Tag: Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone – niedozwolone postanowienia umowne. Wszystko to, co powinieneś o nich wiedzieć!

Pod tym tagiem będę publikował wszelkie informacje na temat niedozwolonych klauzul umownych. Będzie to cykl artykułów, dzięki którym dowiesz się, na czym one polegają oraz m.in. jakich zapisów w umowach powinieneś się wystrzegać. Poznasz też zasady postępowania w przypadku odkrycia nieprawidłowości w umowie oraz instytucje, które udzielą pomocy konsumentom. Podam również przykłady niedozwolonych postanowień umownych.

Klauzule niedozwolone - niedozwolone postanowienia umowne
Przedsiębiorca jest stroną silniejszą w relacjach z konsumentem, gdyż jest jednostką wyspecjalizowaną w swojej branży i dysponuje większą wiedzą specjalistyczną z tego zakresu. Dlatego zdarza się, że słabość Konsumenta i jego niewiedza jest wykorzystywana i staje się polem do nadużyć. Stąd ochrona Konsumenta jest tak ważna. Jest to tym bardziej uzasadnione, że zwykle przedmiotem umów są skomplikowane usługi, o których konsument nie ma wiedzy. Umowy te nie są w żaden sposób negocjowalne, a Konsument może je jedynie zaaprobować, podpisując bądź odrzucić. Dotyczy to w szczególności umów stosowanych przez banki, operatorów telefonicznych, zakłady ubezpieczeń, dostawców gazu i energii elektrycznej itp. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca zawrze w takiej umowie klauzule, które nie będą korzystne dla Konsumenta. Tutaj wkracza kodeks cywilny, który reguluje te kwestie i określa niedozwolone postanowienia umowne.

Art. 3851. Niedozwolone postanowienia umowne – klauzule abuzywne

Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
§ 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Tyle tytułem wstępu. Zapraszam do lektury poniższych artykułów, w których znajdziesz więcej informacji o klauzulach niedozwolonych.


Kara dla Getin Noble Bank 1
Kara dla Getin Noble Bank! Prawie 13,5 mln zł kary nałożył UOKIK za klauzule niedozwolone we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował postanowienia dotyczące ustalania kursów walut, według których naliczane są raty. Urząd uznał te zasady za niejasne […]

Kara dla Getin Noble Bank prawie 13,5 mln zł od ...


Ferratum Finanse ukarane przez UOKIK za stosowanie klauzul niedozwolonych 2
Ferratum Finanse zostało ukarane przez UOKIK za stosowanie w umowach klauzul niedozwolonych. Sankcja nałożona na firmę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i stosowanie klauzul niedozwolonych wyniosła 81 160 zł. O wszystkich praktykach i klauzulach, które urząd uznał za niedozwolone, Ferratum Finanse poinformuje Klientów listem poleconym. Firma zaprzestała stosowania kwestionowanych działań, […]

Ferratum Finanse ukarane przez UOKIKNiedozwolone klauzule umowne - klauzule abuzywne 1
Niedozwolone klauzule umowne, czyli klauzule abuzywne niestety ciągle zdarzają się być stosowane w umowach. Konsument jako osoba niedysponująca fachową wiedzą jest narażony, na można powiedzieć dyktat ze strony Przedsiębiorcy. W umowach często wręcz narzucane są Konsumentom klauzule, które są dla nich bardzo niekorzystne. Często są to też zapisy otwierające Przedsiębiorcy […]

Niedozwolone klauzule umowne – abuzywne stosowane w umowach


Rejestr klauzul niedozwolonych 2
Na stronie internetowej UOKiK działa nowy rejestr klauzul niedozwolonych, czyli spis klauzul abuzywnych. Teraz możesz łatwo i szybko sprawdzić konkretne postanowienie oraz wyszukać wszystkie klauzule niedozwolone stosowane w umowach. Do rejestru wpisywane są wszystkie postanowienia, które zostały uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zmiany w działaniu […]

Rejestr klauzul niedozwolonych stosowanych w umowachDeutsche Bank Polska zapłaci 7 mln zł kary za klauzule niedozwolone 1
Decyzją UOKiK Deutsche Bank Polska zapłaci 7 mln zł kary za klauzule niedozwolone we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim lub euro. Prezes UOKiK uznał, że bank stosuje klauzule niedozwolone i nieprecyzyjnie określa wysokość kursów walut obcych i możliwości ich zmiany. Trzy klauzule stosowane przez Deutsche Bank Polska uznano […]

Deutsche Bank Polska zapłaci 7 mln zł kary za klauzule ...