK.
 3. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK:

1)     w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1608), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,

2)     w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433),

3)     w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473 i 1669)

– nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu.
 3. W okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 6, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do zarządzania środkami uczestnika PPK zgromadzonymi w funduszu zdefiniowanej daty będącym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z tytułu zarządzania środkami zakładowi ubezpieczeń przysługuje wynagrodzenie ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli zgodnie z ust. 6 ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wypłaty wyłącznie środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

Art. 26. 1. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia.

 1. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.
 2. Wpłata dodatkowa, o której mowa w ust. 2, może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym. Przepisy art. 16 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.
 4. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Art. 27. 1. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2‑krotności minimalnego wynagrodzenia.
 2. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
 3. Wysokość wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, lub wpłaty dodatkowej uczestnik PPK określa w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu. Deklarację wysokości wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty, o której mowa w ust. 2. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej zgodnie z ust. 2.
 4. Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo zmiany deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie obniżenia zgodnie z ust. 2 wpłaty podstawowej, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym w miesiącu, w którym są składane te deklaracje, przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2.
 5. Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji:

1)     zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej zgodnie z ust. 2 lub wpłaty dodatkowej lub

2)     zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej.

 1. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji.
 2. Wpłata podstawowa w wysokości określonej w deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo zmieniona wysokość wpłaty podstawowej określona w zmianie deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez podmiot zatrudniający deklarację, o której mowa w ust. 4, albo uwzględnioną przez podmiot zatrudniający zmianę deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie wpłaty podstawowej, do końca roku kalendarzowego, w którym deklaracja lub zmiana deklaracji zostały złożone, chyba że uczestnik PPK ponownie zmieni wysokość wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, w formie zmiany deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, i zostanie ona uwzględniona przez podmiot zatrudniający.
 3. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Art. 28. 1. Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

 1. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.
 2. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.
 3. Wpłaty, o których mowa w ust. 2, dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż miesiąc, wpłaty, o których mowa w ust. 3, należne za miesiąc dokonywane są w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
 5. Podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. Wpłaty, które wskutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę.

Art. 29. 1. Do wpłat dokonywanych do PPK w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 1. Roszczenia z tytułu wpłat ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym wpłaty stały się wymagalne.

Art. 30. 1. Spory ze stosunków prawnych dotyczące obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK rozstrzygają sądy powszechne. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu uczestnik PPK ma miejsce zamieszkania lub w którego okręgu znajduje się siedziba podmiotu zatrudniającego albo siedziba jego oddziału.

 1. Prawo wnoszenia powództwa na rzecz uczestników PPK w sprawach, o których mowa w ust. 1, przysługuje także towarzystwu funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczemu towarzystwu emerytalnemu zarządzającym wybraną instytucją finansową lub zakładowi ubezpieczeń będącemu wybraną instytucją finansową.
 2. Za zgodą uczestnika PPK towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową może uczestniczyć w postępowaniu przed sądem w sprawach, o których mowa w ust. 1.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego zarządzającego wybraną instytucją finansową lub do zakładu ubezpieczeń będącego wybraną instytucją finansową stosuje się odpowiednio przepisy art. 55–60 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.[5])).

Rozdział 5

Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK

Art. 31. 1. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, zwaną dalej „wpłatą powitalną”, w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK. Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto w tym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na ten rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.

 1. Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK w terminie, o którym mowa w ust. 1.
 2. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli wpłatę powitalną zewidencjonowano już wcześniej na rachunku PPK uczestnika PPK w tym samym lub innym PPK.
 3. Informację o łącznej liczbie uczestników PPK, o których mowa w ust. 1, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału.
 4. Informację, o której mowa w ust. 4, sporządza się na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.
 5. Wpłata powitalna finansowana jest z Funduszu Pracy.

Art. 32. 1. Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną do PPK w wysokości 240 zł, zwaną dalej „dopłatą roczną”.

 1. Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Uczestnikowi PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.
 3. Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, po przeprowadzeniu weryfikacji, na podstawie informacji przekazanych przez ZUS, o których mowa w art. 34 ust. 3.
 4. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że uczestnik PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, osiągał w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika PPK wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę określoną w art. 27 ust. 2, uczestnikowi PPK za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje.
 5. Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej uwzględnia się kwoty wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym, dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami PPK prowadzonymi dla uczestnika PPK.

Art. 33. 1. Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK.

 1. Jeżeli uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.
 2. Jeżeli tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.
 3. Ustalenia, na którym rachunku PPK uczestnika PPK ma być zaewidencjonowana dopłata roczna, dokonuje PFR zgodnie z ust. 2 lub 3.

Art. 34. 1. Dopłata roczna jest finansowana z Funduszu Pracy.

 1. W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 2, sporządzana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10, oraz informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekazywanych przez ZUS do PFR do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.
 3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK, który uzyskał do niej prawo.

Art. 35. Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna.

Rozdział 6

Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

Art. 36. 1. Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową ewidencjonuje dokonane wpłaty, dopłaty roczne, przyjęte i dokonane wypłaty transferowe, wypłatę oraz inne operacje na rachunku PPK.

 1. Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rachunki PPK uczestników PPK w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający, osobę zatrudnioną, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany.

Art. 37. 1. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

 1. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 18, a także zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, przepisy art. 113 ust. 4, art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
 2. Do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie stosuje się przepisów art. 94 i art. 94a ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 tej ustawy.
 3. Aktywa funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej „OECD”, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie Unii Europejskiej.
 4. Łączna wartość lokat aktywów funduszu zdefiniowanej daty w aktywach denominowanych w walutach obcych nie może przekroczyć 30% wartości tych aktywów.
 5. Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w dziale V rozdziale 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zapewniające ochronę inwestorów.
 6. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie może lokować więcej niż 1% wartości swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 6, jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub lokaty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zbywane lub emitowane przez jeden podmiot.
 7. Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 6, pod warunkiem że:

1)     wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją wspólnego inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku;

2)     sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1, zapewnia, że w kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w okresach wcześniejszych (zasada high water mark);

3)     fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie rzadziej niż raz na 3 miesiące;

4)     certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania.

 1. Łączna wartość lokat, o których mowa w ust. 6, oraz lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie może przekroczyć 10% wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty. Fundusz zdefiniowanej daty nie może nabywać więcej niż 20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 6.
 2. Do limitu, o którym mowa w ust. 7, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku regulowanego.
 3. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części dłużnej portfela może lokować:

1)     nie mniej niż 70% wartości aktywów w:

 1. a)     papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach,
 2. b)     depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach;

2)     nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach.

 1. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części dłużnej portfela funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.
 2. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części udziałowej portfela może lokować:

1)     nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20;

2)     nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40;

3)     nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych;

4)     nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.

 1. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części udziałowej portfela funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.
 2. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, może lokować aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jeżeli wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie jest większy niż 30% wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny wskaźnikowi kosztów całkowitych.
 3. Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, z wyłączeniem lokat, o których mowa w ust. 6, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z grupy kapitałowej tego towarzystwa, zakładu ubezpieczeń, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z jego grupy kapitałowej nie może pobierać wynagrodzenia za zarządzanie od aktywów stanowiących lokaty funduszu zdefiniowanej daty.
 4. Zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, stosuje także przepis art. 276 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i ograniczenia dokonywania inwestycji, o których mowa w ust. 1, w tym może ustalić w innej wysokości określone w ust. 6–17 limity dokonywania inwestycji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanych środków oraz w celu zapobieżenia nadmiernemu obciążaniu funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, pośrednimi kosztami związanymi z lokatami w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne.

Art. 38. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową są obowiązane zarządzać odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi dalej „funduszami zdefiniowanej daty”.

 1. Przez fundusze zdefiniowanej daty należy także rozumieć subfundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39.
 2. Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK tego funduszu.
 3. Nazwa funduszu zdefiniowanej daty określa zdefiniowaną datę funduszu.
 4. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń tworzy fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników.
 5. W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł, odpowiednio towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń pokrywa z własnych środków koszty tego funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9.

Art. 39. Przepisu art. 38 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające wybraną instytucją finansową zarządza co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym, w którym wydzielono subfundusze w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, stosujące odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, będące subfunduszami zdefiniowanej daty. Przepis art. 40 stosuje się odpowiednio do poszczególnych subfunduszy tego funduszu inwestycyjnego. Wszystkie subfundusze wydzielone w takim funduszu inwestycyjnym muszą być subfunduszami zdefiniowanej daty.

Art. 40. 1. Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały części udziałowej i części dłużnej w wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty będą kształtowały się następująco:

1)     począwszy od roku, w którym fundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę, udział części udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości aktywów funduszu;

2)     w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% wartości aktywów funduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej;

3)     w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 75% wartości aktywów funduszu;

4)     w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% wartości aktywów funduszu;

5)     począwszy od dnia utworzenia funduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i większy niż 40% wartości aktywów funduszu.

 1. Środki gromadzone przez uczestnika PPK lokowane są w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku, z zastrzeżeniem art. 45.
 2. Przy obliczaniu udziału części udziałowej i części dłużnej w aktywach funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.

Art. 41. 1. Czynności prawne dokonane przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty lub przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37 lub art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 są ważne.

 1. Czynności prawne dokonane przez fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37, art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 lub z naruszeniem ograniczeń inwestycyjnych określonych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1–3 lub 5, art. 97 ust. 1–3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub 3, art. 102 ust. 2 lub 3, art. 104 ust. 1–5, art. 116a lub art. 116b ustawy o funduszach inwestycyjnych lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, są ważne.
 2. Czynności prawne dokonane przez zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37, art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 lub z naruszeniem ograniczeń inwestycyjnych określonych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1–3 lub 5, art. 97 ust. 1–3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub 3, art. 102 ust. 2 lub 3, art. 104 ust. 1–5, art. 116a lub art. 116b ustawy o funduszach inwestycyjnych lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, są ważne.

Art. 42. 1. Fundusz zdefiniowanej daty będący funduszem inwestycyjnym lub funduszem emerytalnym jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji funduszu.

 1. W przypadku utworzenia nowego subfunduszu zdefiniowanej daty w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami fundusz ten jest obowiązany dostosować portfel inwestycyjny nowego subfunduszu zdefiniowanej daty do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian statutu w zakresie utworzenia tego subfunduszu.
 2. Zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w regulaminie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia utworzenia funduszu.
 3. Jeżeli specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty lub fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty przekroczy ograniczenia określone w ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, lub w mających zastosowanie do funduszy zdefiniowanej daty przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.
 4. Jeżeli zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przekroczy ograniczenia określone w ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, lub w mających zastosowanie do funduszy zdefiniowanej daty przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu aktywów funduszu do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.
 5. Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty będący funduszem emerytalnym przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie funduszu, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.
 6. Jeżeli zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w regulaminie funduszu, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu aktywów funduszu do wymagań określonych w regulaminie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.

Art. 43. Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych określające zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego, dotyczące:

1)     towarzystwa funduszy inwestycyjnych – stosuje się odpowiednio do PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do zakładu ubezpieczeń;

2)     akcjonariuszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych – stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy PTE, akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń;

3)     podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub jego akcjonariuszy – stosuje się odpowiednio do podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo zakładu ubezpieczeń lub w stosunku do ich akcjonariuszy;

4)     członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub osób zatrudnionych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych – stosuje się odpowiednio do członków organów PTE lub osób zatrudnionych w PTE, członków organów pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub osób zatrudnionych w pracowniczym towarzystwie emerytalnym albo do członków organów zakładu ubezpieczeń lub osób zatrudnionych w zakładzie ubezpieczeń.

Art. 44. Fundusz zdefiniowanej daty lub subfundusz zdefiniowanej daty może gromadzić wyłącznie środki uczestników PPK.

Art. 45. 1. Uczestnik PPK może bezpłatnie złożyć, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku, funduszowi inwestycyjnemu lub funduszowi emerytalnemu wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany do funduszy zdefiniowanej daty lub subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku, których organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową.

 1. Uczestnik PPK określa we wniosku, o którym mowa w ust. 1, procentowy udział środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych funduszach, subfunduszach lub funduszach i subfunduszach, o których mowa w ust. 1. Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK.
 2. Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatna.

Art. 46. 1. Zakazuje się wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego polegającą na nakłanianiu jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby rozwiązał umowę o zarządzanie PPK, której jest stroną i zawarł taką umowę z instytucją finansową, na rzecz której działa ten podmiot.

 1. Zakazuje się oferowania lub udzielania podmiotom zatrudniającym jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK.

Art. 47. 1. Informacje o funduszu zdefiniowanej daty lub o podmiocie zarządzającym funduszem zdefiniowanej daty rozpowszechniane publicznie lub udostępniane przez ten fundusz lub podmiot lub rozpowszechniane publicznie lub udostępniane na rzecz tego funduszu lub tego podmiotu, a także informacje o PPK udostępniane przez fundusz zdefiniowanej daty lub podmiot zarządzający funduszem zdefiniowanej daty powinny w sposób zrozumiały, obiektywny i rzetelny przedstawiać sytuację finansową funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, a także ryzyko związane z zawarciem z nim umowy o prowadzenie PPK oraz pozostawaniem uczestnikiem lub członkiem tego funduszu zdefiniowanej daty.

 1. Reklama dotycząca funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty nie może:

1)     wprowadzać w błąd ani stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd;

2)     odwoływać się do danych nieprawdziwych lub nieudokumentowanych;

3)     być prezentowana z pominięciem istotnych danych, w sposób, który może wywoływać wrażenie, że sytuacja funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, poziom ryzyka inwestycyjnego lub prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku są korzystniejsze, niż gdyby były oceniane na podstawie pełnych danych;

4)     w inny sposób wywierać nierzetelnego wpływu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, zawarcie umowy o prowadzenie PPK lub dokonanie konwersji lub zamiany w trybie określonym w art. 45.

 1. Zakazana jest reklama dotycząca funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, zawierająca informacje, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1 lub 2, lub wprowadzająca albo mogąca wprowadzić w błąd, który mógłby mieć wpływ na skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do określonego funduszu zdefiniowanej daty lub w nim pozostawał.
 2. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 3 organ nadzoru może, w drodze decyzji, nakazać funduszowi zdefiniowanej daty lub podmiotowi zarządzającemu funduszem zdefiniowanej daty, lub podmiotowi działającemu na ich rzecz zaprzestanie tego naruszenia i nałożyć na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub na zakład ubezpieczeń, lub podmiot działający na ich rzecz karę pieniężną w wysokości do 3 000 000 zł.
 3. W przypadku gdy organ nadzoru stwierdzi, że publikacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.
 4. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wykonany, organ nadzoru nakłada na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim przypadku organ nadzoru dokonuje ogłoszenia sprostowań o odpowiedniej treści na koszt towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń.

Art. 48. Fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty sporządza i udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów na zasadach określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (Dz. Urz. UE L 100 z 12.04.2017, str. 1, z późn. zm.[6])).

Rozdział 7

Koszty zarządzania PPK

Art. 49. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będących funduszami zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, z uwzględnieniem ust. 2. Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego, lub jest pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń łączna wysokość wynagrodzenia zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, i kosztu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, obliczonych na każdy dzień wyceny, nie może być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku, obliczonej na każdy dzień wyceny. Wynagrodzenie to jest pobierane przez zakład ubezpieczeń do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:

1)     realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu za dany rok;

2)     osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz przewyższającej stopę referencyjną.

 1. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.
 2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, tylko od tej części aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, która nie przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, według wartości na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego – na dzień bilansowy. Wynagrodzenie to ustalane jest według wzoru:

Wzarz = Wwz x Swz x WAN

gdzie:

Wwz = 0,15 / U,

oraz gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wzarz – wynagrodzenie za zarządzanie w sytuacji gdy łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty;

Wwz – wskaźnik wynagrodzenia za zarządzanie;

WAN – wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu, będących funduszami zdefiniowanej daty, zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń;

Swz – stawka wynagrodzenia za zarządzanie, pobieranego zgodnie z ust. 1;

U – udział łącznej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, w wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, określony według wartości na koniec kwartału.

 1. Wynagrodzenia od wartości aktywów netto powyżej 15%, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, na koniec którego łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.
 2. W przypadku, w którym na koniec kolejnego kwartału wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, obniży się poniżej 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy gromadzących środki w PPK, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń jest uprawnione do ponownego pobierania w pełnej wysokości, bez ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, wynagrodzenia od wartości aktywów netto, o którym mowa w ust. 1, począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym wartość aktywów netto na koniec poprzedniego kwartału obniżyła się poniżej 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy gromadzących środki w PPK.
 3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru w postaci elektronicznej kwartalną informację o wartości aktywów netto zgromadzonych w zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych lub subfunduszach będących funduszami zdefiniowanej daty, według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego – na dzień bilansowy. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń wskazuje w informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, inne podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej co towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi lub subfunduszami będącymi funduszami zdefiniowanej daty.
 4. Informacja, o której mowa w ust. 8, przekazywana jest organowi nadzoru, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.
 5. Organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, informację, o której mowa w ust. 8, oraz informację na temat wskaźnika U, o którym mowa w ust. 5.
 6. Stopę referencyjną ustala się z uwzględnieniem odpowiednich obiektywnych czynników ekonomicznych, w szczególności stopy zwrotu z papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa.
 7. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 3, w tym stawkę tego wynagrodzenia, wobec wszystkich uczestników PPK funduszu zdefiniowanej daty.
 8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania stopy referencyjnej i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, mając na względzie efektywność dokonywanych inwestycji.

Art. 50. 1. Fundusz inwestycyjny lub fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, albo zakład ubezpieczeń zarządzający funduszem zdefiniowanej daty, może pokrywać z aktywów funduszu zdefiniowanej daty, poza wynagrodzeniem i kosztami udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 49 ust. 1–3, wyłącznie następujące koszty:

1)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz zdefiniowanej daty korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

2)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu zdefiniowanej daty, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

3)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

4)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz zdefiniowanej daty korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

5)     wynagrodzenie depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty;

6)     związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, subrejestru uczestników subfunduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, lub rejestru członków funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty;

7)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;

8)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa;

9)     druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty wymaganych przepisami prawa;

10)   likwidacji funduszu zdefiniowanej daty;

11)   wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty.

 1. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być pokrywane z aktywów funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty do wysokości:

1)     0,5% średniej wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – 0,5% średniej wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, w danym roku kalendarzowym – gdy wartość aktywów netto, odpowiednio, funduszu zdefiniowanej daty lub subfunduszu zdefiniowanej daty nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;

2)     sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – 0,05% średniej wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy wartość aktywów netto, odpowiednio, funduszu zdefiniowanej daty lub subfunduszu zdefiniowanej daty, jest wyższa niż 10 000 000 zł.

 1. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, mogą być pokrywane z aktywów funduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – 0,5% wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, w skali roku.
 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6 i 8–10, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
 3. Koszty działalności funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 1, pokrywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nim zarządzające z własnych środków.
 4. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21, oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych dokonywanych z PPK, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń nie może pobierać żadnych opłat, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 3.
 5. W przypadku gdy umowa o zarządzanie PPK została zawarta z zakładem ubezpieczeń, a wpłaty do PPK nie są dokonywane lub zostały zawieszone, kosztów ochrony ubezpieczeniowej nie potrąca się ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Rozdział 8

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Art. 51. 1. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje organ nadzoru.

 1. Nadzór sprawowany jest w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK.
 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 i 2, organowi nadzoru przysługują wszystkie uprawnienia nadzorcze określone odpowiednio w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417), ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477, z 2017 r. poz. 2486 oraz …) oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Art. 52. 1. Wybrana instytucja finansowa przekazuje organowi nadzoru kwartalną informację dotyczącą PPK.

 1. Kwartalną informację, o której mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa przekazuje odpowiednio do dnia 31 maja, 31 sierpnia, 30 listopada i do ostatniego dnia lutego każdego roku, za kwartał poprzedni, według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego – na dzień bilansowy.
 2. Kwartalna informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)     dane identyfikujące instytucję finansową;

2)     numer wybranej instytucji finansowej w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10;

3)     dane o liczbie uczestników PPK gromadzących środki na rachunkach PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową, według stanu na koniec każdego kwartału w danym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem liczby uczestników PPK:

 1. a)     w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek na koniec danego kwartału dokonywać wpłat podstawowych,
 2. b)     w stosunku do których podmiot zatrudniający nie miał obowiązku na koniec danego kwartału dokonywać wpłat podstawowych,
 3. c)     za których dokonywane są na koniec danego kwartału wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestnika PPK,
 4. d)     za których na koniec danego kwartału dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający;

4)     dane dotyczące sumy wpłat:

 1. a)     podstawowych, dokonanych w danym kwartale przez poszczególne podmioty zatrudniające, z podziałem na wpłaty finansowane przez uczestników PPK i przez podmiot zatrudniający,
 2. b)     dodatkowych, dokonanych w danym kwartale przez poszczególne podmioty zatrudniające, z podziałem na wpłaty finansowane przez uczestników PPK i przez podmiot zatrudniający;

5)     dane dotyczące wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, według stanu na koniec danego kwartału;

6)     liczbę i wartość wypłat, wypłat transferowych, zwrotów, konwersji i zamian dokonanych w danym kwartale;

7)     osiągnięte stopy zwrotu za okres ostatnich 12, 24 i 60 miesięcy.

 1. Organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej, w terminie odpowiednio do dnia 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia i 31 marca każdego roku, zbiorczą informację statystyczną dotyczącą funkcjonowania PPK w poprzednim kwartale kalendarzowym, opracowaną na podstawie otrzymanych danych zawartych w kwartalnej informacji, o których mowa w ust. 3.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.

Art. 53. W przypadku stwierdzenia niezgodności funkcjonowania PPK w zakresie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emertytalnego, zakładu ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych z  prawem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym.

Rozdział 9

Wyznaczona instytucja finansowa

Art. 54. Wyznaczoną instytucją finansową jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w którym więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym posiada PFR.

Art. 55. 1. Wyznaczona instytucja finansowa, która nie może dalej wykonywać zadań wynikających z ustawy, jest obowiązana niezwłocznie poinformować PFR o zamiarze zaprzestania wykonywania tych zadań, a także o działaniach podjętych dla zachowania ciągłości ich wykonywania.

 1. PFR niezwłocznie wybiera inną wyznaczoną instytucję finansową w przypadku:

1)     zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1;

2)     wykreślenia wyznaczonej instytucji finansowej z rejestru przedsiębiorców;

3)     cofnięcia wyznaczonej instytucji finansowej zezwolenia, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub wygaśnięcia tego zezwolenia;

4)     usunięcia wyznaczonej instytucji finansowej z ewidencji PPK.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1)     inną wyznaczoną instytucją finansową, o której mowa w ust. 2, może być towarzystwo funduszy inwestycyjnych niespełniające wymogów określonych w art. 54;

2)     inna wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 2, przejmuje, z dniem następującym po dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, od wyznaczonej instytucji finansowej, o której mowa w ust. 1, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty, którymi, w dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, zarządzała wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1;

3)     przepisów art. 68 ust. 1–4 oraz art. 68a ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

 1. Do dnia dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 68 ust. 5–7 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.
 2. Wybór innej wyznaczonej instytucji finansowej dokonany zgodnie z ust. 2 obowiązuje do dnia, w którym PFR wybierze, jako wyznaczoną instytucję finansową, towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54 przejmuje od innej wyznaczonej instytucji finansowej, wybranej zgodnie z ust. 2, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty przejętymi przez nią zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz zgodnie z art. 68a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przepisy art. 68a ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.
 3. Do przejęcia zarządzania funduszami zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, przepisów art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

Art. 56. 1. W przypadku powzięcia przez PFR informacji o uporczywym naruszaniu przez wyznaczoną instytucję finansową przepisów ustawy PFR jest obowiązany poinformować wyznaczoną instytucję finansową uporczywie naruszającą przepisy ustawy o wynikających z tego konsekwencjach.

 1. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez wyznaczoną instytucję finansową informacji, o której mowa w ust. 1, stwierdzone nieprawidłowości nie zostały usunięte, PFR wybiera inną wyznaczoną instytucję finansową.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1)     inną wyznaczoną instytucją finansową, o której mowa w ust. 2, może być towarzystwo funduszy inwestycyjnych niespełniające wymogów określonych w art. 54;

2)     inna wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 2, przejmuje, z dniem następującym po dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, od wyznaczonej instytucji finansowej, o której mowa w ust. 1, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty, którymi w dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, zarządzała wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1;

3)     do dnia dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 68 ust. 5–7 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.

 1. Wybór innej wyznaczonej instytucji finansowej, dokonany zgodnie z ust. 2, obowiązuje do dnia, w którym:

1)     PFR wybierze, jako wyznaczoną instytucję finansową, towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54 albo

2)     wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1, usunie stwierdzone nieprawidłowości.

 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54, w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1, albo wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1, w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, przejmuje od innej wyznaczonej instytucji finansowej, wybranej zgodnie z ust. 2, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty przejętymi przez nią zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz zgodnie z art. 68a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przepisy art. 68a ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.
 2. Do przejęcia zarządzania funduszami zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, przepisów art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

Art. 57. PFR podaje do publicznej wiadomości w portalu PPK, o którym mowa w rozdziale 11, informację o:

1)     wyznaczonej instytucji finansowej;

2)     zmianie wyznaczonej instytucji finansowej;

3)     terminie rozpoczęcia wykonywania obowiązków wyznaczonej instytucji finansowej.

Rozdział 10

Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

Art. 58. 1. Tworzy się Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwaną dalej „ewidencją PPK”.

 1. Ewidencję PPK prowadzi PFR w systemie teleinformatycznym umożliwiającym przesyłanie i udostępnianie danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 71–74.
 2. Do zadań PFR w zakresie prowadzenia ewidencji PPK należy w szczególności:

1)     weryfikacja danych, o których mowa w art. 8 ust. 2;

2)     umieszczanie towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w ewidencji PPK;

3)     udostępnienie informacji o towarzystwach funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystwach emerytalnych lub zakładach ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK operatorowi portalu PPK, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w celu zamieszczenia tych informacji w portalu PPK, o którym mowa w rozdziale 11;

4)     udostępnienie wykazu towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK organowi nadzoru w celu zamieszczenia na stronie internetowej organu nadzoru;

5)     weryfikacja prawa uczestnika PPK do otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, z zastrzeżeniem pkt 6;

6)     weryfikacja, na podstawie informacji otrzymanych z ZUS, o których mowa w art. 34 ust. 3, prawa uczestnika PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, do otrzymania dopłaty rocznej;

7)     pośrednictwo w przekazywaniu uczestnikom PPK wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, w tym dokonywanie ustaleń, o których mowa w art. 33 ust. 4.

Art. 59. 1. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)     posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

2)     posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

3)     spełnia wymogi, o których mowa w art. 38 lub art. 39.

 1. W ewidencji PPK umieszczana jest wyznaczona instytucja finansowa.

Art. 60. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń składa PFR oraz organowi nadzoru, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 1. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Do oświadczenia dołącza się także dokumenty, które zgodnie z art. 71 obejmuje ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 62.
 2. Jeżeli oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, nie zawierają braków, PFR, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK.
 3. Jeżeli PFR stwierdzi, że oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają braki, wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.
 4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, PFR pisemnie informuje o braku możliwości umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.
 5. Od informacji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do organu nadzoru.
 6. Do odwołania, o którym mowa w ust. 6, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629).
 7. Organ nadzoru po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 6:

1)     umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK albo

2)     odmawia umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy zgodnie z ust. 2 dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

Art. 61. PFR niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia umieszczenia w ewidencji PPK, informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz organ nadzoru i operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, o umieszczeniu w ewidencji PPK.

Art. 62. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 61, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, przekazuje do PFR istotne postanowienia, jakie zawierać będą zawarte przez instytucję finansową umowy o zarządzanie PPK (istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK), oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje.

 1. PFR umieszcza w ewidencji PPK istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania tych postanowień lub tych kluczowych informacji dla inwestorów albo dokumentu zawierającego kluczowe informacje.
 2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń niezwłocznie przekazuje PFR informacje o wszystkich zmianach w istotnych postanowieniach umowy o zarządzanie PPK lub w kluczowych informacjach dla inwestorów lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje. PFR umieszcza w ewidencji PPK informacje o takich zmianach nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o tych zmianach.
 3. Za istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK uznaje się w szczególności postanowienia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2–5 i 8, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – także informację, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1, oraz regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i ogólne warunki ubezpieczenia.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, są przekazywane do PFR w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez PFR w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego PFR.
 5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przedstawiania PFR informacji, o których mowa w ust. 3, uwzględniając w szczególności konieczność ich prezentacji w portalu PPK.

Art. 63. 1. Jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń przestanie spełniać warunki określone w art. 59 ust. 1, organ nadzoru wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie oraz występuje z wnioskiem do PFR o zawieszenie udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

 1. PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK na okres wskazany we wniosku organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1. Okres ten może być, na wniosek organu nadzoru, przedłużony.
 2. W okresie zawieszenia udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.
 3. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.
 4. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń zostało umieszczone w ewidencji PPK na podstawie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 60, organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.
 5. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, na rzecz operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w terminie 90 dni od dnia, o którym mowa w art. 79 ust. 2 lub 3, operator portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń o obowiązku wniesienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, opłaty wstępnej lub opłaty rocznej.
 6. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ nadzoru, na wniosek operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.
 7. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na:

1)     utworzenie PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego – na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

2)     wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub w przypadku wygaśnięcia takiego zezwolenia na podstawie tej ustawy,

3)     wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń – na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

– wpis do ewidencji PPK wygasa z mocy prawa.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK do dnia, w którym decyzja o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK stanie się ostateczna.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.
 3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, 5 lub 7, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może ubiegać się o ponowne umieszczenie w ewidencji PPK przez okres roku od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, 5 lub 7, stanie się ostateczna.
 4. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, 5, 7 i 8, organ nadzoru przekazuje do PFR.

Art. 64. 1. W przypadku usunięcia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego z ewidencji PPK stosuje się przepisy art. 68a ustawy o funduszach inwestycyjnych lub art. 64a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 1. W przypadku usunięcia z ewidencji PPK zakładu ubezpieczeń lub wygaśnięcia wpisu zakładu ubezpieczeń do ewidencji PPK przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty dokonuje wskazany przez organ nadzoru w formie decyzji zakład ubezpieczeń umieszczony w ewidencji PPK, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 3, osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty.
 2. Postępowanie w przedmiocie przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty wszczyna się z urzędu. Stronami postępowania są zakład ubezpieczeń przekazujący zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty oraz zakład ubezpieczeń przejmujący zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty (zakład przejmujący).
 3. Organ nadzoru doręcza decyzję, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni roboczych od dnia wszczęcia postępowania.
 4. Organ nadzoru wskazuje zakład przejmujący, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1)     zakład przejmujący po przejęciu zarządzania będzie posiadać dopuszczone środki własne w wysokości nie niższej niż kapitałowy wymóg wypłacalności oraz dopuszczone podstawowe środki własne w wysokości nie niższej niż minimalny wymóg kapitałowy;

2)     interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia są należycie zabezpieczone.

 1. Decyzja organu nadzoru, o której mowa w ust. 2, jest natychmiast wykonalna. Na decyzję organu nadzoru zakład ubezpieczeń może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
 2. Informacja o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, ujawniana jest w ewidencji PPK.
 3. Zakład przejmujący niezwłocznie po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 2, przejmuje zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty.
 4. W dniu przejęcia zarządzania:

1)     przeniesienie aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty do zakładu przejmującego uważa się za dokonane;

2)     zakład przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń, od którego przejął zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty, związane z tym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 1. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń przepisy ust. 2–9 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty.
 2. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa o zarządzanie PPK, przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) nie stosuje się do środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty.

Art. 65. PFR może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć jednemu przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorcom wykonywanie niektórych lub wszystkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji PPK.

Art. 66. 1. PFR jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[7])) w zakresie danych, do których dostęp uzyskano na podstawie art. 8, art. 33 i art. 72–74.

 1. Dane uczestników PPK uzyskane przez PFR lub podmiot, o którym mowa w art. 65, w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dane te przechowywane są do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o prowadzenie PPK.
 2. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2, są osoby sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z PFR lub podmiotem, o którym mowa w art. 65, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, mający dostęp do danych podmiotów obowiązanych do uiszczania opłat, o których mowa w art. 67 ust. 1.

Art. 67. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK wnosi na rzecz PFR miesięczną opłatę za prowadzenie ewidencji PPK oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5. Opłata ta nie może być wyższa niż 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową.

 1. Opłatę, o której mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń pokrywa z własnych środków.
 2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania oraz wysokość i sposób obliczania opłaty, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów funkcjonowania ewidencji PPK oraz realizacji obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5.

Art. 68. Ewidencja PPK obejmuje ewidencje:

1)     towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1;

2)     podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK;

3)     umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające;

4)     uczestników PPK.

Art. 69. 1. Wybrana instytucja finansowa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zgłasza, w postaci elektronicznej, wniosek o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nazwę, NIP lub inny numer identyfikacyjny, adres siedziby oraz adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.
 2. W przypadku gdy podmiotowi zatrudniającemu nie nadano NIP, stosowną informację umieszcza się we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 3. W przypadku podmiotów zatrudniających będących osobami fizycznymi, którym nie nadano NIP, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu.

Art. 70. W przypadku otrzymania nowych danych, o których mowa w art. 69 ust. 2˗4 i art. 74 ust. 2, lub w przypadku wystąpienia zmian w zakresie danych udostępnionych PFR, wybrana instytucja finansowa na koniec każdego dnia roboczego udostępnia PFR te dane w postaci elektronicznej.

Art. 71. 1. Ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1, obejmuje:

1)     firmę towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń oraz ich numer w ewidencji PPK;

2)     siedzibę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń;

3)     oświadczenia, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 2 zdanie pierwsze;

4)     istotne postanowienia umów o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje;

5)     statut towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń, statut (regulamin) instytucji finansowej, prospekt informacyjny lub inne materiały informacyjne dotyczące działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń lub instytucji finansowej w zakresie PPK;

6)     nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń;

7)     informację o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 oraz art. 64 ust. 2, oraz o wygaśnięciu wpisu do ewidencji zgodnie z art. 63 ust. 8.

 1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń niezwłocznie przekazują PFR informacje o wszystkich zmianach w dokumentach oraz danych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 62.

Art. 72. Ewidencja podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, obejmuje:

1)     numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;

2)     nazwę podmiotu zatrudniającego;

3)     NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

4)     serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;

5)     adres siedziby podmiotu zatrudniającego;

6)     adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego.

Art. 73. Ewidencja umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające obejmuje:

1)     numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;

2)     datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;

3)     nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

4)     NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;

5)     serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;

6)     adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

7)     adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.

Art. 74. 1. Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK.

 1. Ewidencja uczestników PPK obejmuje:

1)     dane identyfikujące uczestnika PPK;

2)     indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK;

3)     oznaczenie wybranej instytucji finansowej lub wybranych instytucji finansowych, w przypadku gdy uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK;

4)     numery podmiotów zatrudniających, o których mowa w art. 72 pkt 1;

5)     datę zawarcia w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;

6)     liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych albo liczbę jednostek rozrachunkowych w danym funduszu emerytalnym, zewidencjonowanych na rachunkach PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe dla danego uczestnika PPK, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną i podmiot zatrudniający oraz z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo w podziale na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

7)     wartość środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe, w podziale na poszczególne instytucje prowadzące te rachunki;

8)     datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo dzień przeliczenia, liczbę i wartość jednostek rozrachunkowych, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

9)     informacje na temat wysokości:

 1. a)     wypłat, o których mowa w art. 98,
 2. b)     wypłat, o których mowa w art. 99,
 3. c)     wypłat, o których mowa w art. 100,
 4. d)     wypłat, o których mowa w art. 101,
 5. e)     wypłat transferowych, o których mowa w art. 102,
 6. f)     zwrotów, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 4, art. 86 ust. 2 i art. 105

– w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych albo na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

10)   datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji, o której mowa w art. 23 ust. 2;

11)   datę poinformowania podmiotu zarządzającego wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w art. 23 ust. 7;

12)   datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 10.

Art. 75. Wybrana instytucja finansowa współpracuje z PFR w celu wyjaśnienia ewentualnych różnic występujących pomiędzy danymi zgromadzonymi przez wybraną instytucję finansową a danymi zgromadzonymi w ewidencji PPK.

Art. 76. 1. PFR udostępnia z ewidencji PPK:

1)     Państwowej Inspekcji Pracy dane, o których mowa w art. 73, w celu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 15d ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623, 1338 oraz …);

2)     operatorowi portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, informacje, dane oraz dokumenty, o których mowa w art. 71, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 77 ust. 3, oraz dane, o których mowa w art. 74 ust. 2, w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 4;

3)     instytucjom finansowym dane, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1, w celu, o którym mowa w art. 75;

4)     ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organowi nadzoru dane, o których mowa w art. 71–74, w celach analityczno-sprawozdawczych;

5)     ministrowi właściwemu do spraw pracy dane o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, w trybie określonym w art. 34 ust. 2.

 1. Dane uzyskane zgodnie z ust. 1 podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 2. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2, są osoby sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Rozdział 11

Portal PPK

Art. 77. 1. Tworzy się portal PPK w celu gromadzenia i udzielania informacji o funkcjonowaniu PPK.

 1. Portal PPK jest prowadzony przez spółkę zależną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) od PFR, zwaną dalej „operatorem portalu”.
 2. Do zadań operatora portalu należy w szczególności:

1)     prezentowanie w portalu PPK towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK oraz funduszy zdefiniowanej daty przez nie zarządzanych;

2)     informowanie osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz osób uprawnionych, a także innych osób, którym zgodnie z ustawą mogą zostać wypłacone środki zgromadzone na rachunkach PPK, na ich wniosek, o funkcjonowaniu PPK, w tym o warunkach uczestnictwa oraz uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w PPK;

3)     informowanie podmiotów zatrudniających, na ich wniosek, o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z funkcjonowania PPK;

4)     informowanie uczestników PPK, po weryfikacji ich tożsamości, o wartości środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK;

5)     prezentowanie ofert instytucji finansowych, w tym warunków umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, statutów (regulaminów), kluczowych informacji dla inwestorów, dokumentów zawierających kluczowe informacje lub innych materiałów informacyjnych dotyczących działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w zakresie PPK;

6)     upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu PPK, w tym organizowanie szkoleń i konferencji na temat PPK.

 1. Tryb i sposób prezentacji ofert oraz innych dokumentów instytucji finansowych, o których mowa w ust. 3 pkt 5, oraz sposób i tryb udzielania informacji osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, określa regulamin portalu PPK, z uwzględnieniem art. 78.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, jest nadawany przez PFR i publikowany w portalu PPK.

Art. 78. 1. Prezentacja w portalu PPK ofert instytucji finansowych, o których mowa w art. 77 ust. 3 pkt 5, jest dokonywana z zapewnieniem równego dla każdej instytucji finansowej czasu wyświetlania ofert oraz logotypu poszczególnych instytucji finansowych na głównej stronie portalu PPK, zarówno w zakresie długości czasu wyświetlania, jak i liczby wyświetleń w ciągu danego dnia.

 1. Kolejność wyświetlania w portalu PPK ofert instytucji finansowych, o których mowa w art. 77 ust. 3 pkt 5, następuje losowo, a zmiana kolejności wyświetlania tych ofert następuje każdego dnia.

Art. 79. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń wnosi na rzecz operatora portalu opłatę za utworzenie i prowadzenie portalu PPK, zwaną dalej „opłatą wstępną”, oraz opłatę za udział w portalu PPK, zwaną dalej „opłatą roczną”. Operator portalu, uwzględniając wszystkie koszty funkcjonowania portalu PPK, w tym koszt kapitału, który został zainwestowany przez PFR w portal PPK, nie może osiągać zysku z tytułu wniesionej na jego rzecz opłaty wstępnej i opłaty rocznej.

 1. Opłata wstępna wnoszona jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń o umieszczeniu w ewidencji PPK. Opłata ta nie może być wyższa niż 750 000 zł w odniesieniu do jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń.
 2. Opłata roczna wnoszona jest w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za który opłata jest należna. Opłatę tę ustala się jako iloczyn wartości aktywów zgromadzonych w PPK zarządzanych przez instytucję finansową zarządzaną przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK, których wartość ustalana jest na ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym, za który opłata jest należna, oraz stawki nieprzekraczającej 0,075%.
 3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)     wysokość opłaty wstępnej, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów utworzenia portalu PPK;

2)     wysokość stawki opłaty rocznej, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów funkcjonowania portalu PPK.

Rozdział 12

Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Art. 80. 1. Jeżeli małżeństwo uczestnika PPK uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. W przypadku gdy były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, podlegają zwrotowi w formie pieniężnej albo są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na wskazany przez niego rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia. Do wypłaty środków z tej lokaty stosuje się odpowiednio art. 99 ust. 1. W przypadku zwrotu tych środków przed osiągnięciem przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia, stosuje się odpowiednio przepisy art. 83.
 2. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Art. 81. Wypłata transferowa jest dokonywana przez wybraną instytucję finansową, w której zostały zgromadzone środki w PPK przez uczestnika PPK, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku i przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Art. 82. Jeżeli były małżonek uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, wypłaty transferowej dokonuje się na rachunek PPK wskazany przez tego byłego małżonka uczestnika PPK we wniosku.

Art. 83. 1. Przed dokonaniem zwrotu, o którym mowa w art. 80 ust. 2:

1)     w przypadku gdy dla byłego małżonka uczestnika PPK prowadzone jest konto ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK;

2)     w przypadku gdy dla byłego małżonka uczestnika PPK nie jest prowadzone konto, o którym mowa w pkt 1, wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK;

3)     wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka uczestnika PPK;

4)     wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą 70% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

5)     wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy były małżonek uczestnika PPK uprawniony do otrzymania zwrotu nabył prawo do emerytury.
 2. Kwota, o której mowa w ust. 1:

1)     pkt 1 – stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2)     pkt 2 i 3 – stanowi przychód Funduszu Pracy.

 1. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, instytucja finansowa przekazuje przy użyciu dokumentów płatniczych, o których mowa w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 2. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS.
 3. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Art. 84. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK a jego małżonkiem.

 1. Osoba będąca małżonkiem uczestnika PPK nie może w czasie trwania małżeństwa otrzymać zwrotu ani wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK tego uczestnika PPK w przypadkach innych niż określone w ust. 1.

Rozdział 13

Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

Art. 85. 1. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

 1. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.
 2. Jeżeli małżonek zmarłego uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK lub uczestnikiem PPE więcej niż jednego PPE, art. 82 stosuje się odpowiednio.
 3. Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, przypadających temu małżonkowi, następuje w formie pieniężnej. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi.
 4. Instytucja finansowa nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 4.
 5. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Art. 86. 1. Środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane zgodnie z art. 85, przekazywane są osobom uprawnionym.

 1. Środki, o których mowa w ust. 1, w zależności od wniosku osoby uprawnionej, podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub części środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK.
 2. Wypłata transferowa lub zwrot, o których mowa w ust. 2, dokonywane są przez wybraną instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku o dokonanie wypłaty transferowej lub zwrotu wraz z:

1)     odpisem aktu zgonu uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo

2)     odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców

– chyba że osoba uprawniona zażąda dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie późniejszym.

 1. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Rozdział 14

Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami

Art. 87. 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

 1. Jeżeli fundusz inwestycyjny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie osiągnął swojej zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega rozwiązaniu.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie funduszu z innym funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który:

1)     osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 2, albo

2)     osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 2.

 1. Fundusz, o którym mowa w ust. 2, jest funduszem przejmowanym.
 2. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 3, ze względu na to, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie zarządza funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 3, następuje otwarcie likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 2.
 3. Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 2, nie będzie możliwe z powodu odmowy udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 3, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.
 4. Do połączenia funduszy, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 90 ust. 5–8.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3 lub 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, dotychczasowy depozytariusz funduszu wykonuje czynności w zakresie wynikającym z art. 72 ustawy o funduszach inwestycyjnych do dnia zawarcia przez fundusz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z nowym depozytariuszem, a w przypadku wydania decyzji o odmowie zgody na połączenie funduszy – nie dłużej niż do dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za wykonywanie tych czynności depozytariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2.
 6. Jeżeli fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie osiągnął swojej zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega rozwiązaniu.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, PTE jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie dobrowolnego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 9, z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez to PTE, który:

1)     osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9, albo

2)     osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, pracownicze towarzystwo emerytalne jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie pracowniczego funduszu emertytalnego, o którym mowa w ust. 9, z innym pracowniczym funduszem emerytalnym zdefiniowanej daty zarządzanym przez to pracownicze towarzystwo emerytalne, który:

1)     osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9, albo

2)     osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9.

 1. Fundusz, o którym mowa w ust. 9, jest funduszem przejmowanym.
 2. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 10 albo 11, ze względu na to, że PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne nie zarządza funduszem zdefiniowanej daty spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 10 albo 11, następuje otwarcie likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 9.
 3. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe ze względu na odmowę udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 10 albo 11, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.
 4. Do połączenia funduszy, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, dotychczasowy depozytariusz funduszu, o którym mowa w ust. 9, wykonuje czynności w zakresie wynikającym z art. 159 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych do dnia zawarcia przez fundusz umowy o przechowywanie aktywów funduszu z nowym depozytariuszem, a w przypadku wydania decyzji o odmowie zgody na połączenie funduszy nie dłużej niż do dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za wykonywanie tych czynności depozytariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9.
 6. W przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, lub subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wybrana instytucja finansowa powiadamia podmiot zatrudniający o otwarciu likwidacji. Powiadomienie powinno zawierać informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu lub informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu emerytalnego.
 7. W terminie miesiąca od dnia otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 17, jest obowiązany zawrzeć w imieniu i na rzecz uczestnika PPK będącego uczestnikiem albo członkiem tego funduszu umowę o prowadzenie PPK z innym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanym odpowiednio przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne wpisane do ewidencji PPK, które zarządzało likwidowanym funduszem, który jest odpowiedni dla wieku uczestnika, oraz umowę o zarządzanie PPK z tym funduszem.
 8. Od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w ust. 18, wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe, o których mowa w rozdziale 4, są dokonywane do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 18.
 9. Likwidator funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, ustala w porozumieniu z podmiotami zatrudniającymi oraz z PFR:

1)     listę uczestników PPK, którzy w dniu otwarcia oraz w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie byli zatrudnieni w danym podmiocie zatrudniającym;

2)     listę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w ust. 18, z którymi podmiot zatrudniający zawarł w imieniu i na rzecz uczestników albo członków likwidowanego funduszu zdefiniowanej daty umowę o prowadzenie PPK oraz umowę o zarządzanie PPK, do których likwidator przekaże środki z umorzenia jednostek uczestnictwa lub jednostek rozrachunkowych przyznane uczestnikowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji funduszu albo subfunduszu, w sposób określony w ust. 21.

 1. Środki pieniężne przyznane uczestnikowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji funduszu inwestycyjnego zdefiniowanej daty albo funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty, albo subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 17, przekazywane są przez likwidatora w celu nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w tym ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa odpowiednio w art. 38 lub art. 39, albo w celu ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, z którym podmiot zatrudniający zawarł w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowę o prowadzenie PPK oraz umowę o zarządzanie PPK, o których mowa w ust. 18.
 2. Jeżeli uczestnik PPK w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie jest zatrudniony w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, likwidator przekazuje środki na rachunek PPK tego uczestnika PPK otwarty w innej instytucji finansowej zarządzanej przez to samo albo inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.
 3. Jeżeli dla uczestnika PPK w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie jest prowadzony rachunek PPK, w instytucji finansowej innej niż likwidowany fundusz lub subfundusz przepisu ust. 21 nie stosuje się; w takim przypadku likwidator przekazuje środki pieniężne przyznane uczestnikowi po przeprowadzeniu likwidacji funduszu lub subfunduszu bezpośrednio uczestnikowi PPK.
 4. PFR udziela likwidatorowi funduszu lub subfunduszu wszystkich niezbędnych informacji do wypełnienia obowiązków wynikających z ust. 22 i 23.

Art. 88. 1. Fundusze zdefiniowanej daty będące funduszami inwestycyjnymi mogą łączyć się jedynie z innymi funduszami zdefiniowanej daty będącymi funduszami inwestycyjnymi.

 1. Subfundusze zdefiniowanej daty wydzielone w funduszach inwestycyjnych mogą łączyć się wyłącznie z:

1)     funduszem zdefiniowanej daty będącym funduszem inwestycyjnym, którego organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, albo

2)     subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, którego organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Art. 89. Przekształcenie funduszu zdefiniowanej daty będącego funduszem inwestycyjnym może polegać wyłącznie na:

1)     przekształceniu funduszy zdefiniowanej daty w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty;

2)     przekształceniu funduszu zdefiniowanej daty w nowy subfundusz zdefiniowanej daty istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

Art. 90. 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, lub subfundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia:

1)     z innym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

2)     z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę.

 1. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, jest funduszem przejmowanym. Subfundusz, o którym mowa w ust. 1, jest subfunduszem przejmowanym.
 2. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 1, fundusz, o którym mowa w ust. 1, nie ulega rozwiązaniu albo nie następuje otwarcie likwidacji subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli na wniosek towarzystwa funduszy inwestycyjnych złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru udzieli zgody na połączenie tego funduszu lub subfunduszu:

1)     z innym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

2)     z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

 1. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych o połączeniu wewnętrznym, z wyjątkiem art. 208a i art. 208b. Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:

1)     fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

2)     fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

3)     fundusz przejmujący występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu przejmowanego, przepisu art. 208c ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

 1. Do połączenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych o połączeniu wewnętrznym, z wyjątkiem art. 208b. Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:

1)     fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

2)     fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

3)     fundusz przejmujący występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu przejmowanego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.

 1. Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy, o których mowa w ust. 1 albo 3:

1)     wskazuje fundusz lub subfundusz przejmujący i fundusz lub subfundusz przejmowany;

2)     wskazuje dzień, od którego wpłaty do funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym lub subfunduszu przejmowanym będą uważane odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmującym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmującym lub subfunduszu przejmującym;

3)     wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany lub subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa;

4)     zawiera treść statutu funduszu przejmującego.

 1. Wpłaty do funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym lub subfunduszu przejmowanym, które wpłynęły po dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmującym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmującym lub subfunduszu przejmującym oraz realizuje się je w pierwszym dniu wyceny funduszu przejmującego po dniu przydziału, o którym mowa w ust. 4 albo 5, chyba że z ustawy wynikają inne terminy realizacji takich wniosków. W takim przypadku terminy te biegną na nowo, począwszy od dnia przydziału, o którym mowa w ust. 4 albo 5.
 2. Fundusz przejmujący lub subfundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 208e ustawy o funduszach inwestycyjnych, dostosowuje stan swoich aktywów także do wymagań określonych w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
 3. Jeżeli połączenie funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwe z powodu:

1)     nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub przez subfundusz zdefiniowanej daty, wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1,

2)     nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przez żaden inny specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub przez subfundusz zdefiniowanej daty, wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1

– otwarcie likwidacji funduszu lub subfunduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

 1. Jeżeli połączenie funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwe z powodu odmowy udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 3, otwarcie likwidacji funduszu lub subfunduszu następuje z dniem, w którym decyzja organ nadzoru o odmowie zgody na połączenie, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna.
 2. Jeżeli przesłanka rozwiązania funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wystąpi po dniu, w którym fundusz osiągnął swoją zdefiniowaną datę, przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 9, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Art. 91. 1. Dobrowolny fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo PTE.

 1. Pracowniczy fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia z innym pracowniczym funduszem emerytalnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne.
 2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jest funduszem przejmowanym.
 3. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru, na wniosek PTE zarządzającego funduszem, o którym mowa w ust. 1, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, może udzielić zgody na połączenie tego funduszu z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.
 4. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru, na wniosek pracowniczego towarzystwa emerytalnego zarządzającego funduszem, o którym mowa w ust. 2, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, może udzielić zgody na połączenie tego funduszu z innym pracowniczym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 2, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2.
 5. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, z wyjątkiem art. 78a, z tym że do wniosku, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie dołącza się zgody organu nadzoru, o której mowa w art. 78b ust. 1 tej ustawy.
 6. Do połączenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.
 7. Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 1, 2, 4 albo 5, nie będzie możliwe z powodu:

1)     nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny dobrowolny fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1 – w przypadku, o którym mowa w ust. 1,

2)     nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny pracowniczy fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 2 – w przypadku, o którym mowa w ust. 2,

3)     nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przez żaden inny dobrowolny fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 4 – w przypadku, o którym mowa w ust. 4,

4)     nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, przez żaden inny pracowniczy fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w ust. 5

– otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.

 1. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe ze względu na odmowę udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 4 lub 5, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

Art. 92. Umowa o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty i prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi może być zawarta przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyłącznie z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wpisanym do ewidencji PPK.

Art. 93. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym lub funduszem emerytalnym, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK, likwidacji oraz przekształcenia takiego funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych lub ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Rozdział 15

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK

Art. 94. Uczestnik PPK może rozporządzać środkami zgromadzonymi na jego rachunku PPK jedynie na zasadach określonych w przepisach niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem art. 21.

Art. 95. Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Art. 96. W przypadku gdy uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK albo ustało zatrudnienie uczestnika PPK w podmiocie zatrudniającym, który w jego imieniu i na jego rzecz zawarł umowę o prowadzenie PPK, środki pozostają na rachunku PPK uczestnika PPK do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Art. 97. 1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek:

1)     uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;

2)     uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101.

 1. O złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa informuje, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia, podmiot zatrudniający.
 2. W przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia wpłaty na PPK nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie są przekazywane.

Art. 98. 1. Na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową, uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu pokrycia wkładu własnego.

 1. Wniosek o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, uczestnik PPK składa bezpośrednio wybranej instytucji finansowej.
 2. Wypłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się:

1)     w przypadku przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego – na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika PPK wskazany we wniosku;

2)     w pozostałych przypadkach – na rachunek bankowy zbywcy praw lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 1. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:

1)     oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu;

2)     zasady i terminy wypłaty;

3)     zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu:

 1. a)     nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków,
 2. b)     nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.
 3. Uczestnik PPK, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, nie może zawrzeć kolejnej takiej umowy:

1)     z tą samą instytucją finansową;

2)     z inną instytucją finansową, chyba że umowa ma być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, uczestnik PPK we wniosku o zawarcie umowy składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie, że umowa ta zostaje zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji, w związku z którą zawarł wcześniej umowę z inną instytucją finansową. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się, jeżeli uczestnik PPK w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, ma ukończone 45 lat.

Art. 99. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1:

1)     25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest jednorazowo, chyba że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach na zasadach określonych w pkt 2;

2)     75% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik PPK, po otrzymaniu informacji o treści art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669, 1693 i …) i o wynikającej z niej konieczności uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat.

 1. Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez 120, a jeżeli uczestnik PPK złożył wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat – przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca się jednorazowo.
 2. Wysokość kolejnych rat odpowiada kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w liczbie będącej ilorazem liczby jednostek uczestnictwa, jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie z wnioskiem uczestnika.
 3. Uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat.
 4. Jeżeli na podstawie zadeklarowanej liczby rat wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie może zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że po zmianie zadeklarowanej liczby rat wypłata ratalna środków będzie trwała krócej niż 10 lat.
 5. Jeżeli wysokość pierwszej raty po zmianie, dokonanej w trybie ust. 4, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez liczbę odpowiadającą nowej liczbie rat, wynikających z wniosku uczestnika PPK, jest mniejsza niż 50 zł, zmiana zadeklarowanej liczby rat jest niedopuszczalna.
 6. Jeżeli uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której po osiągnięciu przez niego 60. roku życia nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej zgromadzonych w PPK środków do tego zakładu ubezpieczeń.

Art. 100. 1. Uczestnik PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, może wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego, zwanego dalej „świadczeniem małżeńskim”.

 1. Uczestnik PPK może złożyć wybranej instytucji finansowej wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek, na rzecz którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą wybraną instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego.
 2. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa otwiera wspólny rachunek PPK dla małżonków, zwany dalej „rachunkiem małżeńskim”.
 3. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych.
 4. Wysokość raty świadczenia małżeńskiego odpowiada łącznej kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w liczbie będącej ilorazem liczby jednostek uczestnictwa, jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanych na rachunku małżeńskim na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma zostać wypłacona ostatnia rata, zgodnie z wnioskiem małżonków.
 5. Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.
 6. W przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie małżeńskie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim. Do środków zapisanych na rachunku małżeńskim po śmierci drugiego z małżonków stosuje się przepisy rozdziału 13.

Art. 101. 1. Uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK.

 1. Wniosek o wypłatę, o której mowa w ust. 1, uczestnik PPK składa wybranej instytucji finansowej. Do wniosku o wypłatę dołącza się orzeczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a–c, lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d lub e.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika PPK, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika PPK wniosku o dokonanie wypłaty, o którym mowa w ust. 2.

Art. 102. 1. Wypłata transferowa jest dokonywana:

1)     na inny rachunek PPK;

2)     na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;

3)     na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;

4)     na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej;

5)     na rachunek w PPE prowadzony dla małżonka zmarłego uczestnika PPK lub dla osoby uprawnionej;

6)     do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

7)     na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek lokaty terminowej małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, zgodnie z art. 80 ust. 2.

 1. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji podmiotu zatrudniającego w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 i art. 19 ust. 4, uczestnika PPK, małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK albo osoby uprawnionej, po okazaniu potwierdzenia odpowiednio uczestnictwa w innym PPK, IKE lub PPE, zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej albo zawarcia umowy, o której mowa w art. 99 ust. 7.
 2. Wypłaty transferowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, można dokonać, gdy w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowie o prowadzenie lokaty terminowej, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1.
 3. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 81, art. 85 ust. 2 i art. 86 ust. 3, wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez uczestnika PPK.

Art. 103. Wypłata oraz wypłata transferowa środków zgromadzonych na rachunku PPK są dokonywane w formie pieniężnej.

Art. 104. 1. Przed dokonaniem wypłaty transferowej wybrana instytucja finansowa sporządza w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku informację dotyczącą uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana ta wypłata.

 1. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)     indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK;

2)     dane identyfikujące uczestnika PPK;

3)     dane identyfikujące podmiot zatrudniający: nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji bądź adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej;

4)     dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz, w którym lokowane są środki w PPK: nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji;

5)     wysokość i daty wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego z podziałem na wpłaty z tytułu wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK;

6)     wysokość i daty wypłat transferowych przyjętych przez instytucję finansową, która sporządza informację, oraz dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz dokonujący tych wypłat transferowych;

7)     wysokość i datę dokonywanej wypłaty transferowej oraz dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz, do którego dokonywana jest wypłata transferowa;

8)     informację o potwierdzeniu uczestnictwa lub zawarciu umowy, o której mowa w art. 102 ust. 2, oraz wartości środków niezwróconych do dnia wypłaty transferowej.

 1. Wybrana instytucja finansowa w przypadku dokonywania wypłaty transferowej wraz z dokonaniem wypłaty transferowej przekazuje uczestnikowi PPK lub osobie, na rzecz której dokonywana jest wypłata transferowa, oraz podmiotowi, do którego jest dokonywana wypłata transferowa, informację, o której mowa w ust. 1, oraz informacje od wszystkich poprzednich wybranych instytucji finansowych.
 2. W przypadku dokonywania wypłaty wybrana instytucja finansowa przekazuje uczestnikowi PPK informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–6, oraz informację o wysokości wypłaty, a w przypadku wypłaty ratalnej – informację o liczbie i wysokości rat.
 3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1, tryb jej przekazywania oraz jej wzór, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania informacji.

Art. 105. 1. Zwrot dokonywany na wniosek uczestnika PPK następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 1. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje ze środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK:

1)     na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający;

2)     na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez uczestnika PPK, kwotę równą 70% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

3)     na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

4)     na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

 1. Kwota, o której mowa w ust. 2:

1)     pkt 1, stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2)     pkt 4, stanowi przychód Funduszu Pracy.

 1. Kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, instytucja finansowa przekazuje przy użyciu dokumentów płatniczych, o których mowa w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 2. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS.
 3. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.
 4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1)     szczegółowy zakres danych, w szczególności dotyczących instytucji finansowej i uczestnika PPK, podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym, za pomocą którego przekazywana jest kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 1,

2)     sposób i tryb przeliczenia kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 1, na podstawę wymiaru świadczenia

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego.

Rozdział 16

Przepisy karne

Art. 106. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Art. 107. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:

1)     nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,

2)     nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,

3)     nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

4)     nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

– podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Art. 108. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Art. 109. 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa do określenia prowadzonej działalności lub reklamy określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub skrótu „PPK”, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

 1. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Art. 110. 1. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 1, wypłaca wynagrodzenie podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, za nakłanianie jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby zawarł z tą instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.

 1. Tej samej karze podlega, kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 2, oferuje dodatkowe korzyści materialne z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK lub udziela takich dodatkowych korzyści.

Art. 111. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 106–108 i art. 110, następuje na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467 i 1481).

Rozdział 17

Zmiany w przepisach

Art. 112. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 87 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:”;

2)     w art. 871 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;”.

Art. 113. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644 i 1629) w art. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a)  nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego planu kapitałowego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);”.

Art. 114. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 5a w pkt 45 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 46 w brzmieniu:

„46)  ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …).”;

2)     w art. 21 w ust. 1:

 1. a)     po pkt 47e dodaje się pkt 47f i 47g w brzmieniu:

„47f) kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych;

47g) kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 86 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;”,

 1. b)     po pkt 58b dodaje się pkt 58c i 58d w brzmieniu:

„58c) dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z:

 1. a)     gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego,
 2. b)     wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b,
 3. c)     wypłatą transferową środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym;

58d) wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f;”;

3)     w art. 22:

 1. a)     po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

„1ba. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6bc.”,

 1. b)     w ust. 6ba zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.”,

 1. c)     po ust. 6bb dodaje się ust. 6bc w brzmieniu:

„6bc. Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37a, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie. W przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 23 ust. 1 pkt 55aa.”;

4)     w art. 23 w ust. 1:

 1. a)     po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

„37a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;”,

 1. b)     po pkt 55a dodaje się pkt 55aa w brzmieniu:

„55aa) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 37a;”;

5)     w art. 30a:

 1. a)     w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a–11f w brzmieniu:

„11a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego w związku z wypłatą dokonaną na podstawie art. 98 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie, w jakim uczestnik pracowniczego planu kapitałowego nie dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z wybraną instytucją finansową;

11b) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120 miesięcznych rat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej – w przypadku określonym w art. 99 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

11c)  od dochodu małżonka lub byłego małżonka uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu zwrotu dokonanego na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

11d) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków dokonanego na podstawie art. 105 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;

11e)  od dochodu małżonka lub byłego małżonka, z tytułu wypłaty 75% środków, które zostały mu przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dokonanej po osiągnięciu przez niego 60 roku życia – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;

11f)  od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty 75% środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym, które zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;”,

 1. b)     dodaje się ust. 12–18 w brzmieniu:

„12. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11a, stanowi kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych środków pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się sumę wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty w trybie art. 98 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustaloną w takiej proporcji, jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych środków. Dochód powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony w umowie, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 1. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11b, stanowi kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.
 2. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11c, stanowi kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.
 3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11d, stanowi kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.
 4. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11e, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące 75% wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub 75% wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej.
 5. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11f, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej.
 6. Jeżeli odkupywane jednostki uczestnictwa zostały nabyte albo umarzane jednostki rozrachunkowe zostały przeliczone w wyniku konwersji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, o których mowa w ust. 12–17, stanowią wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa lub wpłaty dokonywane na jednostki rozrachunkowe, w wysokości wydatków lub wpłat za jaką zostały nabyte jednostki uczestnictwa lub dokonane wpłaty na jednostki rozrachunkowe przed dokonaniem konwersji.”;

6)     w art. 41 w ust. 4 po wyrazach „art. 30a ust. 1” dodaje się wyrazy „pkt 1–11 oraz  11b–12”.

Art. 115. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 4a w pkt 32 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33)  ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …).”;

2)     w art. 15:

 1. a)     po ust. 1d dodaje się ust. 1da w brzmieniu:

„1da. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 4ga.”,

 1. b)     w ust. 4g zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 4ga, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.”,

 1. c)     po ust. 4g dodaje się ust. 4ga w brzmieniu:

„4ga. Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40a, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów tej ustawy. W przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57aa.”;

3)     w art. 16 w ust. 1:

 1. a)     po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

„40a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;”,

 1. b)     po pkt 57a dodaje się pkt 57aa w brzmieniu:

„57aa) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 40a;”.

Art. 116. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 2:

 1. a)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedmiotem działalności dobrowolnego funduszu jest:

1)     prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, zwanego dalej „IKE”, lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, zwanego dalej „IKZE”, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 oraz …) albo

2)     gromadzenie środków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …) w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, oraz ich lokowanie, zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy.”,

 1. b)     dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przedmiotem działalności pracowniczego funduszu może być także gromadzenie środków w PPK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz ich lokowanie, zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy.”;

2)     w art. 8:

 1. a)     pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a)  dobrowolny fundusz – oznacza fundusz utworzony i zarządzany przez powszechne towarzystwo, prowadzący IKE lub IKZE, albo gromadzący środki w PPK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz lokujący je zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy, zwanego dalej „funduszem zdefiniowanej daty”;”,

 1. b)     pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)    pracowniczy fundusz – oznacza pracowniczy fundusz emerytalny, który został utworzony i jest zarządzany przez pracownicze towarzystwo, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków zgodnie z art. 2 ust. 2 lub 4, albo gromadzenie środków w PPK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz lokowanie ich zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty;”;

3)     w art. 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Utworzenie dobrowolnego funduszu lub pracowniczego funduszu, będącego funduszem zdefiniowanej daty, nie wymaga uzyskania zezwolenia na jego utworzenie.”;

4)     w art. 13:

 1. a)     w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4)    tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracowniczy fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty;

5)     sposób dokonania ogłoszenia o zamiarze połączenia funduszu z innym pracowniczym funduszem – w przypadku pracowniczych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.”,

 1. b)     w ust. 4a:

–     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE oraz IKZE w przypadku dobrowolnego funduszu prowadzącego IKE lub IKZE;”,

–     w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3)    tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli dobrowolny fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty;

4)     sposób dokonania ogłoszenia o zamiarze połączenia funduszu z innym dobrowolnym funduszem – w przypadku dobrowolnych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.”;

5)     w art. 16 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    zezwolenie na utworzenie funduszu, jeżeli fundusz nie jest funduszem zdefiniowanej daty;”;

6)     w art. 22 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Decyzję w sprawie zmiany statutu pracowniczego funduszu podejmuje pracownicze towarzystwo w formie uchwały rady nadzorczej, zaś w przypadku zmiany statutu pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty – pracownicze towarzystwo w formie uchwały walnego zgromadzenia.”;

7)     w art. 29:

 1. a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powszechne towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym otwartym funduszem oraz może utworzyć i zarządzać tylko jednym dobrowolnym funduszem, z zastrzeżeniem ust. 2a, a pracownicze towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym pracowniczym funduszem, z zastrzeżeniem ust. 2b, chyba że zarządzanie więcej niż jednym, odpowiednio, otwartym funduszem, dobrowolnym funduszem lub pracowniczym funduszem jest skutkiem przejęcia jego zarządzania przez towarzystwo albo połączenia towarzystw.”,

 1. b)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Powszechne towarzystwo może utworzyć i zarządzać więcej niż jednym dobrowolnym funduszem, jeżeli fundusze te są funduszami zdefiniowanej daty.

2b. Pracownicze towarzystwo może utworzyć i zarządzać więcej niż jednym pracowniczym funduszem, jeżeli fundusze te są funduszami zdefiniowanej daty.”,

 1. c)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownicze towarzystwo nie może mieć celu zarobkowego, z zastrzeżeniem ust. 4a. Akcjonariusze pracowniczego towarzystwa nie mają prawa do udziału w zysku rocznym, z zastrzeżeniem ust. 4a. Zysk roczny przysługuje wyłącznie od aktywów pracowniczych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.”,

 1. d)     po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Pracownicze towarzystwo zarządzające funduszem będącym funduszem zdefiniowanej daty może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie tym funduszem na zasadach określonych w art. 49 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku pobierania wynagrodzenia za zarządzanie funduszem art. 152 nie stosuje się.”,

 1. e)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do zarządzania aktywami otwartego funduszu powszechne towarzystwo jest obowiązane zatrudnić co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego, a w przypadku gdy powszechne towarzystwo zarządza dobrowolnymi funduszami będącymi funduszami zdefiniowanej daty, do zarządzania aktywami otwartego funduszu oraz aktywami dobrowolnych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty powszechne towarzystwo jest obowiązane zatrudnić co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych.”,

 1. f)     dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Pracownicze towarzystwo do zarządzania aktywami funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty jest obowiązane zatrudnić co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego.”;

8)     w art. 45 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty.”;

9)     w art. 58 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana statutu towarzystwa, jeżeli zmiana statutu jest związana z utworzeniem funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty.”;

10)   w art. 64 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza, z zastrzeżeniem art. 64a.”;

11)   po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu:

„Art. 64a. 1. Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa lub od dnia wydania decyzji o usunięciu towarzystwa z ewidencji PPK, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza funduszu.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, depozytariusz funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK.
 2. Przejęcie zarządzania dobrowolnym funduszem, o którym mowa w ust. 1, przez inne powszechne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4.
 3. Przejęcie zarządzania pracowniczym funduszem, o którym mowa w ust. 1, przez inne pracownicze towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4.
 4. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3 lub 4, nie wymaga zezwolenia organu nadzoru.
 5. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3 lub 4, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 6. Do przejęcia zarządzania funduszem emerytalnym, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 25 ust. 2, art. 64, art. 66 i art. 68–72.
 7. Towarzystwo, podmiot, któremu zlecono prowadzenie rejestru członków funduszu, podmiot, o którym mowa w art. 152 lub art. 153, podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, są obowiązane niezwłocznie wydać depozytariuszowi reprezentującemu fundusz dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1.
 8. Depozytariusz, reprezentując fundusz emerytalny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do wykonywania czynności związanych z reprezentacją i zarządzaniem funduszem emerytalnym z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem interesu członków funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu emerytalnego od towarzystwa lub innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub nośniki informacji się znajdują, oraz do podejmowania niezwłocznie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu ściągnięcie należności funduszu emerytalnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu emerytalnego względem członków funduszu.
 9. Depozytariusz w okresie wykonywania funkcji, o której mowa w ust. 1, obowiązany jest do jej oddzielenia pod względem organizacyjnym i technicznym od wykonywania funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 159.
 10. Depozytariusz może pobierać wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 1, w wysokości nie wyższej niż określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, proporcjonalnie do okresu, w którym wykonywał te czynności.
 11. W przypadku gdy towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, zarządzało funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, których depozytariuszami są różne podmioty, depozytariusze tych funduszy są obowiązani do wspólnego dokonania wyboru jednego towarzystwa wpisanego do ewidencji PPK, które przejmie zarządzanie tymi funduszami.”;

12)   po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu:

„Art. 66a. 1. Powszechne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK może na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem, które zamierza zrezygnować z prowadzonej działalności, zarządzającym funduszami zdefiniowanej daty, przejąć zarządzanie tymi funduszami.

 1. Pracownicze towarzystwo wpisane do ewidencji PPK może na podstawie umowy zawartej z innym pracowniczym towarzystwem, które zamierza zrezygnować z prowadzonej działalności, zarządzającym funduszami zdefiniowanej daty, przejąć zarządzanie tymi funduszami.
 2. Przejęcie zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4.
 3. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3, nie wymaga zezwolenia organu nadzoru.
 4. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 5. Powszechne towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, przejmujące zarządzanie funduszem, o którym mowa w ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 3. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.
 6. Pracownicze towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, przejmujące zarządzanie funduszem, o którym mowa w ust. 2, wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 3. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.
 7. Do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie stosuje się przepisów art. 25 ust. 2, art. 66 oraz art. 68–72.”;

13)   po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. W przypadku połączenia towarzystw towarzystwo przejmujące wpisane do ewidencji PPK przejmuje zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 25 ust. 2, art. 68 ust. 1, 5 i 7 oraz art. 69–72.
 2. Do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 66a ust. 3–7.
 3. W przypadku połączenia towarzystw towarzystwo przejmujące, które nie jest wpisane do ewidencji PPK, nie może przejąć zarządzania funduszami, o których mowa w ust. 1.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 68 ust. 1, 5 i 7. Od dnia wejścia w życie zezwolenia na połączenie towarzystw fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza funduszu. Przepis art. 64a stosuje się odpowiednio.”;

14)   po art. 72 dodaje się art. 72a–72e w brzmieniu:

„Art. 72a. 1. Rozwiązanie funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty powoduje:

1)     zaprzestanie wykonywania przez depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy o przechowywanie aktywów funduszu z innym depozytariuszem, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez depozytariusza obowiązków;

2)     upływ okresu wypowiedzenia umowy o przechowywanie aktywów funduszu, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o przechowywanie aktywów funduszu z innym depozytariuszem.

 1. Rozwiązanie funduszu, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu likwidacji funduszu.
 2. Do likwidacji dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69 oraz art. 71–72.
 3. Do likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69 oraz art. 71–78.

Art. 72b. 1. Likwidatorem funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest depozytariusz.

 1. Jeżeli depozytariuszowi zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności przez ten podmiot lub takie zezwolenie wygasło, likwidatorem funduszu jest towarzystwo zarządzające tym funduszem przed dniem wystąpienia przesłanki rozwiązania funduszu.
 2. Organ nadzoru może wyznaczyć innego likwidatora.
 3. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestru funduszy otwarcie likwidacji funduszu i dane likwidatora.
 4. Od dnia otwarcia likwidacji funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty fundusz nie przelicza wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe oraz nie umarza jednostek rozrachunkowych, a także nie realizuje konwersji, wypłat, wypłat transferowych i zwrotów, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Art. 72c. 1. Likwidacja funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli, umorzeniu jednostek rozrachunkowych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych członkom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek rozrachunkowych, w sposób określony w art. 87 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 1. Zbywania aktywów funduszu dokonuje się z należytym uwzględnieniem interesów członków funduszu.
 2. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego.
 3. Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do depozytu sądowego ani nie można ze względu na ich wartość rozdzielić pomiędzy wszystkich członków funduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Art. 72d. O dokonaniu czynności określonych w art. 72c likwidator niezwłocznie zawiadamia organ nadzoru. Po dokonaniu tych czynności likwidator składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy emerytalnych.

Art. 72e. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, tryb likwidacji funduszy emerytalnych będących funduszami zdefiniowanej daty, z uwzględnieniem sposobu i terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zapewnienia ochrony członków funduszu oraz jego wierzycieli.”;

15)   po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Połączenie funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty

Art. 78a. 1. Połączenie dobrowolnych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty lub pracowniczych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty wymaga zgody organu nadzoru. Z wnioskiem o udzielenie zgody występuje towarzystwo.

 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się statuty i prospekty informacyjne funduszy biorących udział w połączeniu.
 2. Organ nadzoru odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu lub jeżeli dokumenty dołączone do wniosku nie są zgodne z przepisami prawa lub stanem faktycznym.
 3. Połączeniu podlegają fundusze tego samego rodzaju, zarządzane przez to samo powszechne towarzystwo albo pracownicze towarzystwo.

Art. 78b. 1. O zamiarze połączenia towarzystwo ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody organu nadzoru na połączenie.

 1. Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy:

1)     wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany;

2)     wskazuje dzień, od którego wpłaty do funduszu przejmowanego oraz wnioski o konwersję, wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym, będą uważane odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego oraz wnioski o konwersję, wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w tej ustawie, środków zgromadzonych w funduszu przejmującym;

3)     wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie przeliczał wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe oraz umarzał jednostek rozrachunkowych;

4)     zawiera treść statutu funduszu przejmującego.

 1. Wpłaty do funduszu przejmowanego oraz wnioski o konwersję, wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym, które wpłynęły po dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w tej ustawie, środków zgromadzonych w funduszu przejmującym, oraz realizuje się je w pierwszym dniu wyceny funduszu przejmującego po dniu przydziału, o którym mowa w art. 78c ust. 1, chyba że z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wynikają inne terminy realizacji takich wniosków; w takim przypadku terminy te biegną na nowo, począwszy od dnia przydziału, o którym mowa w art. 78c ust. 1.

Art. 78c. 1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 pkt 3, towarzystwo:

1)     przydziela członkowi funduszu przejmowanego jednostki rozrachunkowe funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych funduszu przejmowanego posiadanych przez tego członka i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę rozrachunkową w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę rozrachunkową w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału;

2)     składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy i do wniosku dołącza zgodę organu nadzoru, o której mowa w art. 78b ust. 1.

 1. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Art. 78d. 1. Połączenie funduszy następuje przez przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu przejmującego oraz przydzielenie członkom funduszu przejmowanego jednostek rozrachunkowych funduszu przejmującego w zamian za jednostki rozrachunkowe funduszu przejmowanego.

 1. Przydział, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do rejestru członków funduszu przejmującego członków funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek rozrachunkowych funduszu przejmującego.
 2. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę rozrachunkową funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.
 3. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.
 4. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 1, nie mogą być potrącane opłaty.

Art. 78e. Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy:

1)     fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego;

2)     wpis do rejestru, o którym mowa w art. 78d ust. 2, wywołuje skutek prawny.

Art. 78f. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 159, niezwłocznie po dniu, o którym mowa w art. 78e.

Art. 78g. Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 78e, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, do przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 i …) dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w przepisach art. 116a–116b tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego oraz  w statucie funduszu.

Art. 78h. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek rozrachunkowych. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na ogólnodostępnej stronie internetowej.”;

16)   w art. 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkiem pracowniczego funduszu może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych dla uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, osoba fizyczna będąca uczestnikiem programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego, a w przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

17)   art. 87–88a otrzymują brzmienie:

„Art. 87. Uzyskanie członkostwa w pracowniczym funduszu następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, a w przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty – z chwilą zawarcia przez fundusz zdefiniowanej daty z podmiotem zatrudniającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 tej ustawy.

Art. 88. Członek może zrezygnować z członkostwa w pracowniczym funduszu na zasadach określonych w ustawie:

1)     z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych albo

2)     z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Art. 88a. Uzyskanie członkostwa w dobrowolnym funduszu prowadzącym IKE lub IKZE następuje z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z funduszem, a w przypadku dobrowolnego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty – z chwilą zawarcia przez fundusz z podmiotem zatrudniającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 tej ustawy.”;

18)   w art. 96 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wpłaty do PPK dokonywane są na rachunek funduszu emerytalnego, który niezwłocznie dokonuje ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe oraz zapisuje te jednostki rozrachunkowe na rachunku PPK uczestnika PPK.”;

19)   w art. 96a:

 1. a)     ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Składki na wyodrębniony rachunek IKE lub IKZE prowadzony przez dobrowolny fundusz są wpłacane przez członka dobrowolnego funduszu.

 1. Składka na wyodrębniony rachunek IKE lub IKZE prowadzony przez dobrowolny fundusz może być wpłacona w wyniku dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE oraz IKZE, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.”,
 2. b)     dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wpłaty do PPK dokonywane są na rachunek funduszu emerytalnego, który niezwłocznie dokonuje ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe oraz zapisuje te jednostki rozrachunkowe na rachunku PPK uczestnika PPK.”;

20)   po art. 100e dodaje się art. 100f–100h w brzmieniu:

„Art. 100f. 1. Fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty może zawiesić przeliczanie wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe funduszu na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za zgodą i na warunkach określonych przez organ nadzoru, przeliczanie wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe funduszu może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, jednak nieprzekraczający 2 miesięcy.

Art. 100g. 1. Fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, może zawiesić umarzanie jednostek rozrachunkowych na 2 tygodnie, jeżeli:

1)     w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości umorzonych przez fundusz jednostek rozrachunkowych oraz jednostek, które powinny być umorzone w związku z wnioskiem uczestnika PPK o dokonanie wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu lub konwersji, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu albo

2)     nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą i na warunkach określonych przez organ nadzoru:

1)     umarzanie jednostek rozrachunkowych może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, jednak nieprzekraczający 2 miesięcy;

2)     fundusz może umarzać jednostki rozrachunkowe w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek rozrachunkowych.

Art. 100h. W przypadku gdy jest to uzasadnione interesem członków funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, organ nadzoru może, w drodze decyzji, nakazać funduszowi czasowe zawieszenie przeliczania wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe funduszu lub umarzania jednostek rozrachunkowych funduszu.”;

21)   w art. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci oraz do rozporządzeń środkami zgromadzonymi przez członka dobrowolnego funduszu na IKE oraz IKZE, a także do rozporządzeń środkami zgromadzonymi w PPK, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

22)   art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109. Środki zgromadzone na rachunku PPK członka pracowniczego funduszu oraz środki zgromadzone na rachunku członka pracowniczego funduszu podlegają egzekucji na zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.”;

23)   w art. 113 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Warunki nabycia przez członka pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych w PPK określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

24)   art. 113a otrzymuje brzmienie:

„Art. 113a. 1. Warunki nabycia przez członka dobrowolnego funduszu prowadzącego IKE lub IKZE uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu środków zgromadzonych na IKE oraz IKZE i częściowego zwrotu środków zgromadzonych na IKE określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w zakresie zgromadzonych tam środków.

 1. Warunki nabycia przez członka dobrowolnego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych w PPK określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

25)   w art. 114:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracowniczy fundusz jest obowiązany zapewnić członkom funduszu możliwość wypłaty całości środków zgromadzonych na ich rachunkach w formie wypłaty jednorazowej, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

 1. b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty zasady wypłaty całości środków zgromadzonych w PPK w formie wypłaty jednorazowej określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”,

 1. c)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W trybie i na zasadach określonych w statucie pracowniczego funduszu wypłata środków może nastąpić także w formie wypłaty realizowanej w ratach, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

 1. d)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK w formie wypłaty realizowanej w ratach określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

26)   art. 120 otrzymuje brzmienie:

„Art. 120. 1. Warunki dokonywania wypłat transferowych przez pracownicze fundusze określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Warunki dokonywania wypłat transferowych przez pracownicze fundusze będące funduszami zdefiniowanej daty określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

27)   po art. 130 dodaje się art. 130a w brzmieniu:

„Art. 130a. Do podziału środków zgromadzonych w PPK w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa członka dobrowolnego funduszu lub pracowniczego funduszu będących funduszami zdefiniowanej daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

28)   art. 132b otrzymuje brzmienie:

„Art. 132b. 1. W razie śmierci członka dobrowolnego funduszu prowadzącego IKE lub IKZE stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego dotyczące rozporządzeń oszczędzającego na IKE oraz IKZE w przypadku jego śmierci.

 1. W razie śmierci członka dobrowolnego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

29)   w art. 133:

 1. a)     w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 1a, w razie śmierci członka pracowniczego funduszu, środki zgromadzone na jego rachunku są wypłacane osobie wskazanej przez członka funduszu jako uposażonej do odbioru świadczenia na wypadek jego śmierci.”,

 1. b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W razie śmierci członka pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

30)   w art. 134 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Dobrowolny fundusz prowadzący IKE lub IKZE może pobierać opłaty wyłącznie w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, w wysokości określonej w statucie, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe.”;

31)   w art. 136:

 1. a)     w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 137a, pracowniczy fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów także koszty zarządzania funduszem przez pracownicze towarzystwo w wysokości nie wyższej niż 0,05% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca.”,

 1. b)     ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Dobrowolny fundusz prowadzący IKE lub IKZE może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów koszty zarządzania funduszem przez towarzystwo na zasadach ustalonych w statucie.”;

32)   po art. 137 dodaje się art. 137a w brzmieniu:

„Art. 137a. 1. Do kosztów działalności dobrowolnego funduszu lub pracowniczego funduszu będących funduszami zdefiniowanej daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Dobrowolny fundusz lub pracowniczy fundusz będący funduszem zdefiniowanej daty może pobierać opłaty na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. W okresie, w którym wartość aktywów netto dobrowolnego funduszu albo pracowniczego funduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, powszechne towarzystwo albo pracownicze towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty dobrowolnego funduszu albo pracowniczego funduszu będących funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

33)   w art. 139 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dobrowolny fundusz lub pracowniczy fundusz będący funduszem zdefiniowanej daty przy lokowaniu aktywów stosuje przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.”;

34)   w art. 190:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz prowadzący IKE lub IKZE udostępniają prospekt informacyjny każdej osobie, która złoży wniosek o przyjęcie do funduszu, przy czym powinno to nastąpić przed zawarciem umowy z funduszem.”,

 1. b)     dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dobrowolny fundusz będący funduszem zdefiniowanej daty udostępnia prospekt informacyjny podmiotom zatrudniającym w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z którymi ten dobrowolny fundusz zawarł umowę o zarządzanie PPK, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.”;

35)   w art. 197 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do informacji o dobrowolnym funduszu lub pracowniczym funduszu będącym funduszem zdefiniowanej daty oraz reklamy takiego funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

36)   w art. 200 w ust. 2:

 1. a)     pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a)  analiza kształtu rynku emerytalnego w zakresie otwartych funduszy, dobrowolnych funduszy, pracowniczych programów emerytalnych, PPK, IKE oraz IKZE w Polsce, poziomu zabezpieczenia interesów członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych i uczestników PPK, zagrożeń dla konkurencji na rynku otwartych funduszy emerytalnych, rozwoju dobrowolnych i kapitałowych oszczędności emerytalnych, maksymalizacji poziomu oszczędności emerytalnych oraz przedkładanie propozycji stosownych zmian przepisów prawa w tym zakresie;”,

 1. b)     po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)  sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;”;

37)   po art. 204j dodaje się art. 204k i art. 204l w brzmieniu:

„Art. 204k. Organ nadzoru może nakazać dobrowolnemu funduszowi lub pracowniczemu funduszowi będącemu funduszem zdefiniowanej daty zmianę statutu funduszu w terminie określonym przez organ nadzoru, jeżeli statut funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych lub postanowienia niezabezpieczające należycie interesu członków funduszu.

Art. 204l. Organ nadzoru może nakazać dobrowolnemu funduszowi lub pracowniczemu funduszowi będącemu funduszem zdefiniowanej daty zmianę umowy z depozytariuszem o przechowywanie aktywów funduszu, jeżeli umowa zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych lub postanowienia niezabezpieczające należycie interesu członków funduszu.”.

Art. 117. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.[8])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 41 w ust. 3 w pkt 4 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e)   kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);”;

2)     w art. 50:

 1. a)     ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669 i 1735), wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c.”,

 1. b)     w ust. 17 w pkt 1 po lit. r dodaje się lit. ra w brzmieniu:

„ra)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu dokonania wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych programach kapitałowych,”;

3)     w art. 52 w ust. 1 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

„4b)  z wpłat, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 oraz art. 105 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;”.

Art. 118. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252) po art. 15a dodaje się art. 15aa w brzmieniu:

„Art. 15aa. Ograniczenia wynikające z ustawy stosuje się do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …), w zakresie wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych.”.

Art. 119. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477 oraz z 2017 r. poz. 2486) w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)    w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w przepisach o pracowniczych planach kapitałowych.”.

Art. 120. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);”;

2)     w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:

„4)    zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

Art. 121. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.[9])) w art. 43 w ust. 1 w pkt 12 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g)   pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);”.

Art. 122. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 106 w ust. 1 po pkt 6c dodaje się pkt 6d w brzmieniu:

„6d) środki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 105 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);”;

2)     w art. 108 w ust. 1 w pkt 60 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 61 w brzmieniu:

„61)  świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”.

Art. 123. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 2:

 1. a)     dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
 2. b)     w ust. 1:

–     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    pracownik – osobę zatrudnioną, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, a jeżeli umowa zakładowa tak stanowi, także:

 1. a)     osobę wykonującą pracę nakładczą, o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i …), lub
 2. b)     osobę fizyczną wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 i 1629) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub
 3. c)     członka rady nadzorczej wynagradzanego z tytułu pełnienia tej funkcji;”,

–     pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19)  wypłata transferowa – przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie do innego programu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej, z PPK zmarłego uczestnika PPK, lub z IKE uczestnika albo osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na warunkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych planach kapitałowych i w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;”,

–     w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25)  PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …).”,

 1. b)     dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–c przepisy ustawy o stosunku pracy i pracodawcy stosuje się odpowiednio.”;

2)     w art. 6 w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    pobieranie z aktywów funduszu, o którym mowa w pkt 2, opłat związanych wyłącznie z pokryciem kosztów, o których mowa w art. 13a ust. 3, i opłat z tytułu zarządzania funduszem;”;

3)     w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Umowa zakładowa może umożliwiać uczestnikowi wnoszenie składki dodatkowej po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy.”;

4)     po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. Instytucja finansowa może pokrywać:

1)     koszty i opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3;

2)     koszty i opłaty inne niż wymienione w ust. 2 i 3, w wysokości nie wyższej niż 0,6% wartości zarządzanych środków w skali roku.

 1. Jeżeli program jest prowadzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, z aktywów funduszu inwestycyjnego mogą być pokrywane koszty i opłaty, o których mowa w art. 50 ust. 1–5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
 2. Jeżeli program jest prowadzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, z aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego mogą być pokrywane koszty i opłaty, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1–4, 7 i 8 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

5)     w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do określenia treści umowy międzyzakładowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ust. 1 i 1a.”;

6)     w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Jeżeli umowa zakładowa zawiera postanowienia, o których mowa w art. 13 ust. 1a, uczestnik, który nie jest już zatrudniony przez pracodawcę i zadeklarował wnoszenie składki dodatkowej po ustaniu zatrudnienia u tego pracodawcy, wnosi tę składkę bezpośrednio na swój rachunek w programie.”;

7)     w art. 38 w ust. 1:

 1. a)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    czasowo ograniczyć wysokość naliczanej składki podstawowej przez określenie obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki, zgodnie z art. 24 ust. 3, lub”,

 1. b)     dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3)    nie finansować składki podstawowej:

 1. a)     w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1608), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,
 2. b)     w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433),
 3. c)     w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473 i 1699).”;

8)     w art. 43:

 1. a)     w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)    z PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek w programie małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej na warunkach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”,

 1. b)     dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku likwidacji programu z przyczyny wskazanej w art. 40 ust. 1 pkt 4 wypłata transferowa nie następuje, a rachunki uczestników przenoszone są na wniosek pracodawcy do programu, w którym zaproponowano im gromadzenie środków na podstawie art. 7 ust. 2. Przepisy art. 41 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 124. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 2:

 1. a)     w pkt 14 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g)   przeniesieniu środków z PPK na IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. …);”,

 1. b)     w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:

„20)  trwały nośnik – trwały nośnik informacji, o którym mowa w art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 i …);

21)   PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

2)     w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKE, zawartej w formie, o której mowa w art. 8 ust. 1, gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i art. 23.”;

3)     w art. 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej przez oszczędzającego w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej, zwanej dalej „umową o prowadzenie IKE lub IKZE”:”;

4)     w art. 13a:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

 1. b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.[10])), nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8‑krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.”;

5)     w art. 34 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE.”;

6)     w art. 34a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Oszczędzający lub osoba uprawniona może w każdym czasie zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.”;

7)     w art. 35 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „albo” oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6)    z PPK zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej.”.

Art. 125. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 15 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Utworzenie funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem art. 15a, wymaga:”;

2)     po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …), oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami, w którym wszystkie subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39 tej ustawy, wymaga:

1)     nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;

2)     zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3)     wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

 1. Do utworzenia funduszy, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 2, 3 i 5, art. 26 oraz art. 28–30.
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, towarzystwo niezwłocznie składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo dołącza:

1)     statut funduszu inwestycyjnego;

2)     statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;

3)     listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję.

 1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.
 3. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie.
 4. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz doręcza Komisji wypis z tego rejestru oraz statut funduszu.
 5. W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest niższa niż 2 000 000 zł, towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

3)     w art. 24:

 1. a)     po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia nowego subfunduszu będącego subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

4)     w art. 68:

 1. a)     w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza, z zastrzeżeniem art. 68a.”,

 1. b)     ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. W przypadku cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przepisy ust. 1–1b stosuje się w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, z zastrzeżeniem art. 68a.”,

 1. c)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym, z zastrzeżeniem art. 68a.”;

5)     po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, od dnia cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub od dnia wydania decyzji o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych z ewidencji PPK, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy, lub funduszem, o którym mowa w art. 39 tej ustawy, przejmuje wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w rozdziale 9 tej ustawy. Przepisów art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 nie stosuje się.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo, podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 1 oraz w art. 46b, lub podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, tym funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE – także zarządzający z UE, są obowiązane niezwłocznie wydać wyznaczonej instytucji finansowej dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1.
 2. Jeżeli w dniu wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub w dniu wygaśnięcia takiego zezwolenia, w dniu cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub w dniu wydania decyzji o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych z ewidencji PPK nie została wyznaczona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wyznaczona instytucja finansowa, fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1, jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza funduszu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, depozytariusz funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK.
 4. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w ust. 1, przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.
 5. Towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem, o którym mowa w ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.
 6. Zmiany statutu, o których mowa w ust. 5, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisów art. 68 ust. 1–4 nie stosuje się. Przepisy art. 68 ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.
 8. Depozytariusz może pobierać wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 3, w wysokości nie wyższej niż określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych proporcjonalnie do okresu, w którym wykonywał te czynności.
 9. W przypadku gdy towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, zarządzało funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszami, o których mowa w art. 39 tej ustawy, których depozytariuszami są różne podmioty, depozytariusze tych funduszy są obowiązani do wspólnego dokonania wyboru jednego towarzystwa wpisanego do ewidencji PPK, które przejmie zarządzanie tymi funduszami.”;

6)     w art. 112 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zbywa jednostki uczestnictwa wyłącznie za wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wpłaty dokonane do funduszu w ramach wypłaty transferowej lub konwersji, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub za środki przekazane przez likwidatora, o których mowa w art. 87 ust. 21 tej ustawy.

 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, w którym wydzielono subfundusze będące funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zbywa jednostki uczestnictwa takich subfunduszy wyłącznie za wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wpłaty dokonane do takich subfunduszy w ramach wypłaty transferowej, konwersji lub zamiany, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub za środki przekazane przez likwidatora, o których mowa w art. 87 ust. 21 tej ustawy.”;

7)     w art. 113:

 1. a)     po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Uczestnikami specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszu, o którym mowa w art. 39 tej ustawy, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, w imieniu i na rzecz których została zawarta umowa o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 tej ustawy.”,

 1. b)     dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Przepisów ust. 5–8 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

8)     w art. 145 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% aktywów funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez depozytariusza.”;

9)     w art. 159 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Z wpłat dokonywanych do funduszu, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, towarzystwo tworzy portfele inwestycyjne subfunduszy zdefiniowanej daty.”;

10)   w art. 160 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w przypadku subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, określone także w tej ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, dla danego rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego subfunduszu.”;

11)   w art. 162 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a)  jednostki uczestnictwa subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, mogą nabywać wyłącznie osoby, w imieniu i na rzecz których została zawarta umowa o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 tej ustawy;”;

12)   art. 224a otrzymuje brzmienie:

„Art. 224a. Nadzór Komisji w zakresie zgodności z prawem wykonywania działalności określonej w ustawie obejmuje zgodność tej działalności z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz z bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa wspólnotowego regulującymi działalność w zakresie zbiorowego inwestowania oraz działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także z mającymi zastosowanie do tych działalności przepisami ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 oraz …) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

13)   w art. 225 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, kierując żądanie, o którym mowa w ust. 2 oraz 2b, wskazuje termin jego wykonania.”;

14)   w art. 225a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, kierując żądanie, o którym mowa w ust. 1, wskazuje termin jego wykonania.”;

15)   po art. 225a dodaje się art. 225b w brzmieniu:

„Art. 225b. 1. W razie stwierdzenia na podstawie uzyskanych informacji, wyjaśnień i dokumentów, o których mowa w art. 225 ust. 2 lub 2b lub art. 225a ust. 1, przypadków naruszeń prawa lub interesu uczestników funduszu inwestycyjnego lub inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej Komisja może powiadomić odpowiednio:

1)     towarzystwo,

2)     zarządzającego ASI,

3)     depozytariusza,

4)     podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane,

5)     podmiot, któremu zarządzający ASI powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane,

6)     podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane,

7)     podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego,

8)     podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1

– o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wyznaczyć termin do ich usunięcia.

 1. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane powiadomienie, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia pisemnie zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści powiadomienia.
 2. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane powiadomienie, uchybi terminowi, o którym mowa w ust. 2, Komisja na prośbę zainteresowanego może przywrócić ten termin. Przywrócenie terminu może nastąpić, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Komisja informuje pisemnie zainteresowanego o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia.
 3. Komisja po rozpatrzeniu zastrzeżeń powiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane powiadomienie o sposobie ich rozpatrzenia. W powiadomieniu o rozpatrzeniu zastrzeżeń Komisja może:

1)     uwzględnić zastrzeżenia w całości lub w części i dokonać odpowiedniej zmiany w treści powiadomienia;

2)     nie uwzględnić zastrzeżeń, jeżeli są bezzasadne.

 1. W przypadku gdy zostały zgłoszone zastrzeżenia zgodnie z ust. 2, termin do usunięcia nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia powiadomienia o rozpatrzeniu zastrzeżeń.
 2. W terminie 3 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego do usunięcia nieprawidłowości, podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane powiadomienie, informuje pisemnie Komisję o sposobie usunięcia nieprawidłowości.
 3. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Komisja może zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane powiadomienie, odpowiednio sankcje, o których mowa w art. 228–230a oraz w art. 232–234.”;

16)   w art. 246 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 39 tej ustawy.”.

Art. 126. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685 i 1075) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138, 730 i …), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i …), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 oraz …), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477, z 2017 r. poz. 2486 oraz …), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);”.

Art. 127. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623 i 1338) w art. 10 w ust. 1:

1)     po pkt 14a dodaje się pkt 14b w brzmieniu:

„14b)  ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …) oraz udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego;”;

2)     po pkt 15c dodaje się pkt 15d w brzmieniu:

„15d)  kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności:

 1. a)     obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK,
 2. b)     dokonywania wpłat do PPK.”.

Art. 128. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075, 1637 i 1669) w art. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)   członka funduszu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138, 730 i …), uczestnika pracowniczego programu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i …), oszczędzającego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 oraz …), osobę otrzymującą emeryturę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926) oraz uczestnika PPK lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …),”.

Art. 129. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 4 w ust. 11 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)    pośredniczyć w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …) innych niż zakład ubezpieczeń, przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.”;

2)     w art. 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i …) oraz pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”;

3)     w art. 23:

 1. a)     w ust. 1:

–     pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)    tytuły i wysokość opłat pobieranych ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub przez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a w przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, tytuły i wysokość opłat pobieranych z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 49 ust. 1–3 oraz art. 50 ust. 1, 7 i 8 tej ustawy;”,

–     w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)    sposób postępowania zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, w przypadku gdy aktywa netto tego funduszu spadną poniżej 2 000 000 zł.”,

 1. b)     po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W okresie, w którym wartość aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jest niższa niż 2 000 000 zł, zakład ubezpieczeń nie może pobierać z aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego kosztów tego funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 tej ustawy.”.

Art. 130. W ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410) w art. 5 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5–8, podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …).”.

Art. 131. W ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:

„Art. 12b. Do podmiotów, o których mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15aa ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252).”.

Art. 132. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499) w art. 42 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    przystąpienie i uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym, uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym, zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.”.

Rozdział 18

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 133. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

 1. Przepisy ustawy stosuje się do podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia:

1)     zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;

2)     ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

3)     likwidacji PPE;

4)     opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

 1. Organ nadzoru, na wniosek PFR, przekazuje PFR informacje o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 134. 1. Ustawę stosuje się do:

1)     podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,

2)     podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,

3)     podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

4)     pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

– z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.

 1. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1–4, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.
 2. Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.
 3. Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Art. 135. 1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669, 1693 i …), wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

 1. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego.
 2. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
 3. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca od dnia zwrócenia się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.
 4. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio.

Art. 136. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń tworzy fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą w roku 2025, który przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1963–1967.

 1. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osoby urodzonej przed 1963 r., na jej wniosek, umowę o prowadzenie PPK z funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 1.

Art. 137. W przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1, powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Art. 138. Przepis art. 67 ust. 1 po raz pierwszy ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2022 r., przy czym do tego terminu miesięczna opłata za prowadzenie ewidencji PPK oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 wnoszona na rzecz PFR przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK nie może być wyższa niż iloczyn liczby rachunków PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową i kwoty 20 gr.

Art. 139. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w art. 54, może nie spełniać wymogu, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1.

Art. 140. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. środki z opłaty wstępnej oraz środki z opłaty rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, mogą być wydatkowane przez operatora portalu reprezentatywnym organizacjom związkowym w rozumieniu art. 24117 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz reprezentatywnym organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464 i 1608), na ich wniosek, z przeznaczeniem na działania związane z edukacją i promocją PPK, w wysokości do 25% wartości środków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 79 ust. 4.

Art. 141. Przepis art. 13a ustawy zmienianej w art. 123 stosuje się do umów zakładowych albo umów międzyzakładowych zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 142. Do czasu spełnienia przez co najmniej jeden zakład ubezpieczeń określonego w art. 64 ust. 2 wymogu osiągnięcia w ciągu kolejnych 12 miesięcy dodatniej stopy zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty, przejęcie zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty, dokonywane zgodnie z art. 64 ust. 2, następuje przez zakład ubezpieczeń, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w okresie poprzednich 3 miesięcy.

Art. 143. 1. Rada Ministrów dokonuje przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy i przedkłada Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z ewentualnymi propozycjami zmian nie rzadziej niż co 4 lata.

 1. Pierwszego przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy i przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z ewentualnymi propozycjami zmian Rada Ministrów dokona nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Art. 144. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

1)     art. 124 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

2)     art. 49 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;

3)     art. 77 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

4)     art. 23 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

                                                                                              MARSZAŁEK SEJMU

                                                                                               / – / Marek Kuchciński

[1])    Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[2])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669 i … .

[3])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723 i 771.

[4])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106, 138, 650, 685, 723, 864, 1000, 1075, 1499 i 1629.

[5])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637 i 1693.

[6])    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 120 z 11.05.2017, str. 31, Dz. Urz. UE L 210 z 15.08.2017, str. 16 i Dz. Urz. UE L 264 z 13.10.2017, str. 25.

[7])    Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

[8])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629 i 1669.

[9])      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669.

[10])  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669 i … .

Źródło: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.