Zasiłek pogrzebowy – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zasiłek pogrzebowy? Jaka jest definicja zasiłku pogrzebowego? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku pogrzebowym – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie. Pod wpisem znajdziesz do pobrania aktualny wzór wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy - definicja, pojęcie

Czym jest zasiłek pogrzebowy – definicja zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych w związku z organizacją pogrzebu bliskiej osoby. Jest on wypłacany przez ZUS lub KRUS (dla rolników).

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinie zmarłego w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia i od 1 marca 2011 wynosi 4000 zł. Kwota ta jest niezależna od wysokości kosztów związanych z pogrzebem. Jeśli ubiega się o niego podmiot lub osoba spoza rodziny zmarłego, to kwota wypłacana za poniesione koszty nie przekracza 4000 zł (Dz.U. z 2016 r. poz. 887). Jeżeli koszty pogrzebu zostaną poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, to zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty. Podział ten następuje proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów pogrzebu.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Pod warunkiem pokrycia kosztów związanych z pogrzebem przysługuje on:

 • członkowi rodziny,
 • osobie obcej,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • osobie prawnej kościoła bądź związku wyznaniowego.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Przysługuje on z jednego tytułu po śmierci osoby:

 • ubezpieczonej w ZUS,
 • pobierającej emeryturę lub rentę,
 • mającej przyznaną emeryturę pomostową,
 • która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • zmarłej w czasie pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • zmarłej wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • niemającej w dniu śmierci przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • która pobierała rentę socjalną,
 • posiadającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • oraz członka rodziny ubezpieczonego lub osoby pobierającej emeryturę, lub rentę.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek, należy przede wszystkim wypełnić wniosek, którym jest w ZUS druk Z-12, a dla rolników w KRUS SR-26.

Pobierz aktualny wzór wniosku o zasiłek pogrzebowy – druk ZUS Z-12

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • akt zgonu,
 • oryginały rachunków za poniesione koszty pogrzebu,
 • dokument tożsamości osoby składającej wniosek (np. dowód osobisty, paszport),
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłą osobą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
 • zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w dowolnej placówce ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną, pocztą lub elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). W przypadku złożenia wniosku elektronicznie przez PUE ZUS, dodatkowe dokumenty trzeba niestety złożyć w ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną lub wysłać pocztą.

Do złożenia wniosku i odbioru środków zasiłku pogrzebowego można upoważnić zakład pogrzebowy, jako organizatora pochówku. W tym przypadku środki zasiłku zostaną przekazane przez ZUS bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Wymagany termin do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w czasie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje, to prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa. W sytuacji, kiedy złożenie w tym terminie wniosku o zasiłek było niemożliwe z przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, to prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Przyczynami takimi może być np. późniejsze odnalezienia zwłok lub zidentyfikowanie osoby zmarłej. Przyczynę zwłoki w złożeniu wniosku i związane z tym okoliczności należy potwierdzić zaświadczeniem policji lub prokuratury bądź innym dokumentem urzędowym.

Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS

Wypłata środków świadczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia posiadania uprawnienia do zasiłku.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.