Zasiłek rodzinny – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zasiłek rodzinny? Jaka jest definicja zasiłku rodzinnego? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku rodzinnym – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie. Pod wpisem znajdziesz do pobrania aktualny wzór wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny - definicja, pojęcie

Czym jest zasiłek rodzinny – definicja zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, mające na celu częściowe pokrycie wydatków związanych utrzymaniem dziecka. Zasady ustalania uprawnień oraz wypłaty zasiłku rodzinnego normuje ustawa o świadczeniach rodzinnych. z dnia 28 listopada 2003 roku.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Jego wysokość wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku od 5 do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Przysługuje on:

 • rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, a w przypadku osoby uczącej się do 21 roku życia,
 • rzeczywistemu opiekunowi dziecka,
 • osobie uczącej się do 24 roku życia.

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do niego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Jest ono ustalane od miesiąca, w którym wpłynął poprawnie wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są:

 • od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/,
 • od 1 sierpnia również tradycyjną metodą papierową.

Druki wniosków do pobrania znajdziesz poniżej lub możesz je pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pobierz aktualny wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – druk SR-14
Pobierz aktualny wzór załącznika do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego – druk ZR

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

Aby móc starać się o zasiłek rodzinny i ewentualne dodatki należy spełniać m.in. kryterium dochodowe. Mówi ono, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie może przekraczać kwoty 674,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko mające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę bądź dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W sytuacji, kiedy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, która przysługuje danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, to świadczenia te nie przysługują.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoba posiadająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki do niego:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

Dodatek ten przysługuje:

 • matce bądź ojcu,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu lub wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka dodatek ten przysługuje na każde dziecko. Ponadto dodatek przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Musi to zostać potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek ten przysługuje:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką,
 • uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  – 24 miesięcy kalendarzowych,
  – 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  – 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem mającym orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego, to przysługuje jeden dodatek.

Dodatek ten nie przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowała krócej niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje pracę, lub inną działalność zarobkową, która uniemożliwia osobistą opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego,
 • w czasie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
 • dziecko zostało umieszczone w placówce z całodobową opieką (specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) i korzysta z niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działania lecznicze,
 • w innych przypadkach zaniechania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek ten jest zwiększany o 80,00 zł na dziecko, jednak nie więcej niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje tylko osobom samotnie wychowującym dziecko:

 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli:
  – od drugiego z rodziców dziecka nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  – ojciec dziecka jest nieznany,
  – powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka.

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – od 90 do 110 zł miesięcznie

Dodatek ten kształtuje się miesięcznie na poziomie:

 • 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

Jeżeli dodatek ten przysługuje dla dzieci, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę, to konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w bieżącym roku szkolnym. Zaświadczenie to trzeba dostarczyć w miesiącu wrześniu.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.