Wady upadłości konsumenckiej


Wady upadłości konsumenckiej podobnie jak jej zalety są niezaprzeczalne. Upadłość konsumencka z pewnością nie jest też rozwiązaniem tak samo dobrym dla wszystkich. Zastanawiając się nad jej ogłoszeniem, należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Przeprowadzając bilans zysków i strat dowiesz się, czy w twoim przypadku zalety upadłości konsumenckiej przeważą nad jej negatywnymi skutkami.

Wady upadłości konsumenckiej

Utrata całego majątku, który wchodzi do masy upadłości

Ogłaszając upadłość konsumencką, trzeba się liczyć z utratą posiadanego majątku. W szczególności dotyczy to lokalu mieszkalnego oraz domu, które są sprzedawane przez syndyka. Ze środków tych zaspokajani są wierzyciele i dopiero po wyczerpaniu tychże środków możliwe jest umorzenie pozostałych, niespłaconych zobowiązań. Ponadto upadający traci możliwość rozporządzenia swoim majątkiem przez cały czas trwania postępowania upadłościowego.

Można się jednakże zabezpieczyć przed utratą nieruchomości, o czym piszę we wpisie:

Dlatego największe korzyści płynące z upadłości osiągają osoby nieposiadające znikomy majątek lub nieposiadające go wcale. ​Pocieszające jest to, że składniki majątku niewchodzące do masy upadłości to przedmioty, które są zwolnione spod egzekucji w ramach egzekucji komorniczej, potrzebne do codziennej egzystencji oraz te znikomej wartości zbywczej. Przykładowo syndyk nie powinien spieniężyć samochodu o wartości poniżej 10 000 zł.

Muszę w tym miejscu jednak podkreślić, że brak majątku nie wyklucza możliwości przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Powiem więcej, że nawet je przyspiesza. Przeczytasz o tym więcej we wpisach:

Utrata mieszkania, to poważna wada upadłości konsumenckiej

Wejście mieszkania lub domu do masy upadłości i ich likwidacja (sprzedaż) przez syndyka, jest co prawda poważną wadą. Niemniej jednak ustawodawca zadbał o to, by chronić upadających przed bezdomnością. Dlatego ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości otrzymują oni zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Zabezpieczenie to jest wypłacane na wynajęcie mieszkania o odpowiednim do modelu rodziny standardzie przez czas 24 miesięcy.

Zajęcie dochodów upadającego

Po ogłoszeniu upadłości następuje zawieszenie wszystkich postępowań komorniczych prowadzonych przeciwko dłużnikowi. Mimo to, dochody upadającego wchodzą do masy upadłości, pomimo wcześniejszego umorzenia postępowań egzekucyjnych. Dochody zajmuje syndyk w części, w której nie są wolne od zajęcia komorniczego, celem zaspokojenia wierzycieli.

Dlatego przez czas od ogłoszenia upadłości do ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia długów bez wyznaczania planu spłaty dochody upadłego są zajęte. Dochody upadłego, zostają zwolnione od wszelkich zajęć i obciążeń w momencie prawomocnego ustalenia planu spłaty wierzycieli lub jego umorzenia przez sąd.

Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości

Skutki ogłoszenia upadłości dla drugiego małżonka dość poważne. Następuje wejście całego majątku wspólnego małżonków do masy upadłości. Pokrywane są z niego roszczenia wierzycieli wobec jednego z małżonków. Jednakże małżonek upadającego dłużnika, może dochodzić swojego udziału w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego.

Oddłużenie upadającego nie obejmuje jego poręczycieli i innych

W przypadku upadłości konsumenckiej oddłużenie dłużnika nie obejmuje jego poręczycieli, współdłużników oraz dłużników rzeczowych. Czyli na lodzie zostają współkredytobiorcy, tj. osoby, które udzieliły osobie upadającej zabezpieczenia jego długu w formie hipoteki, zastawu, czy też zastawu rejestrowego. Umorzenie zadłużeń upadłego nie zmienia sytuacji współdłużników, w tym małżonka, poręczyciela, współkredytobiorcy czy dłużników rzeczowych i wierzyciel może nadal żądać od nich spłaty zadłużenia.

Możliwość podważenia umów majątkowych małżeńskich, to również wady upadłości konsumenckiej

W ramach postępowania upadłościowego syndyk ma bardzo szerokie uprawnienia. W ich ramach ma on możliwość uznania za bezskuteczne i anulowania wszelkich umów majątkowych małżeńskich zawartych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Poznaj też zalety upadłości konsumenckiej

Możliwość podważenia transakcji zawartych przez dłużnika

W ramach w/w uprawnień syndyk ma również możliwość podważenia transakcji dokonanych przez dłużnika, które doprowadziły do przysporzenia korzyści osobom trzecim. Jeżeli taka czynność dłużnika nastąpiła w czasie 6 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości, to osoby, które odniosły korzyści, mogą być zobowiązanie do ich zwrotu.

Wpis w Monitorze Sadowym i Gospodarczym

Jako wady upadłości konsumenckiej należy również uznać umieszczenie informacji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Szansa na ogłoszenie upadłości raz na 10 lat

Jeżeli w czasie 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone częściowym lub całościowym umorzeniem długów, to sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej takiej osoby. Jest to jedna z tak zwanych negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Brak możliwości umorzenia wszystkich zobowiązań

Niestety w ramach upadłości konsumenckiej nie ma możliwości umorzenia następujących zobowiązań:

  • wynikających z postępowania karnego, a w szczególności orzeczonej kary grzywny, zasądzonych środków karnych, nawiązek obowiązku naprawienia szkody, czy też zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę,
  • alimentów,
  • renty oraz obowiązku naprawienia szkody za wywołanie uszczerbku na zdrowiu, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił w postępowaniu, a wierzyciel nie brał w nim udziału.

Złożone procedury i czasochłonność postępowania upadłościowego

Wady upadłości konsumenckiej, z którymi trzeba się liczyć, to długi czas trwania postępowania oraz skomplikowane procedury. Jednakże mimo wszystko ogłoszenie upadłości dla większości osób będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż bierne trwanie w długach.

 

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.